Islamske teme

Islamski ummet je čuvar Božije riječi

U historiji čovječanstva niti jedna zajednica niti jednoj knjizi nije posvećivala toliko paznje i brige kao što umet Allahova Poslanika s.a.v.s posvećuje časnom Kur’anu.

Umet Allahovog Poslanika a.s., otkako se rodilo sunce islama, stoljećima prednjači u odnosu na druge ummete, po pitanju prepisivanja Časnog Kur’ana, učenja napamet i razmišljanja o njegovim ajetima. Ta posvećenost Časnom Kur’anu trajat će do kad Uzvišeni Allah bude htio.

On Uzvišeni o zaštiti Časnog Kur’ana kaže: “Mi, uistinu, Kur’an objavljujemo i zaista ćemo Mi nad njim bdjeti!“ (Hidžr,9)

Allah, dz.s održava dato obećanje. Čovjecanstvo nije zabilježilo da je i jedan ummet učio napamet neku knjigu, kao što stoljećima čine pripadnici ummeta Allahova Poslanika s.a.v.s od djece do odraslih, od mladih do starih, u selima i gradovima, čuvajuci ga tako od bilo kakve izmjene. Zbog toga je danas u svakom mjestu moguće pronaći nekoga ko bi ispravio eventualno pogrešno učenje Časnog Kur’ana i ukazao na ispravnost. Časni Kur’an je jedina knjiga čuvana na takav način i sa tolikom pažnjom. Ummet Allahovog Poslanika s.a.v.s uzeo je Časni Kur’an pod zaštitu još od samog objavljivanja i u svim islamskim područjima nastavio ga je štititi i učiti napamet stoljećima. To je istina u koju ne sumnja niko osim onih koji sumnaju u samu objavu Časnog Kur’ana i onih koji namjerno žele probuditi sumnje u Časni Kur’an. Allahov Poslanik s.a.v.s. mnogo je insistirao na tome da se svaki ajet, odmah nakon njegovog objavljivanja, nauči napamet. Svojim ashabima r.anhum, je govorio: „Najbolji među vama su oni koji nauče Kur’an napamet i druge podučavaju Kur’anu.“(Buhari,Fadailu’l Kur’an,21)

Tim riječima podsticao ih je da uče Kur’an, pamte njegove ajete, podučavaju druge, te ga na taj način čuvaju. N atu temu prenosi se na desetine sahih hadisa. To što je Časni Kur’an spušten parcijalno umnogome je olakašalo plemenitim ashabima, r.anhum, njegovo pamćenje i učenje njegovih propisa.

Na to nam ukazuje i 106. ajet sure Isra: “I kao Kur’an, sve dio po dio ga objavljujemo da bi ga ti ljudima malo po malo kazivao, i prema potrebi ga objavljujem.“ Allahov Poslanik s.a.v.s imao je preko četrdeset ashaba-pisara, r.anhum, a oni od njih koji su bili zaduženi za zapisivanje Objave natjecali su se da pred ostalim ashabima što prije zapišu svaki spušteni ajet. Ostali ashabi, r.anhum, koliko god su bili u stanju, od jutra do večeri, čitali su zapisane ajete Allahovom Poslaniku, s.a.v.s, nastojeći da napamet nauče Časni Kur’an onako kako je spušten.

Za Akos.ba pripremio Fahrudin Vojić

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button