Islamske teme

Hadisi o vrijednosti učenja Kur’ana

U Buharijinom Sahihu bilježi se od Osmana b. Affana, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji od vas je onaj koji nauči Kur’an – poduči se Kur’anu – a zatim druge podučava njemu.

“U Dva Sahiha – kod Buharije i Muslima – bilježi se od Aiše, radijallahu anha, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Onaj koji vješto uči Kur’an, bit će u društvu plemenitih i čestitih meleka pisara, dok onome koji uči Kur’an pa zastaje i osjeća pri tome poteškoću, pripadaju dvije nagrade: jedna nagrada za učenje Kur’ana, a druga nagrada za teškoću koju osjeća učač.”

Muslim bilježi od Ebu Umame, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:“Učite Kur’an, jer će, uistinu, on (Kur’an) doći na Sudnji dan kao šefadžija (zagovornik) onima koji ga budu učili.

Muslim bilježi od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nikada se neće okupiti ljudi u nekoj od Allahovih kuća da uče Allahovu Knjigu i da je međusobno proučavaju a da se na njih neće spustiti smiraj, obaviti ih milost, natkriliti ih meleki i Allah ih spomenuti kod onih koji su kod Njega!”

Tirmizi bilježi od Abdullaha b. Mes’uda, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko prouči harf iz Allahove Knjige, njemu pripada dobro djelo koje se vrednuje do deset puta. Ja ne kažem da je ‘elif-lam-mim’ jedan harf, već je elif harf, lam je harf i mim je harf.”

Buharija bilježi u svome Sahihu od Ebu Seida b. El-Mualle, radijallahu anhu, da mu je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Podučit ću te najveličanstvenijoj suri u Kur’anu! To je ‘Elhamdulillahi Rabbil-‘alemin’. To je sedam ajeta koji se ponavljaju i veličanstveni Kur’an koji mi je dat.”

Muslim bilježi od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uistinu, šejtan ne ulazi u kuću u kojoj se uči sura El-Bekare.” To je zbog toga što se u suri El-Bekare nalazi najuzvišeniji ajet, a to je ”Ajetul-Kursijj”.

Buharija bilježi od Ebu Seida el-Hudrija, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, za vrijednost sure Ihlas, tj. ”Kul huvallahu ehad” rekao: “Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša! Uistinu, ona (sura Ihlas) je jednaka trećini Kur’ana (po vrijednosti).”

Ebu-Musa el-Eš’ari, r.a., kaže da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: Vjernik koji uči Kur’an je kao ‘utrudždže’ (cedrat, limun, pomarandža); ima lijep miris a i okus mu je lijep, a vjernik koji ne uči Kur’ana je kao hurma; nema mirisa a okus joj je sladak. Munafik (licemjer) koji uči Kur’an je kao bosiljak; ima lijep miris a okus mu je gorak, a munafik koji ne uči Kur’an je kao gorka tikvica; nema mirisa a okus joj je gorak. (Muttefequn ‘alejh)

Omer b. el-Hattab, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Zaista, Allahovom Knjigom (Kur’anom) uzdiže jedne narode, a ponižava druge. (Muslim)

Ibn-’Abbas, r.a., veli da je Resulullah, s.a.v.s., rekao: Onaj u čijim grufima nema ništa iz Kur’ana (ne pamti ništa iz Kur’ana) jeste kao razvaljena i napuštena kuća. (Tirmizi, hasen, sahih)

Abdullah b. ‘Amr b. el-’As, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Učaču Kur’ana će na Sudnjem danu biti rečeno: ‘Uči i penji se (džennetskim stepenicama – deredžama), uči lijepo i pravilno, kao što si i na dunjaluku učio, jer, tvoje mjesto (deredža u džennetu) je kod posljednjeg ajeta kojeg proučiš. (Ebu-Davud, Tirmizi, hasen, sahih)

Ebu-Musa, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: Brinite se i čuvajte ovaj Kur’an (ono što ste naučili iz njega), jer, tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša, on se zaboravlja brže nego što se deva oslobodi sveze (konopa kojim joj je noga svezana).(Muttefequn ‘alejh)

Od Beraa ibn Aziba, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: Jedne prilike je pred nas izašao Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dok smo mi bili ispred mesdžida pa nam reče: “Ko bi od vas volio da urani svaki dan u dolinu Batahan ili Akik i da dođe sa dvije deve sa visokim grbama a da pri tome ne učini nikakav grijeh niti pokida rodbinske veze”, pa smo rekli: O Allahov poslaniče svi bi mi to volili, pa je rekao: “Zar ne bi neko od vas mogao da porani u mesdžid pa da se poduči ili prouči dva ajeta iz Allahove Knjige, azze ve džell, bolje mu je je nego dvije deve, tri, četiri, bolje mu je i od četiri i sličnih njima od deva.” (Hadis bilježi Muslim)

“Na Sudnjem će se doći sa Kur’anom i njegovim učačima, koji su radili po njemu na dunjaluku, predvodit će ih sure Bekara i Ali Imran bit će dokaz za svoje učače.” (Ovaj hadis bilježi Muslim)

Ibn Omer prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “Dopusteno je zavidjeti samo u dva slucaja: covjeku kojem je Allah darovao Kur’an i on po njemu radi nocu i danju i covjeku kojem je Allah dao bogatstvo pa ga on danju i nocu trosi na Allahovom putu.” (Buharija i Muslim)

Related Articles

Back to top button