Islamske teme

Ko od vas vidi loše djelo – neka ga otkloni rukom…

U djelu “Medžmu’atul-Fetava”, 15/325., šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., kaže:

“Ne treba se družiti sa zulumćarima, bludnicima, novotarima i griješnicima, osim na način ako smo sigurni od Allahove džellešanuhu., kazne; u najmanju ruku treba ih odvraćati od njihova zuluma, kuditi ih, i osporavati ono na čemu su – onoliko koliko se može, kao što to stoji u hadisu: “Ko od vas vidi loše djelo – neka ga otkloni rukom, a ako to ne bude u stanju – onda jezikom, a ako to ne bude u stanju – onda neka ga prezre srcem; to je najslabiji stepen imana!” (Muslim)

Allah džellešanuhu., kaže: “A onima koji vjeruju – Allah kao pouku navodi ženu faraonovu, kada je rekla: “Gospodaru moj, sagradi mi kod Sebe kuću u džennetu i spasi me od faraona i mučenja njegova i izbavi me od naroda nepravedna!(66:11.)

U ovu oblast će spadati i praksa Jusufa el-Siddika a.s., kao i njegovo preuzimanje u ličnu obavezu vođenja riznica zemlje, od strane egipatskog vladara, a za potrebe nevjerničkog naroda (ne muslimana, op.prev.)!

“Mukarenetul-fudždžar” – druženje i zajednički rad sa fadžirima/griješnicima, vjernik će činiti iz dva razloga:

1. Onda ako bude prisiljen na takvo što.

2. Onda ako se u takvom postupanju bude nalazio interes vjere (maslaha dinijja), koji je veći u odnosu na eventualnu štetu koja iz toga proizilazi, ili da se u ostavljanju takvog postupka bude nalazila šteta koja je gora po vjeru – gdje će se veća šteta otklanjati na taj način što će se činiti šteta koja je manja, ili će se činiti određena šteta radi koristi i interesa koji je mnogo veći od počinjenje štete.

Sve u svemu – osoba koja mora odagnavati veću štetu činjenjem manje štete, ta osoba je mukreh tj. ona koja je na nešto prisiljena, a Allah džellešanuhu., kaže: “…osim ako bude na to primoran, a srce mu ostane čvrsto u vjeri!” (el-Nahl: 106.); “…a ako ih neko na to prisili, Allah će im, zato što su bile primorane, oprostiti, i prema njima samilostan biti!” (el-Nur: 33.); “Izuzev nemoćnim muškarcima i ženama, i djeci, koji nisu bili dovoljno snalažljivi i nisu znali puta & Allah će, ima nade, oprostiti, jer Allah briše grijehe i prašta.” (el-Nisa: 98-99.)”

prijevod s arapskog jezika:
Sead ef. Jasavić, prof.fikha

dzemat-sabah

Related Articles

Back to top button