Dove

Najbolja vremena, mjesta i stanja u kojima se prima dova

Najbolje vrijeme za dovu
Posljednja trećina noći, noć Kadr, nakon proučenog ettehijjatu i salavata, a prije nego se preda selam, između namaza i ikameta, jedan period u svakoj noći, jedan određeni period tokom petka (posljednji sahat nakon ikindije), kod poziva za farz namaze, kada se zaspi pod abdestom, pa se probudi, u ramazanu, i sl.

Najbolje mjesto za dovu
Prilikom tavafa, na Arefatu, na Saffi, na Mervi, na Muzdelifi, nakon bacanja kamenčića kod malog i srednjeg džemreta, i sl.

Najbolje stanje za dovu
Prilikom učenja riječi: La ilahe illa ente, subhaneke, inni kuntu mine-z-zalimin (nema boga osim Tebe, slavljen si, ja sam prema sebi nepravdu učinio), u trenutku kada je srce potpuno okrenuto Allahu, nakon abdesta, dova putnika, dova bolesnika, dova osobe kojoj je učinjena nepravda, dova roditelja sa svoje čeljade, dova nevoljnika u nedaći.

Dova prilikom sedžde, dova prilikom okupljanja muslimana zbog zikra, kada se čuje glas pijetla, dova kada se čovjek probudi po noći, pa kaže: Nema boga osim Jednog Allaha… a zatim zatraži oprost od Allaha i prouči dovu i sl.

Allah Uzvišeni veli:

Reci: Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj i smrt moja doista su posvećeni Allahu, gospodaru svjetova, koji nema saučesnika; to mi je naređeno i ja sam prvi musliman. (El-En’am, 162-163.)
Reci: „Zovite Allah ili zovite Milostivi, a kako god Ga budete zvali, Njegova su imena najljepša.“ Ne izgovaraj na sav glas Kur’an kad molitvu obavljaš, a i ne prigušuj ga; traži sredinu između toga, i reci: „Hvaljen Allah Koji Sebi nije uzeo djeteta i Koji u vlasti nema ortaka, i kome ne treba zaštitnik zbog nemoći.“ – i hvaleći Ga veličaj! (El-Isra, 110-111.)
Onaj Koji se nevoljniku, kad mu se obrati, odaziva, i koji zlo otklanja i koji vas na Zemlji namjesnicima postavlja. Zar pored Allaha postoji drugi bog? Kako nikako vi pouku ne primite! (En-Neml, 62.)

Način upućivanja molbe Allahu

Učestalo spominjanje Allaha Uzvišenog, jer onome ko Allaha mnogo spominje, On će dati bolje od onoga što daje onima koji Ga mole. Uzvišeni veli: Sjećajte se vi Mene, i Ja ću se vas sjećati, i zahvaljujte Mi, i na blagodatima Mojim nemojte neblagodarni biti. (El-Bekare, 152.)
Otpočinjanje dove sa zahvalom Allahu, pa tek nakon toga upućivanje molbe. Prije nego što je Ibrahim otpočeo diskusiju sa svojim narodom, iznio je pohvalu i zahvalu Allahu, kazavši: A da li ste razmišljali da su oni kojima se klanjate vi i kojima su se klanjali davni preci vaši, doista, neprijatelji moji? Ali, to nije Gospodar svjetova, koji me je stvorio i na pravi put uputio, i koji me hrani i poji, i koji me, kada se razbolim, liječi, i koji će mi život oduzeti, i koji će me poslije oživjeti. (Eš-Šu’ara, 75-81.)
U toku pohvale Allahu lijepo je proučiti dovu. Allah prenoseći Ibrahimove riječi veli: i koji će mi, nadam se, pogreške moje na Sudnjem danu oprostiti! (Eš-Šu’ara, 82.)
Zatim je Ibrahim proučio: Gospodaru moj, podari mi znanje i uvrsti me među one koji su dobri i učini da me po lijepom spominju oni što će poslije mene doći, i učini me jednim od onih kojima ćeš džennetske blagodati darovati – i ocu mome oprosti, on je jedan od zalutalih – i ne osramoti me na Dan kad će ljudi oživljeni biti, na Dan kada neće nikakvo blago, a ni sinovi od koristi biti, samo će onaj koji Allahu srca čista dođe spašen biti. (Eš-Šu’ara, 83-89.)Redoslijed sure Fatihe ukazuje da se prije dove treba iznijeti zahvala Allahu i pohvala Njegovom Biću ili da dova treba biti pomiješana sa zahvalom Allahu.Allah Uzvišeni veli: Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo, Milostivog, Samilosnog, Vladara

Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri (Prijevod: Senad Muhić), n-um

Related Articles

Back to top button