Islamske teme

Da li može biti spašen čovjek koji danas slijedi drugu vjeru mimo islama?

KOJA JE TO VJERA KOJU JE ODREDIO UZVIŠENI ALLAH DA SE SAMO PO NJOJ NJEMU ROBUJE?

To je čista vjera, koju je vjerovjesnik Ibrahim a.s. navijestio. Rekao je Uzvišeni Allah, dž.š: “Allahu je prava vjera jedino islam.” (Ali’Imran)

“Zar pored Allahove žele drugu vjeru, a Njemu se, htjeli ili ne htjeli, pokoravaju i oni na nebesima i oni na Zemlji?” (Ali ’Imran, 83)

“Vjeru Ibrahimovu izbjegava samo onaj koji ne drži do sebe…” (El-Bekare, 130)

“A onaj ko želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena, i on će na onom svijetu nastradati.” (Ali ’Imran, 85)

I rekao je Uzvišeni: “Zar oni da imaju bogove koji im propisuju da vjeruju ono što Allah nije naredio?” ( Es-Šura, 21) i mnogi drugi ajeti.

Iz knjige “200 pitanja i isto toliko odgovora”
Autor: Hafiz el-Hakimi
Obrada: Menhedž

Related Articles

Back to top button