Islamske teme

EVO KAKO ĆE BITI NAGRAĐEN HADŽIJA KOJEM HADŽ BUDE PRIMLJEN

Omer, r. a., kaže: “Onaj ko umre, a ne obavi hadž, a imao je za to mogućnost, umire kao kršćanin ili jevrej!” U drugoj predaji stoji da je Omer, r.a., rekao: “Bavio sam se mišlju da onima koji neće da obave hadž, a u mogućnosti su, da im odredim plaćanje džizje (koju plaćaju nemuslimani!”) Prema tome, drugi halifa hulefair-rašidina smatra da oni koji izbjegavaju obavljanje hadža, bez opravdanog razloga, ne spadaju u muslimane.

U vrijeme kada se obavlja hadž, nema dražeg djela Allahu, dž.š., od hadža, kao što stoji u sljedećoj predaji:

Neko od ashaba je upitao Poslanika, s.a.v.s., koje je djelo najbolje, a on odgovori: “Vjerovanje u Allaha i Njegova Poslanika!” Reče: “A koje je djelo poslije njega?” Odgovori: “Džihad na Allahovu putu!” Reče: “A onda?” Odgovori: “Hadž mebrur (ispravno obavljen hadž).” (Buharija i Muslim)

Onaj ko ispravno obavi hadž, nadajući se pri tome samo Allahovom zadovoljstvu, nagrada će mu biti Džennet, kao što stoji u hadisu:

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Za hadž mebrur nema druge nagrade osim Džennet!” (Buharija)

Da bi bilo koje djelo bilo primljeno, a u njih spada i hadž, potrebno je da se ispune dva uslova za to:

a) Da se djelo obavi isključivo u Allahovo ime.

b) Da bude po propisu obavljeno.

Allah, dž.š., u suri Bekare, govoreći o hadžu, kaže:

“Hadž je u određenim mjesecima; onom ko se obaveže da će u njima hadž obavljati, nema snošaja sa ženama i nema ružnih riječi, i nema svađe u danima hadža. A za dobro koje učinite, Allah zna. I onim što vam je potrebno za put, snabdijte se. A najbolja opskrba je bogobojaznost. I Mene se bojte, o razumom obdareni!” (Prijevod značenja – El-Bekare, 197.)

Hadž je, kao što citirani ajet navodi, u određeno vrijeme, u kojem, dok se hadžija nalazi u ihramu, nije dozvoljeno da se “sastaje” sa svojom ženom, da ružno govori i da se svađa sa drugim hadžijama. Na ove zabrane je nužno istinski ukazati svakom našem hadžiji, jer ponašanje naših hadžija uveliko odudara od ovih zabrana. Mnoge hadžije vrijeme dok se nalaze u ihramima smatraju uobičajenim stanjem u kojem se može raditi sve što inače rade, a kada su u pitanju međusobne svađe i ogovaranja, to je sastavni dio života mnogih od njih.

Hadž predstavlja ibadet koji iziskuje određeni fizički i psihički napor. Za taj put je potrebna opskrba, a najbolja opskrba je takvaluk. Oni koji su bili na hadžu znaju da je ovo uistinu najznačajnija stvar koja se mora ponijeti na hadž, ko želi da mu hadž bude primljen. Takvaluk predstavlja ono što se ne može izgubiti i što će učiniti izvršavanje ove obaveze potpunom kabul.

Na hadžu se ne smije ružno govoriti, niti prepirati. Oni koji se budu klonili ovih zabrana, bivaju potpuno očišćeni od grijeha, kao što kaže Muhammed, s.a.v.s., u hadisu:

Ebu Hurejre prenosi da je čuo Poslanika, s.a.v.s., kada je rekao: “Ko obavi hadž, a ne bude nepristojne i ružne riječi govorio, i ne bude kršio Allahove propise, vraća se kao na dan kada je rođen (čist od grijeha).”

Related Articles

Back to top button