Islamske teme

Allahova dž.š. lijepa imena – El – Kerim, Plemeniti

Kao što Gazalijeva definicija kaže Allah dž.š. uvijek daje i milostiv je, daje izvan granica onoga što je potrebno, iako to ne mora biti. On prašta. Ispunjava obećanja i daje. Zašto ? Jer je On apsolutni El- Kerim. Možemo ovo pokazati na nekoliko primjera, a vi ćete sigurno pomisliti i na još više njih.
Riječ kerim dolazi od trokonsonantskog korijena ka-ra-ma. Prema poznatom rječniku Lisanul -Arab, ova riječ obuhvata svaku vrstu dobra, časti i vrlina. Kao što ćemo vidjeti u nastavku, koncept ‘’ karama’’ je mnogo veći i kompleksniji od vještačkog razumijevanja plemenitosti.
Na primjer, Kur’an je opisan kao Kur’ani – kerim. To znači da je Kur’an pun koristi i vrlina. Dr. Ratib An-Nabulsi koristi sljedeći ajet da ovo ilustrira, kada kraljica od Sabe govori o pismu koje joj je stiglo: ‘’ “O velikaši,”- reče ona – “meni je dostavljeno jedno poštovanja vrijedno (kerim) pismo. ‘’ Kur’an, 27 :
29
Imam Gazali, u svom objašnjenju Allahovih dž.š. imena, kaže da je El- Kerim ‘’ onaj koji prašta iako ima svu moć, ispunjava svoja obećanja , kada daje, daje i preko očekivanog, kada daje ne mari koliko i kome daje.’’
U djelu Makajis al -luga, aludira se na još jedno značenje, a to je da se kerim odnosi na nešto što samo po sebi ima čast i vrlinu. Ovo značenje je važno. Allah dž.š. kaže: ‘’ Mi smo sinove Ademove, doista, odlikovali; dali smo im da kopnom i morem putuju, i opskrbili ih ukusnim jelima, i dali im velike prednosti nad mnogima koje smo stvorili. ‘’ Kur’an, 17:70
Riječ koja se koristi za ‘’odlikovanje’’ je karamna iz istog korijena karam. Allah dž.š. je dao ljudskom biću osjećaj za čast i dostojanstvo u tome što je čovjek. Odlikovao je čovjeka nad drugim stvorenjima.
Čak je i Iblis ovo prepoznao kada je rekao : ‘’ Reci mi”- reče onda – “evo ovoga koga si iznad mene uzdigao: ako me ostaviš do Smaka svijeta sigurno ću, osim malobrojnih, nad potomstvom njegovim zagospodariti.” Kur’an, 17 : 62
Kako šejtan ovo radi ? Tako što nas ometa i odvraća od pravog puta. Kada ga slijedimo mi sebe spuštamo na nivo na kojem nismo predodređeni da budemo.

Kako je Allah El -Kerim ?

Šta znači da je Allah El-Kerim ? Allah dž.š. u Svojoj biti je El-Kerim zbog Njegove perfekcije, jedinstva, i posebnosti. On je, također, El-Kerim u odnosu sa svojim stvorenjima. Kao što Gazalijeva definicija kaže Allah dž.š. uvijek daje i milostiv je, daje izvan granica onoga što je potrebno, iako to ne mora biti. On prašta. Ispunjava obećanja i daje. Zašto ? Jer je On apsolutni El- Kerim. Možemo ovo pokazati na nekoliko primjera, a vi ćete sigurno pomisliti i na još više njih.

Namaz

Namaz je fascinirajući. Mi smo stvoreni da robujemo Allahu dž.š. Znamo da robovanje uključuje mnoge različite aktivnosti, ali jedno od najosnovnijih stvari jeste namaz. To je obavezan ibadet i to je odredba od Allaha dž.š. Allah dž.š. nam pruža toliko mnogo smiraja i lijeka u namazu i On čini da to bude radost vjernicima. Kada klanjamo zastor između nas i Allaha se podiže, kako nam je rekao Poslanik s.a.v.s. : ‘’ Allah gleda u Svoga roba dok klanja sve dok se ne okrene.’’ (Ebu Davud)

Zatim, prašta nam, iako mnogo griješimo : ‘’ Kada rob stoji na namazu, svi njegovi grijesi su skupljeni i stavljeni na njegovu glavu i ramena, svaki put kada ide na ruku’u ili padne na sedždu, jedan dio ovih grijeha spadne.’’ (Bejheki, Sahih El-Jami) I pored svega za namaz smo i nagrađeni. Imamo nagradu čak i kada čekamo namaz, kako Poslanik s.a.v.s. kaže : ‘’ Osoba se broji da je na namazu sve dok iščekuje taj namaz.’’ (Buhari, Muslim)

I na kraju nam je data blagodat dove, kada smo najbliže Allahu dž.š., a to je na sedždi. Poslanik s.a.v.s. kaže: ’’ Rob je najbliži Gospodaru kada je na sedždi. ‘’ (Muslim)

Sve ovo govori o Allahovoj dž.š. plemenitosti, On daje i daje, za ovako malo djelo, samo da bismo Mu bili bliži.

Hrana

Svima nama je potrebna određena hrana. Međutim naša hrana je mogla biti prosta i neukusna, samo da bi se zadovoljila funkcija da nas održava živima, ali hrana koju mi imamo je zadovoljstvo, za neke ljude i preveliko ☺ i ovo je iz Allahove dž.š. plemenitosti.

Oprost

Čak i u praštanju grijeha manifestuje se Allahova dž.š. plemenitost. Kada smo govorili o Allahovom imenu Et- Tevvab, podsjetili smo se da Allah, ne samo da prašta naše grijehe, nego da čak pretvara loša djela u dobra. Allahova plemenitost ne poznaje granice. U pojašnjenju ovog Allahvog imena An Nabulsi navodi: ‘’Ako se rob okrene Allahu sa iskrenim pokajanjem, Allah učini da i meleki i drugastvorenja na zemlji zaborave njegov grijeh.’’

Džennet

Džennet je krajnja manifestacija Allahove dž.š. plemenitosti. Pravednost je da nam Allah da lijep život za svako dobro koje uradimo sami, a i to je iz Njegove milosti. Ali džennet briše iz sjećanja svaku teškoću koju smo imali na ovome svijetu. To je mjesto koje ne možemo čak ni zamisliti, gdje će svako imati ono što zaželi, i svaki dan je ljepši od prethodnog. Zamislite ovo samo na momenat.

Spoznajmo El- Kerima

Prvo spoznajte vrijednost u tome da vas je Allah dž.š. stvorio kao ljudska bića, sa razumom i slobodnom voljom. Ovo dostojanstvo je dar od Gospodara, i kao ljudi moramo djelovati na dostojanstven način. Mi sebe oskrnavimo kada lažemo, varamo, kada smo opaki, i kada ignorišemo nepravdu. Zatim spoznajte Allahovu plemenitost u odnosu prema vama. I da sve dobro što imamo jeste rezultat Allahove dž.š. plemenitosti. Razmislite o tome kako Allahova plemenitost nadmašuje sva očekivanja. Važno je da razmišljamo o svemu što imamo, i da shvatimo da je sve to iznad naših osnovnih potreba. Sve je to iz Njegove plemenitosti.

Izvor: SuhaibWebb.com
Autor: Jinan Bastaki

Za Akos.bA prevela: Anesa Gegić

Izvor:akos.ba

Related Articles

Back to top button