Islamske teme

DOLAZAK U MESDŽID ONOGA KO JE JEO LUK, BIJELI LUK ILI NEŠTO DRUGO ŠTO IMA NEPRIJATAN MIRIS

Allah subhanehu ve te’ala u suri A’raf 31 kaže: “O sinovi Ademovi, lijepo se obucite kad hoćete da molitvu obavite!“

Prenosi se od Džabira radijallahu anhu da je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao: “Ko je jeo bijeli luk i luk neka se izdvoji (ili je rekao neka izbjegava džamiju i sjedi kod kuće).“[11] U rivajetu od Muslima stoji: “Ko jede luk, bijeli luk i prasu neka se ne približava našem mesdžidu, jer zaista se meleci nalaze uvrijeđeni od onog od čega se i ljudi uvrijede.“[12]

Jedne džume Omer ibn el Hattab radijallahu anhu je držao hutbu ljudima i rekao: “O ljudi, zaista vi jedete dva ploda, a ja ih ne vidim drugačije nego neprijatne, a to su: luk i bijeli luk. Vidio sam Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem kada bi osjetio njihov miris kod nekog čovjeka u mesdžidu naredio bi mu da izađe na groblje. Ko ih bude jeo neka ih jede kuhane.“[13]

Ovo se može reći i za one koji u mesdžide ulaze odmah poslije posla, a neprijatan miris se širi iz njihovih odijela i čarapa. A još gore od ovoga su pušaći koji upražnjavaju zabranjeno pušenje, a zatim ulaze u mesdžide i tako smetaju Allahovim subhanehu ve te’ala robovima melekima i klanjačima.

Iz knjige “Muharemati” od Šejha Munedždžida
_________________________________________________________________________________

[1] Bilježi Imam Ahmed 310/5, a nalazi se i u “Sahihul Džami’u” 997.

[2] Bilježi Ebu Davud 533/1, a nalazi se i u “Sahihul Džami’u” 7224.

[3] Bilježi Ibn Huzejme u “Sahihu” 332/1.

[4] Bilježi Buhari.

[5] Bilježi Ebu Davud 581/1, a nalazi se i u “Sahihul džami’u” 7452.

[6] Bilježi Bejheki u “Sunenul Kubra” 104/10, a nalazi se i u “Silsileti hadisus Sahih” 1795.

[7] Bilježi Muslim 320/1 – 321.

[8] Bilježi Muslim 474.

[9] Bilježi Bejheki 93/2, a Šejh Albani ga je učinio dobrim u “Irvaul Galil” 290/2.

[10] Bilježi Buhari 756.

[11] Bilježi Buhari, pogledaj “Feth” 339/2.

[12] Bilježi Muslim 395/1.

[13] Bilježi Muslim 396/1.

islamradostpravovjernih.blogspot.com

Related Articles

Back to top button