Islamske teme

Komentari ajeta o istigfaru: „I koji svjesno u grijehu ne ustraju.“

Šejh Es-Sa’di u komentaru ovog ajeta je kazao: „Da oprosta tražite za grijehe koje ste prethodno učinili i da se pokajete u nastavku vaših života tako što ćete prestati činiti ono što Allah ne voli i pohrliti Allahu radeći dobra djela. Allah je zatim spomenuo da lijep i udoban život proizilazi iz istigfara i pokajanja i da će svakom dobročinitelju dati svoje posebne blagodati. Međutim, ako se okrenu od tih vrijednosti bojati se za njih od Sudnjega dana u kojem će Allah sakupiti prve i posljednje i dat će svakom odgovarajuću nagradu ili kaznu.“

Od Mudžahida se prenosi da je rekao u vezi Allahovih riječi: „I koji svjesno u grijehu ne ustraju.“ (Alu Imran, 135.): „Ne ustraju tj. nisu ih počinili uopće.“ Drugi su kazali da se ustrajavanje odnosi na nepokajanje i netraženje oprosta.

Od Ebu Musaa, radijallahu anhu, se prenosi da je kazao: „Prije su postojale dvije vrste zaštite, Allah je o tome kazao: „Allah ih nije kaznio, jer si ti među njima bio; i Allah ih neće kazniti sve dok neki od njih mole da im se oprosti.“ (El-Enfal, 33.). Ebu Musa nastavlja: „Što se tiče Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, on je umro, a što se tiče istigfara – zastupljen je među vama do Sudnjega dana.“

Od Katade se prenosi da je u vezi istog ovog ajeta kazao: „Mušrici nisu tražili oprost, a da su ga tražili ne bi bili kažnjeni. Neki učenjaci su rekli: ‘To su dvije vrste zaštite koje nam je Allah podario – jedna je završena: to je Allahov Poslanik; a drugu je Allah kao milost ostavio među nama: to je istigfar i pokajanje.“

Slično tumačenje dotičnog ajeta se prenosi i od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma.

U predaji od Hasana se navodi da na noćni namaz upućuju riječi Uzvišenog; „Noću su malo spavali“ (Ez-Zarijat, 17.), a u drugoj predaji je kazao: „Dugo bi klanjali namaz, a potom bi tražili oprost u praskozorje.“

„I koji se budu u posljednjim satima noći (u praskozorje) za oprost molili.“ (Alu Imran, 17.). Ibn Kesir je kazao u vezi toga: „Ovo ukazuje na vrijednost istigfara za vrijeme praskozorja.“

Allah je također kazao: „Traži oprost za svoje grijehe!“ (Muhammed, 19.) podstičući ummet da čini istigfar.

„Gospodara svoga krajem i početkom dana veličaj i hvali!“ (El-Gafir, 55).

„Zato ostavi Mene i one koji ovaj Govor poriču, Mi ćemo ih postepeno odakle se i ne nadaju patnji približavati.“ (El-Kalem, 44.).

Ebu Rewk je rekao u komentaru spomenutog ajeta: „Kad god učine grijeh donesemo im novu blagodat i damo da zaborave tražiti oprost.“

Allah je kazao: „Da od Gospodara svoga oprosta tražite i da se pokajete, a On će vam dati da do smrtnoga časa lijepo proživite i svakom čestitom daće zasluženu nagradu. A ako leđa okrenete – pa, ja se, zaista, bojim za patnje na Velikom danu.“ (Hud, 3.).

Šejh Es-Sa’di u komentaru ovog ajeta je kazao: „Da oprosta tražite za grijehe koje ste prethodno učinili i da se pokajete u nastavku vaših života tako što ćete prestati činiti ono što Allah ne voli i pohrliti Allahu radeći dobra djela. Allah je zatim spomenuo da lijep i udoban život proizilazi iz istigfara i pokajanja i da će svakom dobročinitelju dati svoje posebne blagodati. Međutim, ako se okrenu od tih vrijednosti bojati se za njih od Sudnjega dana u kojem će Allah sakupiti prve i posljednje i dat će svakom odgovarajuću nagradu ili kaznu.“

Izvor: Čuda istigfara

Autor: Halid Ibn Sulejman Er-Reb’i

Za Akos.ba pripremila: Amina B.

Izvor:akos.ba

Related Articles

Back to top button