Pitanja i odgovori

Da li je dopušteno reći: “Ja sam vjernik, inšallah”?

PITANJE: Da li je dopušteno reći: “Ja sam vjernik, inšallah”?

ODGOVOR: Nema zapreke u tome da čovjek izjavi: “Ja sam vjernik, inšallah”, podrazumijevajući pod tim dovu da ga Allaha učini iskrenim vjernikom, odnosno ne želeći se hvalisati, tim prije jer ne zna da li je uistinu upotpunio svoj iman. Međutim, ovim izrazom čovjek ne želi izraziti sumnju u svoje vjerovanje, jer iman u koji čovjek sumnja nije mjerodavan: čovjek koji sumnja u svoj iman nije musliman. Dokaz da je dopušteno upotrebljavati navedeni izraz jeste sljedeći ajet:
“Allah će obistiniti san Poslanika Svoga da ćete doista u Mesdžidul-haram ući sigurni – inšallah – neki obrijanih glava, a neki podrezane kose, bez straha.” (El-Feth, 27) Naime, Svemogući Allah znao je da će Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sigurno ući u Mesdžidul-haram, ali opet je rekao inšallah. El-Evzai i imam Malik prezirali su da neko kategorički tvrdi da je vjernik, smatrali su da čovjek treba reći: “Ja sam vjernik, inšallah.” (Abdullah b. Ahmed u djelu Es-Sunne, 1/347) Upitan pravi li razliku u značenju između izraza islam i iman, imam Ahmed odgovorio je: “Da, pravim razliku između ta dva izraza.” To je dokazivao ajetom:
“Neki beduini govore: ’Mi vjerujemo!’ Reci: ’Vi ne vjerujete, ali recite: ’Islam smo prihvatili’’ – a iman još nije ušao u vaša srca…” (El-Hudžurat, 14) Tada je imam Ahmed rekao: “Kažem: ’Vjernik sam inšallah’, i kažem: ’Musliman sam’, ali ne dodajem inšallah.” (Ibn Menda u djelu El-Iman, 1/311, i Mervezi u djelu Kadrus-salah, str. 311 i 584)
Upitan je li vjernik, Alkama je odgovorio: “Nadam se, inšallah, da jesam.” (Abdullah b. Ahmed u djelu Es-Sunne, 1/341, Ibn Ebu Šejbe, 6/160, sa ispravnim lancem prenosilaca.) Džerir b. Abdulhumejd rekao je: “El-E’ameš, Mensur, Mugira, Lejs, Ata b. Saib, Ismail b. Ebu Halid, Umara b. Ka‘ka, Ala b. Musejjib, Ibn Šubruma i Sufjan es-Sevri – svaki ponaosob govorio je: ’Ja sam vjernik, inšallah.’” (Adžurri, 1/300, i Ibn Betta, 1/368, s dobrim lancem prenosilaca.) Abdurrahman b. Mehdi govorio je: “Ko tvrdi da je vjernik a ne kaže inšallah, takav je čovjek murdžija.” (Hallal, 3/598, Adžurri, 1/300-301, i Ibn Betta, 1/369.) Jahja b. Seid govorio je: “Nikoga nisam čuo niti sam ikoga doživio da je rekao: ’Ja sam vjernik’ a da nije dodao inšallah.” (Adžurri, 1/299.) A Allah najbolje zna.

Odgovorio Abdurrahman Kuduzović

Related Articles

Back to top button