Pitanja i odgovori

DA LI DA POSTAVIMO NIŠAN NA MAJČIN MEZAR

Selam alejkum!

Radi se o mojoj mami (Allah joj se smilovao) koja je umrla prije četiri godine. Tad kad je ukopana stavljen je neki zeleni drveni nišan koji je istruhnuo. Moje sestre i braća su htjeli stavljati novi nišan za bajram ali ja sam rekla da sačekaju na mene i sad sam im predložila da stavimo samo jedan kamen (kamenu nisku ploču s imenom) tek toliko da se obilježi gdje je njen kabur. Međutim moja braća i sestre neće ni da čuju za tako nešto malo nego oni hoće veliki nišan s objašnjenjem da taj mali nišan se ne bi ni vidio i da bi to bila sramota. A ja sam čitala da veliki nišani uznemiravaju mrtvog i mislim da to mama nije zaslužila. Da li da prepustim njima na volju da rade što hoće i ostanem s njima u dobrim odnosima ili da ja pustim onako kako vjera nalaže? Šta mi vi preporučujete ? Napominjem da moja porodica praktikuje islam na bosanski način s dosta bid’ata a da toga nisu ni svjesni. we selamu alejkum

ODGOVOR:Ve alejkumus-Selam!Što se tiče stavljanja nišana to nema svoje osnove u šerijatu. Imam Ibnl-Hadž u djelu El-medhal, 3/272 strogo upozorava od ovog postupka. Međutim, pisanje po kaburu je jos pogrdnije. Džabir, r.a., kaže: “Zabranio je Poslanik, s.a.v.s., da se piše po kaburu i da se gradi na njemu.” Tirmizi, 4-107-1052, koji ga smatra vjerodostojnim. Ispravnim ga je, također, ocijenio šejh Albani u Sahihus-sunen, 1-537. Nakon što je spomenuo ovaj hadis imam Ševkani kaže: “Spoljašnje značenje hadisa ukazuje da je haram pisati po kaburu svjedno radilo se o imenu ili drugom”. Vidjeti: Nejlul-evtar, 4-104.
Šejh Ibn-Baz je pitan da li je dozvoljeno pisati Kur’anske ajete i ime mejita na željeznoj ploči, pa je odgovorio: “Nije dozvoljeno pisati Kur’anske ajete niti ime mejita, niti bilo šta drugo, ne po željeznoj niti bilo kakvoj drugoj ploči”, zatim je spomenuo prethodni hadis koga prenosi Džabir. Vidjeti: Fetava islamijje, 1-313.
U Medinskom mezarju Bekia su ukopani brojni ashabi, na stotine ili hiljade njih, međutim, nigdje u knjigama istorije nije preneseno da je neko od ljudi pisao po njihovim kaburovima, niti su to oni činili, kako tvrdi imam Zehebi u Et-telhisu, 2-525.
Dozvoljeno je obilježiti mezar sa kamenom kako je učinio Poslanik, s.a.v.s., sa mezarom Osmana b. Mazuna. Hadis o tome bilježe Ebu-Davud i Ibn-Madže. Dobrim ga smatra hafiz Askalani a vjerodostojnim šejh Albani. Vidjeti: Et-telhisul-habir, 2-696 i Sahihus-sunen, 2-34.
Dakle, nije ispravno stavljati nišan niti pisati po njemu i poželjno to spriječi u protivnom ne treba učestvovati u činjenju djela koje je Poslanik, s.a.v.s., zabranio. Bolje je taj imetak koji se uloži za pravljenje nišana podjeliti na ime mejita tako će svi imati korist, u protivnom od nišana nema niko koristi, već može imati samo štetu, a Allah najbolje zna.
Es-Selamu alejkum!

Odgovorio dr. Safet Kuduzović Portal Svjetlo Dunjaluka

Leave a comment

Related Articles

Back to top button