Islamske teme

DOBROČINSTVO PREMA SVEMU

Zahvala Allahu, dž.š., Milostivom, Samilosnom. Salavat i selam na Poslanika, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i šehide islama.

Allah, dž.š., kaže : „ Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti.“ /Al-Maide, 2./

Dobročinstvo je veličanstvena riječ koja obuhvata široko značenje u čijem je središtu ispravnost i spas čovjeka u njegovom ovosvjetskom življenju i budućem svijetu. On njome čuva svoju dušu, porodicu, društvenu zajednicu i sve što se nalazi oko njega, životinje, biljke i neživi svijet. Riječ koja je protkala vjeru, ibadete, riječi, djela, ćudoređe, izgled i ophođenje. Džibril, a.s., je pitao Poslanika, s.a.v.s., o ovoj riječi kada mu je rekao: „ A šta je ihsan?“ Pa mu je Poslanik odgovorio: „ Ihsan /dobročinstvo/ je da robuješ Allahu kao da ga vidiš, jer ako ti Njega ne vidiš, On tebe vidi.“ / Muslim/

Dobročinstvo-ihsan dolazi od riječi husn (ljepota, dobrota) koja je krajnja tačka ihlasa. Dobročinstvo u ibadetu je da Allahu robuješ kao da ga vidiš. To znači da obavljaš obrede kao da svjedočiš Njegovo prisustvo, a ako Ga ne vidiš onda da ibadete obavljaš svjestan da On tebe gleda. To znači da rob u svim svojim postupcima, riječima, djelima i srcu, bude svjestan Allahovog prisustva. Da srcem osjeti blizinu Gospodara. Ovo spada u najviše stepene edeba sa Allahom. Prvi stepen dobročinstva je dobročinstvo prema Uzvišenom Allahu, a to jeste dobročinstvo u ispovijedanju jednoće Stvoritelja: Nema Boga osim Allaha! Musliman svjedoči jednoću svoga Gospodara kao da Ga vidi i svjedoči, onako kako mu robuje na osnovu dokaza Njegovoga postojanja. U dobročinstvo spada zadovoljstvo Allahovim određenjem. Zadovoljstvo i prihvatanje se pokazuje u neimaštini i blagostanju:

„ Divno je stanje vjernika, zaista je za njega uvijek dobro, a to nema niko osim vjernik. Ako ga zadesi nešto lijepo, zahvali se Allahu pa bude dobro, a ako ga zadesi nekakva nedaća, on se strpi pa mu opet bude dobro. Tako je samo sa vjernikom.“

U dobročinstvo spada razumijevanje „A kada moliš moli Allaha“, pa se rob, svojim srcem okrene svome Gospodaru, tražeći od Njega, oslanjajući se na Njega, i zadovoljan je sa Njim. U dobročinstvo spada i svjedočenje da je Muhamed Allahov Poslanik, s.a.v.s., u iskrenoj ljubavi prema njemu, obaveznoj pokornosti, slijeđenju njega na najljepši način i nekršenju njegovog vjerozakona. Allah, dž.š., kaže:’ „ Reci: ‘Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!’ – a Allah prašta i samilostan je.’“ /Ali Imran, 31./

U dobročinstvo spada lijepo robovanje svome Gospodaru. Ibadet je riječ koja obuhvata sve riječi i djela, skrivena i javna, koja Allah voli i čime je zadovoljan. Dobročinstvo u ibadetu je biti Njemu iskren, skrušen, spokojan i imati osjećaj prisustva Onoga Kome robuje. Neophodna je skrušenost i smirenost u namazu tako da namaz kaže onome koji ga obavlja: Allah te čuvao kao što ti mene čuvaš. Dobročinstvo u zekatu i dijeljenju je da daješ iz svog halal stečenog imetka, velikodušno bez prigovaranja i ezijeta, zahvaljujući svome Gospodaru na Njegovoj dobroti, jer ti je ruku učinio gornjom-onom koja daje. Dobročinstvo u postu je kada se posti iskreno i tražeći Allahovu nagradu, kada postač ostavi hranu, piće i strasti radi svoga Gospodara : „a zadah postača je Allahu mirišljiviji od mirisa miska.“ Dobročinstvo hadža je da hadžija svoj hadž započne tevhidom i upotpuni hadž i umru radi Allaha, izbjegavajući sve što vodi spolnom odnosu, činjenju ružnih djela, te prepirkama u toku hadža. Ko tako obavi hadž vraća se čist od grijeha kao na dan kad ga je majka rodila.

Nakon Allahovog haka, te haka Poslanika, s.a.v.s., u smislu pokornosti i slijeđenja, dolazi ihsan – dobročinstvo Allahovim robovima. Na prvom mjestu su roditelji: „ Gospodar tvoj naređuje da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih, dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive ne reci im ni ”uh” i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci- Gospodaru moj smiluj im se, oni su mene, kada sam bio dijete njegovali.“ /Isra, 23./

Nakon dobročinstva roditeljima, sljedeće je dobročinstvo prema rodbini i bližnjima. Obaveza održavati vezu i biti ljubazan u govoru i djelima. Ne održava rodbinsku vezu onaj koji uzvraća već održava rodbinsku vezu onaj koji kad njegova rodbina prekida on sa njima rodbinsku vezu uspostavlja.

Ihsan – dobročinstvo prema jetimima, siromasima, slabima, onima koji imaju posebne potrebe sastoji se u blagim riječima, davanju bez prigovora, ophođenju bez grubosti, iskrenom služenju, uklanjanju njihove patnje. Zatim neuzdizati se nad njima, i paziti da im se ne skreće pažnja na ono čime su iskušani. Allah, dž.š., kaže : „ Zato siroče ne ucvili i onoga ko traži ne odbij!“ /Ed-Duha,9./

Dobročinstvo činite u kupoprodaji i imovinskim odnosima: “Neka se Allah smiluje svakom čovjeku koji je velikodušan i umjeren u svakoj prilici: kad kupuje i prodaje; kad dug vraća i kad ga potražuje.”

U dobročinstvo spada i ostavljanje i izbjegavanje zabranjenih stvari u cijelosti, javno i tajno. Allah Uzvišeni kaže: „ Ne griješite ni javno ni tajno!“ / Al- An’am, 120. /

Dobročinstvo je obaveza i prema životinjama. Nahraniti svako živo biće je sadaka. Slijedi nagrada za dobročinstvo prema svakom živom biću. Čak i prema mrtvoj prirodi musliman se lijepo odnosi (A Uhud je brdo koje nas voli i koje volimo). Imam Nevevi, Allah mu se smilovao, veli: „ Dobročinstvo je glavni oslonac iskrenih Allahovih robova. Stoga kada sudite pravedni budite, budite dobročinitelji u međusobnim odnosima, jer je Allah dobročinitelj i voli dobročinitelje.“

Dobročinstvo ima svoje široke horizonte u ovom životu. Dobročinstvo je precizna vaga u svim aspektima života. To je veličanstveni moral koji je više od uzvraćanja dobra istom mjerom, zahvalnosti na postupku. Dobročinstvo uzdiže dobročinitelja i duhovno ga oplemenjuje. Tako dobročinitelj prvi čini dobročinstvo ljudima čak i ako oni njemu nisu učinili dobro. Naprotiv, on se uzdiže za stepen više kada na njihov loš postupak uzvrati dobročinstvom. Allah, .š., kaže: „ Ti lijepim na zlo uzvrati; Mi dobro znamo šta oni iznose!“ /Al-Mu`minun:96./

Uzvraćanje dobročinstvom na loše djelo je korisni lijek u ophođenju s ljudima i najbolje sredstvo za popravljanje ljudi i buđenje imana u njihovim srcima. Dobročinstvom se neprijateljstvo pretvara u prijateljstvo a mržnja u ljubav. Dobročinstvo je lijek za loše djelo i način da iz ljudi izmamimo dobrotu.

05. Januar 2018.god. / 18. Rebiu-l- ahir 1439.H.god.

hfz. mr. Maid-ef. Ibrahimović Imam, hatib i muallim džemata Soukbunar, MIZ Sarajevo

(divithana.com)

Related Articles

Back to top button