Pitanja i odgovori

Da li svi nožni prsti moraju dotaći zemlju na sedždi?

Pitanje: Znam da je obavezno učiniti sedždu na sedam dijelova tijela, ali da li svi vrhovi nožnih prstiju moraju dotaći zemlju prilikom sedžde? A ako nekoliko nožnih prstiju ne dotakne zemlju, da li to čini sedždu nesipravnom, a time i sam namaz?

Odgovor: Hvala pripada Allahu.

Obavezno je u namazu činiti sedždu na sedam dijelova tijela, a to su: čelo i sa njime nos, šake, koljena, i vrhovi prstiju stopala. Zbog predaje koju prenosi Buharija (812) i Muslim (490) od Ibn Abbasa, radijallahu te’ala anhuma, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Naređeno mi je da činim sedždu na sedam dijelova tijela: na lice i pokazao je svojom rukom na nos, na šake, koljena i stopala.“

Kaže Nevevi, rahimehullahu te’ala: „Kada bi izostao samo jedan dio tijela od ovog, njegov namaz ne bi bio ispravan.“

I rekao je u komentaru Munteha-l-Iradat (1/432): „I sedžda na ovih sedam dijelova tijela sa nosom na zemlju, hasuru ili nešto slično je rukn, shodno mogućnosti, zbog hadisa Ibn Abbasa.“

Potpunost je da čitav dio tijela bude na sedždi, da čitavim dijelom tijela uradi sedždu, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na sedždi okretao svoje nožne prste prema pravcu kible. Zbog hadisa kojeg bilježi Buharija (785) i hadisa kojeg bilježi Ebu Davud (859) od Refa’ate ibn Rafi’e, radijallahu anh, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao čovjeku koji je griješio u namazu: „Kada odeš na sedždu učvrsti svoju sedždu.“ Albani ga je ocijenio dobrim u Sahih Ebu Davud. Čitavo postavljanje dijela tijela na sedždi je od potpunosti sedžde.

Dozvoljeno je učiniti sedždu na jedan dio tijela sa kojim se čini sedžda, kao ispravno mišljenje kojeg zauzimaju Šafije i Hanabile.

Kaže Nevevi, rahimehullahu te’ala, u Medžmu’u (3/423): „Spuštanje čela pri sedždi je obaveza oko čega kod nas nema razilaženja, a preče je da učini sedždu na čitavo čelo, ali ako umanji od onoga što je poznato kao čelo, sedžda je ispravna, ali je tako pokuđeno uraditi. Ovo je ispravno na što je ukazao Šafija u knjizi Umm i što smatraju većina njegovih drugova, a smatrao je Ibn Kedž ed-Darimi da je obaveza učiniti sedždu na čitavo lice i to je slabo i iznimno mišljenje.“

Kaže Merdavi, rahimahullahu te’ala, u Insafu: „Ispravna je sedžda sa jednim dijelom organa sa kojim se čini sedžda, što je stav mezheba i kaže Ibn Temim: ‘…i dozvoljeno je učinit sedždu sa jednim dijelom šake, pa makar i vanjskim dijelom ili vrhovima prstiju, i isto tako i na jedan dio nožnih prstiju i jedan dio lica.’“ Skraćen citat.

I kaže u Metalibu uli-n-Nuha (3/25): „I dozvoljeno je dijelom svakog organa kojim se čini sedžda, jer u hadisu nije precizirano da se to radi čitavim dijelom tijela.“

Tako da onaj ko uradi sedždu i dotakne zemlju sa nekoliko nožnih prstiju, njegov namaz je ispravan. Sunnet je da učvrsti dijelove tijela kojim se čini sedžda na zemlju onoliko koliko može.

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Šejh Muhammed ibn Salih el-Munedždžid

Izvor: http://islamqa.info/ar/146570

Prijevod: Redžo Muratović

Related Articles

Back to top button