Dove

Dova za otklanjanje brige i tuge

Lā ilāhe illallāhul-‘azīmul-ĥalīm. Lā ilāhe illallāhu rabbul-‘aršil-‘azīm. Lā ilāhe illallāhu rabbus-semāvāti ve rabbul-erdi rabbul-‘aršil-kerīm.

“Nema boga osim Allaha, Velikoga i Blagoga. Nema boga osim Allaha, Gospodara Arša veličanstvenoga. Nema boga osim Allaha, Gospodara Nebesa i Gospodara Zemlje, Gospodara Arša plemenitoga.”

Allāhumme innī ‘abduke ve ibnu ‘abdike ve ibnu emetike. Nāsijetī bi jedike mādī fijje ĥukmuk ‘adlun fijje ќadāuk es-eluke bi-kulli ismin huve leke semmejte bihī nefseke ev enzeltehū fī Kitābike ev ‘allemtehū eĥaden min ħalкike ev iste’ serte bihī fī ilmil-gajbi ‘indeke en tedž‘alel кur’āne rebī‘a кalbī ve nūre besarī ve dželāe ĥuznī ve zihābe hemmī.

„Allahu moj, ja sam rob Tvoj, i sin roba Tvoga, i sin robinje Tvoje. Moj položaj je u Tvojoj ruci, ja sam podložan Tebi i nadamnom se sprovode propisi Tvoji, pravedna je za mene svaka odluka Tvoja, zato Te molim svim Tvojim imenima, kojima si Sebe nazvao, ili ih u Svojoj Knjizi objavio, ili ih nekom od Tvojih bića saopćio, ili ih, pak, zadržao kod Sebe, kao znanje nedokučivog, molim Te da mi Kur’an učiniš proljećem srca moga, svjetlom grudi mojih, razbistrenjem tuge moje i odhodom briga mojih.“

Allāhumme raĥmeteke erdžū fe lā tekilnī ilā nefsī tarfete ‘ajnin ve asliĥ lī še’nī kullehū lā ilāhe illā ente.

“Allahu moj, milost Tvoju molim; ni na trenutak me ne prepuštaj meni i u svemu popravi stanje moje. Nema boga osim Tebe.”

Allāhu rabbī lā ušriku bihī šej-ā. Jā hajju jā kajjūmu bi raĥmetike estegīsu.

„Allah je Gospodar moj i ja Njemu nikoga ravnim ne smatram. O Vječno Živi, o Ti Koji sam po sebi postojiš i Koji sve održavaš, Tvojom milošću tražim pomoć.

IKC-Berlin.de

Related Articles

Back to top button