Islamske teme

Djela koja spašavaju od kazne u kaburu

Imam Taberani u “Mu’džemu-l-evsatu”, Hakim u “Mustedreku”, Ibn Hibban u “Sahihu” i drugi, sa dobrim lancem prenosilaca, bilježe hadis od Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, koji prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada se mrtvi spusti u svoj kabur, on čuje topot obuće onih koji odlaze od njega. Ako bude vjernik, namaz će mu biti iznad glave; post s njegove…

desne strane; zekat s njegove lijeve strane; dobra djela poput sadake, održavanja rodbinskih veza, dobročinstva prema ljudima, bit će mu kod njegovih nogu. Pokušat će mu se prići od strane njegove glave, pa će namaz reći: ‘S moje strane nema prolaza.’ Zatim će mu se pokušati prići s njegove desne strane, pa će post reći: ‘S moje strane nema prolaza.’ Zatim će se pokušati prići s lijeve strane, a zekat će reći: ‘S moje strane nema prolaza.’ Zatim će mu se pokušati prići od strane njegovih nogu, a dobra djela poput sadake, rodbinske veze i dobročinstva će reći: ‘S naše strane nema prolaza.’ (u predaji kod Taberanije stoji: “Čovjeku će se pokušati prići (tj. kazna) u njegovom kaburu, pa kada mu dođe s njegove glave odbranit će ga učenje Kur’ana, a kada mu se pokuša prići ispred njega odbranit će ga sadaka, a kada mu se pokuša prići sa strane nogu odbranit će ga njegovo pješačenje do mesdžida).

Reći će mu se: ‘Sjedi!’ Sjesti će, pa će mu biti prikazano Sunce kako zalazi. Upitat će ga: ‘Ovaj čovjek koji je bio među vama, šta kažeš o njemu?’ Reći će: ‘Pustite me dok klanjam!’ Reći će mu: ‘Klanjaćeš ti. Obavijesti nas o onome o čemu te pitamo.’ Kazat će (čovjek): ‘O čemu me pitate?’ Pa će mu reći: ‘Šta kažeš o ovome čovjeku koji je bio među vama i šta svjedočiš za njega?’ Pa će on odgovoriti: ‘Svjedočim da je on Allahov Poslanik i da je došao sa istinom od Allaha.’ Onda će mu biti rečeno: ‘Na tome si živio, na tome si umro i na tome ćeš biti proživljen, inša’allahu te’ala.’ Zatim će mu biti otvorena jedna od džennetskih vrata i biće mu rečeno: ‘Ovo je tvoje mjesto u njemu i ono što ti je Allah u njemu pripremio.’ Pa će još više obradovati.

Zatim će mu biti otvorena jedna od džehennemskih vrata, biće mu rečeno: ‘Ovo je tvoje mjesto u njemu i ono što ti je Allah u njemu pripremio da si mu bio nepokoran.’ Pa će se još više obradovati. Zatim će mu kabur biti proširen za sedamdeset lakata i biće mu osvijetljen. I tijelo će mu biti vraćeno u početni položaj, a njegova duša će biti smještena u prijatno boravište, a to je ptica koja je okačena za džennetsko drveće. I to su (značenje, op. prev.) riječi Uzvišenog: “Allah će postojanom riječju učvrstiti one koji vjeruju i u životu na ovom i na onom svijetu.”

Ovi hadisi nam ukazuju na nekoliko činjenica:

– Ispit će se odvijati odmah nakon spuštanja u kabur kada ljudi napuste mezarje.

– Duša se mrtvom vraća u njegov kabur prilikom ispita. Mrtvi sjeda i odgovara na pitanja. Međutim, vraćanje duše mrtvom u Berzehu nije isto kao vraćanje duše u dunjalučkom životu. Svako od tri boravišta (Dunjaluk, Berzeh i Ahiret) ima svoje specifičnosti. Tako je Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, obavijestio (i u to čvrsto vjerujemo) da se mrtvom kabur proširi, da se mrtvi ispituje i sl. iako nećemo primjetiti nikakve promjene na zemlji.

Dakle, duša biva u tijelu, napušta ga i ponovo se vraća u tijelo. Postoji pet vrsta vezivanja duše sa tijelom:
1. Vezanje duše za tijelo djeteta, ploda u majčinom stomaku.
2. Vezanje duše za tijelo djeteta nakon njegova dolaska na Dunjaluk, tj. nakon majčinog poroda.
3. Vezanje duše za tijelo u trenutku spavanja. Duša se tada jednim dijelom vezuje za tijelo a jednim ga napušta.
4. Vezanje duša za tijelo u Berzehu. Hadisi nam spominju da se duša vraća tijelu za vrijeme kaburskog ispita od strane dvojice meleka, također, kada ga neko od živih muslimana prilikom prolaska pored njegova kaura poselami. Ovo je poseban način vezivanja duše za tijelo.
5. Vezanje duše za tijelo prilikom proživljenja i tada će se dogoditi najpotpunija veza duše sa tijelom.

– Dobra djela su čovjekov najbolji prijatelj i saputnik u životu i na ovom i na onom svijetu.

– U ovome hadisu je poruka čovjeku da dobro čuva i pazi na svoj namaz. Vidimo da će vjernik čak i u kaburu voditi računa da klanja na vrijeme. To nam ukazuje na bitnost i vrijednost namaza u islamu.

– Ovaj hadis je podsticaj čovjeku da u svome životu posebno vodi računa o sljedećim djelima: namaz, post, zekat, sadaka, dobročinstvo i lijepo ophođenje prema ljudima i održavanje rodbinskih veza. Također, poseban značaj ima učenje Kur’ana i druženje sa Allahovom Knjigom, te pješačenje do džamije (što zapostavlja veliki broj ljudi).

– Bitnost vjerovanja i potvrde da je Muhammed, alejhisselam, Allahov Poslanik i da je došao sa istinom.

– Allah je za sve ljude pripremio dva boravišta: boravište u džennetu i boravište u džehennemu. Pa je na čovjeku šta će da izabere. Kao što stoji u hadisu kojeg bilježi Ibn Ebi Hatim od Ebu Hurejre, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca: “Svako od vas ima dva odredišta: jedno u džennetu, jedno u Vatri. Ako umre pa uđe u Vatru, stanovnici Dženneta naslijede njegov položaj u Džennetu.”

Pripremio: Mirza Kasumović

Izvor:n-um.com

Related Articles

Back to top button