Islamske teme

BLUD SA NEUDATOM ŽENOM JE TEŽAK GRIJEH, ALI JE JOŠ TEŽI GRIJEH BLUD SA ŽENOM KOJA…

U kontekstu govora Uzvišenog o zabranjenim radnjama koje se, s aspekta šerijata, karakteriziraju kao teški grijesi, spominje se i blud ili poznatije zinaluk. Blud je svaki spolni čin koji se ostvari izvan legalne bračne zajednice. Allah, dž.š., ga je okarektizirao kao «razvrat i ružan put.»
Budući da uzrokuje nesagledive štetne posljedice, kako za pojedinca tako i za širu društvenu zajednicu, taj grijeh je Allah dž.š., žestoko sankcionirao. Allah dž.š., kaže: „I što dalje od bluda, jer to je razvrat, kako je to ružan put!” (el-Isra’, 32.)

Uz ostale obaveze, čovjek je zadužen i za produženje svoje vrste na Zemlji. Da bi čovjek ispunio tu zadaću, Allah, dž.š., je u njegovo biće usadio skup nagona i pobuda koje ga svojom silinom vode osiguranju egzistencije kao individue i kao vrste. Pored nagona za jelom, pićem, spavanjem… pomoću čega čovjek održava svoj život, on seksualnim nagonom održava svoju vrstu.

Seksualni nagon čovjeka kao i u svih vrsta životinja, izražen je u velikom intenzitetu. Čovjek kao Božiji halifa na Zemlji, ne smije tom nagonu pružati neograničenu slobodu kako ne bi doveo sebe na stepen životinje, niti ga ekstremno obuzdavati kako to čine predstavnici nekih hrišćanskih, asketskih ili pesimističkih učenja, već ga mora staviti u granice unutar kojih će biti zadovoljene njegove potrebe na dozvoljen i prirodan tj. islamski način. Prirodan i islamski način udovoljenja seksualnim strastima muškarca i žene jeste – brak. Da nije braka seksualni nagon ne bi mogao ispuniti svoju ulogu na planu produžetka vrste niti bi se mogla obuzdati seksualna anarhija koja vodi propadanju ljudske zajednice u svakom pogledu.Navedeni ajet iz sure El-Isra ukazuje na blud kao štetnu socijalnu kategoriju, koja je zabranjena i okarektizirana u svim objavama koje je Uzvišeni slao ljudima. Kur’an upozorava i na samo približavanje bludu radi mjera predostrožnosti, kako ne bi došlo do izvršenja samog djela.
Imam el-Kurtubi rhm., u svom tefsiru navodi da je stilski potpunije i s jačom je porukom kada se kaže: ‘i ne približavajte se bludu’ nego li da je rečeno: ‘ne činite blud’, jer se tako zabranjuje sve što prethodi bludu i dovodi do njega.

Islam kao propisani sistem življenja na Zemlji, kada nešto označi zabranjenim, u cilju preventivnog djelovanja, odmah stavlja i barijere na sve puteve koji vode tome činu. On se, poput savremenih ideologija, ne bavi posljedicama jednog socijalnog zla, već uzrorocima koji rezultiraju to zlo. Islam ne rasplamsava u ljudima prirodne strasti koje otvaraju nebrojene mogućnosti za vanbarčni život i proizvode brojne anomalije u društvu. On ne stimuliše ljude na raskalašenost i seksualne slobode, da bi potom ulagao ogromna materijalna sredstva za liječenje i socijalno zbrinjavanje žrtava takvog ponašanja. Islam osuđuje miješanje između spolova, ukoliko nije neminovno, zabranjuje osamu spolova, zabranjuje pretjerano šminkanje i uređivanje, bodri sklapanje braka – ko može to da učini, preporučuje onome ko nema sredstava za skalapanje braka da posti, osuđuje svaku smetnju koja sprečava sklapanje braka, kao npr. pretjerano visoki mehr (ženidbeni dar), negira strah zbog siromaštva i bijede uzrokovane rađanjem djece, bodri da se pomažu oni koji žele sklopiti brak da bi očuvali čistotu, propisuje najveću kaznu ukoliko se dogodi čin prostitucije, kao i kaznu protiv potvore udatih i čistih žena, potvorenih bez dokaza. Islam predviđa i druga sredstva za zaštitu i tretman tog problema da bi se sačuvalo islamsko društvo od propasti i raspadanja. Kada bismo analizirali svaku od spomenutih radnji koja vodi ka bludu, to bi zahtijevalo mnogo više pažnje i prostora nego što je predviđeno za ovu hitbu. No, mi ćemo se, ipak, nakratko osvrnuti na neke od njih, kako bismo ukazali na njihov neposredni utjecaj u izvršenju zinaluka.

Osamljivanje sa tuđim ženama

Svako osamljivanje muslimana sa ženom koja mu nije supruga ili mahrem – osoba koju po šerijatskim propisima ne bi mogao oženiti, je haram (zabranjeno). Osamljivanje podrazumijeva boravak u zatvorenom ili otvorenom prostoru daleko od očiju drugih lica. Napustiti takvo mjesto je najbolji oblik prevencije protiv šejtanskog navođenja na zlo koje je uvijek prisutno kada se muškarac i žena osame. Allahov Poslanik, s.a.v.s, je rekao: «Ko vjeruje u Allaha i u Sudnji dan neka se nipošto ne osamljuje sa ženom bez njenog pratioca – mahrema; jer je, zaista, s njima treći šejtan.» U drugoj predaji posebno se apostrofira osamljivanje žene s muževljevom rodbinom. Vjerovjesnik s.a.w.s., je rekao: «Klonite se osamljivanja sa ženama! Jedan ensarija upita: ‘Poslaniče, da li se to odnosi i na muževe rođake? On odgovori: ‘Njegovi rođaci su za nju smrt.»

Seksualni nagon, emocionalna razdražljivost i ljubavna želja koje prate čovjeka nisu samo razlog tom riziku i opasnosti nego se tome dodaje i strah za opstanak porodice i življenja supružnika, zatim strah za njihov intimni život kojim bi se mogli poigrati brbljivci i nametljivci, odnosno ljubitelji razaranja porodica. To znači da je osamljivanje muževljevih rođaka sa ženom opasnije od osamljivanja sa muškarcima koji mu nisu rodbina jer će tada nastati dvojaki problemi, između nje i njega svakako, a onda između njega i njegovih rođaka.

Strastveno gledanje

Oko je ključ srca, a pogled je vjesnik zavođenja. Stoga je Uzvišeni Allah naredio i muškarcima i ženama da se čuvaju strastvenog gledanja rekavši: “Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim, to im je bolje, jer Allah usitinu zna ono što radite. A reci vjernicama neka I one obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim, i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je ionako spoljašnje…”(Nur, 30, 31.)

Obaranje pogleda ne znači zatvoriti oči da se ne gleda nikako, niti poginjanja glave ka zemlji, jer je to skoro nemoguće izvesti. Obaranje pogleda znači obično, a ne požudno i strastveno gledanje kojim se «gutaju» prolaznice ili sagovornice, niti doslovno buljenje u određeni dio tijela. Pohotno gledanje osobe suprotnog spola Resulullah, s.a.v.s., je okarakterizirao bludom rekavši: «I oči čine zinaluk. Njihov blud je strastveno gledanje u osobu suprotnog pola.»

Gledanje stidnih dijelova tijela (avret)

Islamskim propisima regulisano je, koja su to stidna mjesta za muškarca i za ženu. Te dijelove tijela nije dozvoljeno gledati drugima, bili oni muškarci ili žene, bez obzira bilo to strastveno gledanje ili ne. Avret muškarca je predio od pupka do koljena, a avret žene je cijelo njeno tijelo. Poslanik, s.a.v.s., je u vezi s navedenim rekao: «Muškarcu je zabranjeno da gleda u avret muškarca, a ženi je zabranjeno da gleda u avret žene. Neka se ne priljubljuje muškarac uz muškarca pod jednim pokrivačem, a ni žena uz ženu pod jednim pokrivačem.» Vjerovjesnik, s.a.v.s., je rekao: «Čuvaj svoj avret – stidno mjesto, od svakog osim od svoje žene.»

Isticanje ženstvenosti ili zavođenje

Jedan od puteva koji vodi bludu je svakako i pokazivanje ženstvenosti i koketan odnos, posebno žene u svakodnevnom životu i komuniciranju. Osnovne odlike žene muslimanke trebalo bi da budu: sramežljivost, čednost, čestitost, skromnost…
Obraćajući se ženama Vjerovjesnika, s.a.v.s., koje trebaju biti uzor ostalim vjernicima, Uzvišeni kaže: „O žene Vjerovjesnikove, vi niste kao druge žene! Ako se Allaha bojite, na sebe pažnju govorom ne skrećite, pa da u napast dođe onaj čije je srce bolesno, i usiljeno ne govorite! U kućama svojim boravite i ljepotu svoju, kao u davno pagansko doba, ne pokazujte!“ (El-Ahzab, 32, 33.)

Skretanje pažnje govorom, po imamu Ibn Kesiru rhm., znači: «nemojte se nježnim i utanjenim glasom obraćati drugim muškarcima kao što razgovarate sa svojim mužem.»

Dakle slabost vjere i imana kod nekog čovjeka, uz osamljivanje sa ženama koje mu nisu rod, te strastveno gledanje u osobu drugog pola, uz isticanje ili gledanje u stidne djelove tijela drugog, i isticanje ženstvenosti ili zavođenje – su jedni od glavnih razloga nastanka jednog od najvećih grijeha koje nam je

Allah dž.š., zabranio tj. bluda ili zinaluka!

Allah dž.š., spominjući jedna od svojstava Svojih robova, kaže: „I oni koji se mimo Allaha drugom bogu ne klanjaju, i koji, one koje je Allah zabranio, ne ubijaju, osim kada pravda zahtijeva, i koji ne bludniče; – a ko to radi, iskusiće kaznu! & patnja će mu na onome svijetu udvostručena biti i vječno će u njoj ponižen ostati; & ali, onima koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine, Allah će njihova hrđava djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i samilostan je; & Onaj ko se bude pokajao i dobra djela činio, on se, uistinu, Allahu iskreno vratio!“ (el-Furkan, 68.)

Allah dž.š., kaže: „Bludnicu i bludnika izbičujte sa stotinu udaraca biča, svakog od njih ponaosob, i neka vas pri vršenju Allahovih propisa ne obuzima prema njima nikakvo sažaljenje, ako u Allaha i u onaj svijet vjerujete, i neka kažnjavanju njihovu jedna skupina vjernika prisustvuje! & Bludnik se ne treba ženiti osim bludnicom ili mnogoboškinjom, a bludnica ne treba biti poželjna osim bludniku ili mnogobošcu, to je zabranjeno vjernicima!“ (el-Nur, 2,3.)

Poslanik s.a.w.s., je bio upitan: „Koji grijeh je najteži? Reče: „Da obožavaš nekog drugog mimo Allaha dž.š., a On te stvorio! A potom koji: Da usmrtiš svoje dijete iz bojazni siromaštva! A potom koji: Da bludničiš sa ženom svoga komšije!“ (Muttefekun ‘alejh)

U citiranom hadisu Alejhisselam je posebno apostrofirao i ukazao na težinu zinaluka s komšijinom suprugom, kako se ne bi narušili dobrosusjedski odnosi koji se toliko potenciraju u islamu. U predaji koju bilježi Ahmed bin Hanbel rhm., stoji da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: «Da čovjek učini deset puta blud lakše je nego li da učini blud sa suprugom svoga komšije.»

Iz ovog hadisa razumijemo da islam ne gleda isto na svaku vrstu bluda. Alejhisselam je uz komšijinu suprugu još istaknuo i mudžahidovu suprugu, suprugu borca na Allahovom putu, rekavši: „Svetost žena boraca nad onima koji nisu borci je poput svetosti vaših majki, i nema tog čovjeka koji prevari nekog od boraca-mudžahida po pitanju njegove familije, a da neće bit zaustavljen na Sudnjemu Danu, gdje će borac uzimati od njegovih dobrih djela onoliko bude htio; pa šta mislite kako će mu biti!? (Muslim)
U predaji koju bilježi En-Nesai stoji da je Alejhisselam još rekao: „Eterevne jede’u lehu min hasenatihi šej’en“ «Mislite li da će mu ostaviti išta od njegovih dobrih djela?»

Poslanik s.a.w.s., kaže: „Neće osoba činiti blud a da je pravi vjernik, i neće osoba krasti a da je pravi vjernik, i neće piti alkohola a da je pravi vjernik!“ (Muttefekun ‘alejh)

Poslanik s.a.w.s., kaže: „Kada čovjek čini blud njegov iman/vjerovanje ga napušta i lebdi iznad njega, pa kada završi s tim činom vrati mu se!“ (Sahih, Tirmizi, Ebu Davud, Hakim)

Od Poslanika s.a.w.s., se bilježi i sljedeća predaja: „Ko počini blud ili pije alkohola – Allah dž.š., s takvoga svlači odjeću imana, isto kao kada čovjek skine svoju košulju sa sebe!“ (Da’if, Hakim)
Hafiz Ibnul-Kajjim navodeći kategorije bludnika, kaže: «Bluda ima nekoliko vrsta, a sve gori od goreg. Blud sa neudatom ženom je težak grijeh, ali je još teži grijeh blud sa ženom koja ima muža. Još teže od toga je blud sa ženom koja ti je mahrem (majka, sestra, kćerka, tetka, pastorka itd.). Blud oženjenog je teži od bluda neoženjenog, blud starca gori je od bluda mladića, blud slobodnog čovjeka gori je od bluda čovjeka-roba, a blud alima i učenog veći je grijeh od bluda neukog običnog čovjeka.»

Položaj bludnika na ahiretu

Poslanik s.a.w.s., kaže: „Allah dž.š., na Sudnjemu Danu, neće zboriti sa tri osobe, niti će ih očistiti, niti će u njih pogledati, a kazniće ih bolnom patnjom: starac – bludničar, vladar – lažov i oholi siromah!“ (Muslim)

U drugoj predaji navodi se da se Vjerovjesnik s.a.w.s., jednom obratio prisutnim ashabima rekavši: «O muslimani, sustežite se od bluda jer je u njemu šest muka od kojih su tri vezane za ovaj svijet a tri se odnose na ahiret. Što se tiče ovosvjetskih muka, one se ogledaju u odstranjivanju ljepote (svjetla vjere) i nura sa lica bludnika, kratkoći životnog vijeka i trajnom siromaštvu. Druge tri muke su: srditost i srdžba Allaha, dž.š., teškoće pri polaganju računa na Sudnjemu Danu i patnja u vatri.»

Ma koliko zinaluk bio činjen pod velom tajne, on će na Sudnjem danu, ukoliko ga Allah ne oprosti, biti obznanjen tako što će ljudski organi o tome govoriti. U Kur’an-i-Kerimu se kaže: „Na Dan kada će protiv njih svjedočiti jezici njihovi i ruke njihove i noge njihove za ono što su radili.“ (En-Nur, 24.)

Poslanik s.a.w.s., kaže: „Četri osobe su mrske Allahu dž.š.: prodavac koji se mnogo kune pri prodaji, siromah koji se oholi, starac koji bludniči i nepravedni vladar!“ (Sahih Nesa’i, Ibnu Hibban)
Najteža vrsta zinaluka i bluda jeste da čovjek počini blud sa svojom majkom ili sestrom, ili ženom od svojega oca, ili sa nekom od žena koje su mu mahrem. Poslanik s.a.w.s., kaže: „Ko počini blud sa nekom od žena koje su mu mahrem – ubijte ga!“ (Da’if, Tirmizi, Ibnu Madždžeh, Musned Ahmed)

Berra’ r.a., kaže: „Mog dajdžu je Poslanik s.a.w.s., poslao da ubije jednog čovjeka koji je oženio ženu svoga oca, i da mu potom imetak razdjeli na pet djelova!“ (Sahih, Tirmizi, Nesa’i, Ebu Davud)
Imam Darekutni rhm., br.142., bilježi sljedeću predaju od Poslanika s.a.w.s.: „Ko počini blud sa ženom koja mu je mahrem – ubijte ga, a ko počini blud sa životinjom – ubijte ga, a ubijte i tu životinju!“

Širenje prostitucije u jednom društvu proizvodi nesagledive posljedice kao što su: poplava pohota i strasti, rušenje osnovnih moralnih vrijednosti, slabljenje bračne zajednice, rastakanje tkiva jedne porodice, nezdravost odnosa međ’ rodbinom supružnika, širenje spolnih bolesti i dr. Svakako da se distanciranjem od bluda doprinosi uspostavljanju moralnog života na Zemlji, dok njegova raširenost srozava čovjeka na nivo animalnog egzistiranja praćenog brojnim bolestima i poremećajima u društvu. U eri opće otuđenosti od islamskih moralnih načela savremeni čovjek, udovoljavajući svojim strastima, sve izraženije hodi ivicom ponora. Model zapadnog uređenja života, s neskrivenim ambicijama i sve beskrupuloznije nameće se i nama – Bošnjacima i Albancima. Zanesen materijalističkim dostignućima Zapada naš čovjek s neskrivenim oduševljenjem prihvata i sve ostalo što otuda dolazi, pogotovo ono što srozava ljudski moral i dostojanstvo. Od nemuslimana prihvatajmo ono što je korisno i ispravno, i što je od valjanja, ali odbijmo ono što je loše i neispravno, i što nije od valjanja! Molim Uzvišenog Allaha da prosvijetli naš um, da očisti naše duše, da nam omrzne grijeh i griješenje i da nam ukaže na pravi put.

Amin!

Sead ef. Jasavić, prof.fikha

Related Articles

Back to top button