Islamske teme

Kome će se Uzvišeni Allah smilovati ?

Abdullah b Amr b El-‘As, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nije od nas onaj koji nije milostiv prema našim najmladim niti onaj koji ne poznaje ugled naših starijih.” (Ahmed i Tirmizi) Takoder, Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Milostivima ce se smilovati Milostivi! Budite milostivi prema onima koji su na Zemlji pa ce vam se smilovati Onaj koji je na nebesima.” (sahih – Ebu Davud i Tirmizi)

Uzvišeni Allah u 54. ajetu sure El-En’am, u prijevodu znacenja, kaže: “A kada ti dodu oni koji vjeruju u Naše ajete, ti im nazovi selam.”

Šejh Abdurrahman es-Sa’di, rahmetullahi alejhi, u komentaru ovog ajeta, kaže: “Tj. kada ti dodu vjernici, pozdravi ih, poselami ih i iskaži im dobrodošlicu, obraduj ih onim što ce im povecati ambicije i odlucnost da zadobiju Allahovu prostranu milost, plemenitost i dobrocinstvo, podstakni ih na svaki razlog i put koji vodi do toga, ali ih i zaplaši da ne ostaju na grijesima, naredi im pokajanje za grijehe kako bi zadobili oprost svoga Gospodara i Njegovo dobro.”(Tejsirul-Kerimi-r-Rahman, 276)

? Nikoga u Džennet nece uvesti njegova djela, vec samo Allahova milost. Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:“Niko nece uci u Džennet osim s Allahovom milošcu!” Prisutni su upitali: “Zar ni ti, Allahov Poslanice?!”, a on je odgovorio: “Ni ja, osim da me Allah prekrije Svojom milosti!” (Ahmed i šejh Albani, rahmetullahi alejhi, ocijenio je hadis sahihom li gajrihi u Sahihu tergib ve terhib, 3599, dok mu je osnova u dva Sahiha)

? Kod Allaha postoji stotinu milosti, od kojih jesamo jednu spustio medu Svoja stvorenja, dok je devedeset i devet ostavio za Sudnji dan, opet Svojim robovima.

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uistinu, kod Allaha postoji stotinu milosti. Od njih je samo jednu spustio medu džinne, ljude, životinje i zvijeri, pa su oni na osnovu nje milostivi i blagi jedni prema drugima: zvijeri su blage prema svojim mladuncadima. Dok je, Allah devedeset i devet milosti odgodio. Te milosti ukazat ce Svojim robovima na Sudnjem danu!” (Muslim)

Uzvišeni Allah milostiviji je prema nama od naših majki. Moramo znati i biti svjesni da je Uzvišeni Allah milostiviji prema Svojim robovima od majke prema svome djetetu.

Omer b. El-Hattab, radijallahu anhu, pripovijeda: “Jednog dana dovedeno je roblje Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, medu kojim je jedna žena uporno tragala za nekim. Kada je pronašla jedno dijete, privila ga je u narucje i podojila. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao nas je: ‘Šta mislite da li bi ova žena bacila svoje dijete u vatru?’ ’Nikako’, odgovorili su prisutni, pa je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dodao: ‘Doista je Allah milostiviji prema Svojim robovima od ove (žene) prema svome djetetu.’“ (Buharija i Muslim)

Ne gubimo nadu u Allahovu milost!

Allahova milost obuhvata i natkriljuje sva stvorenja, pa cak i velike grješnike, ukoliko se pokaju za svoje grijehe. Svevišnji Allah rekao je: “Reci: ‘O robovi Moji, koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Uistinu, Allah oprašta sve grijehe, jer je On, doista, Onaj koji mnogo prašta i koji je milostiv.” (Prijevod znacenja Ez-Zumer, 53.)

Šejh Abdurrahman es-Sa’di, rahmetullahi alejhi, u komentaru ovog ajeta, rekao je: “Uzvišeni Allah obavještava Svoje robove, grješnike, o Svojoj velikoj plemenitosti, podstice ih na povratak Njemu prije nego što prestanu biti u mogucnosti za tim, pa kaže: ‘O robovi Moji, koji ste se prema sebi ogriješili’, slijedeci grijehe na koje vas vaša duša podstice, cineci ono što srdi Allaha, Onoga koji poznaje gajb – nevidljivi svijet. ‘…ne gubite nadu u Allahovu milost’, ne gubite nadu u Allahovu milost pa da se svojim rukama bacate u propast i govorite: ‘Naši su se grijesi umnožili i naše mahane, manjkavosti jedna nad drugom nadvile, tako da nema puta na kojem ce ti grijesi i mahame biti pobrisani.’ Ne postupajte ovako pa da zbog toga ostanete i ustrajete u grijesima koji srde Svemilostivog. Naprotiv, upoznajte svoga Gospodara putem Njegovih imena koja ukazuju na Njegovu plemenitost i dobrotu. Znajte da On, uistinu, oprašta sve grijehe, oprašta širk – mnogoboštvo, ubistvo, kamatu, nasilje i druge velike i male grijehe ukoliko se za njih iskreno pokajete.” (Tejsirul-Kerimi-r-Rahman, 858.)

Ibn Abbas, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pripovijedao: “Rekao mi je Džibril: ‘Da si me samo mogao vidjeti kako uzimam morski mulj i trpam ga u faraonova usta iz straha da ga ne sustigne milost.’” (Tirmizi i Ahmed, a šejh Albani, rahmetullahi alejhi, ocijenio ga je sahihom u Silsileti-ehadisi sahiha, 2015)

Kako zadobiti Allahovu milost

Ko su to oni kojima ce se Uzvišeni Allah smilovati, odnosno koja su to djela oni cinili na dunjaluku pa ce im Uzvišeni Allah ukazati Svoju milost na ahiretu i uvesti ih u Džennet?

Jedan od najvecih razloga zadobivanja Allahove milosti jeste pokornost Allahu i Njegovom Poslaniku izvršavanjem naredbi i ostavljanjem zabrana.

Uzvišeni Allah rekao je: “I pokoravajte se Allahu i Poslaniku, pa ce vam se milost zasigurno ukazati!” (Prijevod znacenja Ali Imran, 132.)

Potpunim slijedenjem Kur’ana zadobiva se Allahova milost.

Uzvišeni Allah rekao je: “I ova Knjiga koju ti objavljujemo, blagoslovljena je, pa je slijedite i bojte se, pa ce vam se milost zasigurno ukazati.” (Prijevod znacenja El-En’am, 155.)

Slušanje Kur’ana, sluhom i srcem, poniznim i skrušenim, jedan je od nacina zadobivanja Allahove milosti. Svevišnji Allah rekao je: “A kada se Kur’an uci, vi ga slušajte i šutite, pa ce vam se milost zasigurno ukazati.” (Prijevod znacenja El-E’araf, 204.)

Šejh Abdurrahman es-Sa’di, rahmetullahi alejhi, u komentaru ovog ajeta, kaže: “Ova naredba je opcenita i odnosi se na svakoga onoga koji sluša ucenje Allahove Knjige. Takvom se nareduje el-istima’, tj. da sluša Kur’an, i el-insat, tj. da ne prica, pa postoji razlika izmedu ove dvije naredbe. El-insat se odnosi na ostavljanje price, razgovora i svega što okupira covjeka od slušanja Kur’ana, dok se el-istima’ odnosi na slušanje, tj. okretanje sluha, prisutnost srca i razmišljanje o onome što se sluša. Ko se bude pridržavao ove dvije naredbe dok se uci Allahova Knjiga, taj ce zadobiti ogromno dobro, korisno znanje, dugotrajni iman i uvijek svježi, jaci, obnovljeni, zadobit ce vecu uputu i pronicljivost u vjeri. Zbog toga je Uzvišeni Allah i vezao postizanje Svoje milosti za izvršavanje ove dvije naredbe.” (Tejsirul-Kerimi-r-Rahman, 345.)

Strpljenje na nedacama i tegobama koje pogadaju covjeka jedan je od nacina zadobivanja Allahove milosti.

Uzvišeni Allah rekao je: “Onima koji, kada ih kakva nedaca pogodi, kažu: ‘Mi smo Allahovi i Allahu se vracamo’, njima pripada lijep spomen od njihova Gospodara i milost i to su oni koji su na pravom putu, koji su upuceni.”(Prijevod znacenja El-Bekare, 157.)

Traženje da se cine dobra djela i ostave loša djela jedan je od nacina kako zadobiti Allahovu milost.

Svevišnji Allah rekao je: “A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima, traže da se cine dobra djela a loša zabranjuju, uspostavljaju namaz, daju zekat, pokoravaju se Allahu i Njegovom Poslaniku! To su oni kojima ce se Allah smilovati a Allah je, uistinu, Silni i Mudri.” (Prijevod znacenja Et-Tevbe, 71.)

Istigfar – traženje oprosta jedan je od nacina kako zadobiti Allahovu milost. Svevišnji Allah rekao je: “A ako budete tražili oprosta, Allah ce vam se sigurno smilovati.”(Prijevod znacenja En-Neml, 46.)

Izmirenje zavadene brace muslimana, takoder je jedan od nacina kako zadobiti Allahovu milost, jer Uzvišeni kaže: “Uistinu, samo su vjernici braca, pa izmirite svoja dva brata i bojte se Allaha (pri tome) pa ce vam se On sigurno smilovati.” (Prijevod znacenja El-Hudžurat, 10.)

Budemo li vodili racuna o svome jeziku, govorili samo dobro, a klonili se loših rijeci, ako Bog da, možemo se nadati Allahovoj milosti, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah se smilovao robu koji govori lijepe rijeci pa se okoristi njima ili se ustegne od loših pa se spasi neminovnih posljedica.” (Bejheki u Šu’abul-imanuod Enesa, radijallahu anhu, i šejh Albani ocijenio je hadis hasenom u Sahihu tergib ve terhib)
Dragi oce i majko, volite svoju djecu, lijepo se ophodite s njima, ljubite ih, uistinu, to je dokaz da u vama postoji milost, a Allah ce se smilovati milostivima.

Aiša, radijallahu anha, prenosi da je jedan od beduina (seljanina) došao Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i upitao ga: “Allahov Poslanice, zar vi ljubite djecu?! Tako nam Allaha, mi ih nikada ne ljubimo!” Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ja ne mogu biti siguran da ti Allah nije išcupao milost iz tvojih grudi.” (Buharija u Edebul-mufredu s vjerodostojnim lancem prenosilaca) Abdullah b. Amr b. El-‘As, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nije od nas onaj koji nije milostiv prema našim najmladim niti onaj koji ne poznaje ugled naših starijih.” (Ahmed i Tirmizi i šejh Albani, rahmetullahi alejhi, hadis je ocijenio hasen-sahihom u Sahihu tergib ve terhib) Takoder, Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Milostivima ce se smilovati Milostivi! Budite milostivi prema onima koji su na Zemlji pa ce vam se smilovati Onaj koji je na nebesima.” (Ebu Davud i Tirmizi s vjerodostojnim lancem prenosilaca)

O muslimani, ljubomorni nosioci vjere islama, držite se džemata muslimana, nemojte se izdvajati iz njega i nemojte ga cijepati jer je Allahova milost uz džemat muslimana dok je azab – kazna u napuštanju tog džemata.

En-Nu’man b. Bešir, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Sa džematom je milost, dok je u cijepanju kazna.” (Abdullah b. Ahmed u svojim dodacima na Musned i Ibn Ebi Dun’ja, a šejh Albani, rahmetullahi alejhi, hadis je ocijenio hasenom u Silsileti-ehadisi sahiha, 667, i Zilalul-dženneh, 93.)

Uzvišenog Allaha molimo da nas ucini od onih koji slušaju, a zatim slijede najbolje! Molimo Ga da nam se svima smiluje i uvede nas Svojom milosti u Džennet! Neka je svaka hvala Allahu, subhanehu ve te’ala, na pocetku i na kraju i neka je Allahov salavat i selam na Njegovog vjerovjesnika!

(dzemat-sabah)

Related Articles

Back to top button