Islamske teme

Apokrifni hadisi o Muhammedu, a.s.: “Da nije tebe, ne bi bio stvoren ni dunjaluk”

1. Da nije tebe,238 ne bih stvorio ni ostale svjetove (nebeska tijela)!

Ovaj hadisi-kudsi, također, nema nikakva osnova, prema hadiskim stručnjacima, sa merfu’-predanjima koja se vežu za Vjerovjesnika, s.a.v.s. Sagani, Sehavi i Ševkani kategorički tvrde da se radi o apokrifnom predanju.239 Imam Ed-Dajlemi bilježi, također, predanje Ibn Abbasa, r.a.: „Došao mi je Džibril i rekao: Muhammede, da nije tebe, ne bi bio stvoren ni Džennet ni Džehennem“ Verzija Ibn Asakira, pak, glasi: “Da nije tebe, ne bi bio stvoren ni dunjaluk”240

Bio sam vjerovjesnik dok je Adem još bio između vode i zemlje (tj. dok još nije ni bio stvoren). Hadiski stručnjaci kažu da ovaj hadis nema nikakva utemeljenja u hadisima Allahovog Poslanika, s.a.v.s.

Sujuti tvrdi da je ovo predanje ništavno, a Ibn Tejmijje da je apokrifno.241

Zerkeši smatra da ovakav tekst predanja nije poznat u hadisima Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Pod ovim se podrazumijeva da postoje slična predanja, poput predanja Mejserea el-Fedžra, u on pita: Allahov Poslaniče, od kada si ti vjerovjesnik?, a on mu odgovara: Bio sam poslanik dok je Adem bio u fazi između duše i tijela.242 Zubejdi, tumačeći ove riječi, pojašnjava: to jest dok još nije bio ni rub (duša) ni džesed (tijelo).243

U predanju Ebu Hurejrea, r.a., i Ibn Abbasa, r.a., na pitanje: Kada si upisan kao vjerovjesnik?, on je odgovorio: Onda kada je Adem bio između duše i tijela, tj. dok nije bio ni duša ni tijelo.244

Na riječi: Bio sam vjerovjesnik, Sujuti kaže da obični narod još dodaje: …dok još nije bilo ni Adema, ni vode a ni Zemlje! I, naravno, Sujuti ovo odbacuje kao neutemeljeno.245

2. Prvi sam vjerovjemik koji je stvoren, ali posljednji koji je poslan.

Sagani i Ibn Tejmijje smatraju ovo predanjc apokrifnim.246

3. Ja sam djed svakom bogobojaznom.

Za ovo predanje Imam Sujuti kaže da nema nikakva osnova u hadisima Allahovog Poslanika, s.a.v.s.247

4. Kome se rodi dijete, pa mu dadne ime Muhammed, težeći time Allahovom blagoslovu, i on i njegovo dijete će u Džennet.

Ibnul-Dževzi, Ibn Hadžer, Ibnul-Kajjim i Ali el-Kari svrstavaju ovo predanje u lažne i ništavne hadise koje Allahov Poslanik, s.a.v.s., nikada nije izgovorio.248

5. Kome se rodi troje muške djece, a nijednom od njih ne dadne ime Muhammed, taj je pokazao veliku dozu neznanja.

Ime Muhammed ima prelijepo značenje i svakako ga je pohvalno nadjenuti djetetu. Prema nekim ispitivanjima, među evropskim muslimanima najčešće dječije ime je upravo Muhammed. Međutim, ovaj hadis je, zbog Ebu Hajseme Mus’aba b. Se’ida, koji se nalazi u nizu prenosilaca, ocijenjen kao lažan i nije ga Vjerovjesnik, s.a.v.s., nikada izgovorio.249

238 Ovo se odnosi na Allahovog poslanika, Muhammeda, s.a.v.s.
239 Vidi: El-Mevdu’atulul-kubra, 1/288-290; El-Esrarul-merfu’a, str. 288, predanje br. 385; El-Masnu’, str. 150, predanje br. 255; El-Fevaidul medžmu’a, str. 326, predanje br. 18; Tabzirul-muslimin, str. 149, predanje br. 267; Silsilatul-ehadisid-daife vel-mevdu’a, str. 450, predanje br. 282.
240 Pogledaj ove dvije verzije: El-Esrarul-merfua, str. 288.
241 Vidi:El-Masnu’, str. 142, predanje br. 233; Kešful-hifa, 2/132, predanje br. 2017; El-Fevaidul-medžmu’a, str. 326, predanje br. 19; Tahzirul- musulimin, str. 146, predanje br. 247; Silsiletul-ehadisid-daife vel-mevdu’a, 1/473-474, predanje br. 302.
242 Ovaj Hadis bilježe Ahmed, Buhari u svom Et-Tarihu, Hakim, Ebu Nuajm, Begavi i drugi.
243 Abdulfettah Ebu Gude u knjizi: Ali el-Kari, El-Masnu, str. 142.
244 Hadise sa ovakvim sadržajem bilježe Tirmizi, Ahmed, Darimi, Hakim, Ibn Hibban, Ebu Nuajm i Taberani.
245 Vidi o tome: El-Esrarul-merfu’a, str. 268.
246 El-Esarul-merfu’a, str. 269, predanje br. 352. i El-Fevaidul-medžmu’a, str. 326, predanje br. 19.
247 Vidi: Silsletul-ehadisid-daife vel-mevdu’a, 1/65, predanje br. 9.
El-Menarul-munif, str. 61, predanje br. 94; Tenzihuš-šeriatil-merfu’a, 1/198; Silsiletul-ehadisid-daife vel-mevdu’a, 1/319-320, predanje br. 171.
248 El-Menarul-munif, str. 61, predanje br. 94; Tenzihuš-šeriatil-merfu’a, 1/198; Silsiletul-ehadisid-daife vel-mevdu’a, 1/319-320, predanje br. 171.
249 Tenzihuš-šeriatil-merfu’a, 1/197; Silsiletul-ehadisid-daife vel-merfu’a, 1/627-631, predanje br. 437; Daifu Džalmiis-sagiri ve zijadetuhu, str. 848, predanje br. 5880
Odlomak iz knjige: “Apokrifni hadisi – zbirka lažnih hadisa koji se koriste u narodu i literaturi”

Autor: Šefik Kurdić

Related Articles

Back to top button