Islamske teme

Ne znam ni jedno djelo da više približava Allahu od dobročinstva prema majci

Piše: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Islam je majci dao visoko mjesto i mnogi tekstovi u Kur’anu i Sunnetu govore o veličini majčinstva i statusu žene kao majke, jer je majka izvor nježnosti, brige i darivanja bez granica. Uzvišeni Allaha u Kur’anu je objavio: ”Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kada jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: ‘Uh!’ – i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: ‘Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali!’” (El-Isra’, 23.-24.) Islam je ponovio i potvrdio oporuku i zapovijed dobročinstva prema majci tri puta zbog važnosti i statusa majke i zbog toga što ona podnosi nevolje i poteškoće u toku nošenja, rađanja, dojenja i podizanja djece. Naime, u predaji dolazi da je neki čovjek došao kod Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i pitao: ”Ko najviše zaslužuje moju ljubav i dobročinstvo?” Allahov Poslanik, s.a.v.s., odgovorio je: ”Tvoja majka.” ”Ko onda?”, upitao je. ”Tvoja majka”, odgovorio je Allahov Poslanik, s.a.v.s. ”Ko onda?”, upitao je čovjek i treći put. ”Tvoja majka”, odgovorio je Allahov Poslanik, s.a.v.s. ”A ko onda?”, upitao je. Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ”Tvoj otac.” (Muttefekun alejhi) Majka je simbol dobročinstva i davanja u svim fazama svog života od rođenja do smrti. Opisujući dobrotu i plemenitost ženskog djeteta, imam Šafija je rekao: ”Sinovi su blagodat, a kćerke su dobra djela. Allah će na Sudnjem danu vršiti obračun za blagodati, a za dobra djela će obilato nagrađivati.” Stoga su mudri i pobožni muslimani čestitali svojim prijateljima ako bi im se rodilo žensko dijete. Jedan od njih sažeo je vrijednost majke i njezinu ulogu u svim fazama njezinog života, govoreći: ”Nisam vidio ništa vrjednije ni plemenitije od žene; kao dijete ona uvodi svoga oca u Džennet, kao djevojka ona upotpunjava drugu polovicu vjere svome mužu, a kao majka, pa Džennet je pod majčinim nogama.” Zbog mjesta koje majka ima u životu svakog čovjeka, islam je dobročinstvo prema majci učinio džihadom i putem koji vodi do Dženneta. Jedan musliman je došao kod Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i rekao: ”Allahov Poslaniče, želim ići u borbu, pa sam došao da se posavjetujem s tobom.” Allahov Poslanik, s.a.v.s., upitao je: ”Imaš li majku?” ”Imam”, odgovorio je čovjek. Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao mu je: ”Budi uz svoju majku i činio joj dobročinstvo. Džennet je pored njezinih nogu.” (Ahmed i En-Nesai) Prenosi se od Aiše, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Sanjao sam da sam ušao u Džennet i čuo sam kako neko uči Kur’an, pa sam upitao: ‘Ko je ovo?’ Rečeno mi je: ‘To je Harise ibn Nu’man.’ Rekao sam: ‘To su posljedice dobročinstva, to su posljedice dobročinstva!”’ (Hakim) Harise ibn Nu’man je među ashabima bio poznat po dobročinstvu prema majci, pa ga je to dobročinstvo uvelo u Džennet. Štaviše, islam je oporučio dobročinstvo i prema tetki kao i prema majci i to dobročinstvo učinio uzrokom opraštanja grijeha. Naime, jedan musliman je učinio veliki grijeh, pa je došao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i rekao: ”Allahov Poslaniče, učinio sam veliki grijeh, ima li za mene mogućnost tevbe i pokajanja?” Allahov Poslanik, s.a.v.s., upitao je: ”Imaš li majku?” ”Ne”, odgovorio je čovjek. ”Imaš li tetku?”, upitao je Allahov Poslanik, s.a.v.s. ”Imam”, odgovorio je. ”Onda čini dobročinstvo svojoj tetki”, rekao mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s. (Tirmizi) Zatim, islam je izjednačio majku po mlijeku sa rođenom majkom. U predaji dolazi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., jednom prilikom dijelio ratni plijen, pa je među prisutnima prepoznao svoju majku po mlijeku, a zatim je skinuo svoj ogrtač i prostro ga da ona sjedne, rekavši: ”Ovo je moja majka koja me dojila.” Prenosi se da je Muhamed ibn Munkedir rekao: ”Ja sam cijelu noć bdio pored majke i masirao joj bolesnu nogu, a moj brat Omer je za to vrijeme klanjao noćni namaz. Ne bih mijenjao svoju noć za njegovu.” Očito je da je Muhamed ibn Munkedir smatrao dobročinstvo prema majci ravnim klanjanju noćnog namaza. Zato ne čude riječi Abdullaha ibn Abbasa: ”Ne znam ni jedno djelo da više približava Allahu od dobročinstva prema majci.” (Imam Buharija, Edebul-mufred) Stoga je majka, kojoj je islam posvetio toliku pažnju i uzdigao je na visok stepen, dužna posvetiti se odgoju djece, usaditi u njih plemenite osobine islamskog ahlaka i učiniti ih moralnim, marljivim i korisnim članovima društva. Žena čini polovicu društva i ona simbolizira srce društva; ako je srce zdravo bit će zdravo cijelo društvo, ako je srce bolesno bit će bolesno cijelo društvo. To su dobro shvatili učenjaci koji su kazali: ”Ako odgojiš kćerku, odgojio si porodicu.” Majka ima veliku i nezamjenjivu ulogu u podizanju djece – od rođenja – u izgradnji i oblikovanju njihovog morala i ponašanja. Nije džaba rečeno: ”Istinski velikani se ne rađaju, oni se odgajaju.”

omlacablogpsott

Related Articles

Back to top button