Islamske teme

Bojenje kose u crno

Učenjaci su složni na tome da je mudžahidima u borbi na Allahovom putu dozvoljeno bojiti kose i brade u crnu boju, a po pitanju bojenja kose i brade u drugim slučajevima, učenjaci imaju različita mišljenja, od kojih su:

● Farbanje u crno je haram muškarcima i ženama makar i ne bilo u tome obmane.

● Ukoliko farbanje u crno predstavlja obmanu i prevaru biva zabranjenim.

● Dozvoljeno je mlađima, a zabranjeno starijim.

● Bojenje u crno je pokuđeno.

● Bojenje u crno je dozvoljeno.

● To je dozvoljeno ženi koja se ukrašava za svog muža, a neudatim i muškarcima je zabranjeno.

● Zabrana upotrebe crne boje odnosi se na potpuno crnu boju, a ako bi se pomiješal sa drugom bojom, ne bi u tome bilo smetnje.

Ovo zadnje mišljenje podržao je Ibn Kajjim, Allah mu se smilovao, i još je rekao da je moguće da se zabrana upotrebe crne boje odnosi na farbanje u kojem je obmana, poput starije žene koja time obmanjuje prosce koji je žele oženiti ili starijeg čovjeka koji farbanjem crnom bojom skriva svoju sijedu kosu i tako obmanjuje ženu koju želi oženiti. Takvo farbanje je zapravo prevara i obmana pa je zbog toga zabranjeno, a ako nema prevare ili obmane, biva dozvoljeno. Vjerodostojno je preneseno da su se Hasan i Husein, Allah njima bio zadovoljan, knili crnom bojom. (Zadul-me’ad, 4/335) Učenjaci koji dozvoljavaju upotrebu crne boje samo udatim ženama obrazlažu svoje stanovište i kažu da je udatoj ženi dozvoljena upotreba crne boje za kosu kako bi time promijenila sijedu boju ili prirodnu boju kose ako ta crna boja odgovara prirodi njene kose. U tome je upotpunjenje njene ljepote i izgleda, a ženi je pohvalno da se uljepšava za svog muža. U svemu tome nema obmane jer njen muž zna njen stvarni izgled i starosnu dob. Time se žena uljepšava za svog muža, a to je pohvalno i traženo pa joj se zato dozvoljava upotreba. Što se pak tiče neudate žene, u njenom slučaju preferira se zabrana upotrebe crne ili druge boje kojom se prekriva stvarna boja kose, jer je u tome obmana onog ko je prosi, naročito ako u kosi ima sijedih dlaka. Kada kosa ostane u svom prirodnom izgledu, sigurna je da neće nikog prevariti ili obmanuti, pa ako bi kao neudata promijenila boju svoje kose pa se kasnije udala, njen muž se može osjećati prevarenim kada otkrije pravo stanje, što može rezultirati njegovom mržnjom prema toj ženi. Učenjaci koji vide zabranjenom upotrebu crne boje za kosu ili bradu, temelje svoje mišljenje na spomenutoj predaji u kojoj je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Promijenite nečim ovu sjedoću, ali se klonite crne boje!”, i u drugoj predaji u kojoj Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Pred kraj dunjaluka pojavit će narod koji će se farbati u crno poput crnih ptica, neće osjetiti miris Dženneta.” (Ebu Davud i Nesai, hadis je sahih po ocjeni šejha Albanija, Allah mu se smilovao) U ovim Poslanikovim, sallallahu alejhi ve sellem, riječima nagovještava se velika prijetnja kojoj se nije potrebno izlagati. Uz to, nismo u prijekoj potrebi za upotrebom crne boje jer se crna boja može pomiješati sa nekom drugom, odnosno može se upotrijebiti druga nijansa koja nije čista crna boja i na takav način se izlazi iz prijetnje.

El-Asr

Related Articles

Back to top button