Islamske temeVjera i život

O čovjeku koji sa svojom suprugom nađe nekog muškarca

Prenosi se od Sehla ibn Sa’da, r.a., daje Uvejmir el-‘Adžlani došao kod Asima ibn ‘Adija el-Ensarija i pitao ga:
– Šta misliš, kad li>i neki čovjek zatekao sa svojom ženom drugoga, bi li ga ubio pa da vi ubijete njega ili bi postupio drukčije? Upitaj mi,
Asime, o tome Božijeg Poslanika, a.s.!
Asim upita o torne Božijeg Poslanika, a.s., te Božiji Poslanik, a.s., izrazi odvratnost prema takvim postavkama i osudi ih tako da Asimu bijaše neugodno slušati to od Božijeg Poslanika, a.s. Pošto se vrati kući, dođe kod njegl a Uvejmir i upita ga:
– Asime, šta je k4zao Božiji Poslanik a.s.?
Asim odgovori:
– Nisi mi s nekakvim dobrom došao! Božijem Poslaniku, a.s., ne bijaše drago pitanje koje sam mu postavio.
Uvejmir reče:
– Allaha mi, neĆtll se proći dok ga ne upitam za to!
Otišao je Božijem Poslaniku, a. s., koga je zatekao među skupinom ljudi i rekao:
– Božiji Poslaniče, ako čovjek zatekne svoju ženu s drugim, hoće li ga ubiti pa da i vi ubijete njega ili treba drukčije postupiti? Božiji Poslanik, a.s., reče:
“U vezi s tobom i tvojom suprugom stigla je objava, idi i dovedi je!. ”
Sehl kaže:
– Dok su se njih qvoje zaklinjali o svojoj nevinosti, ja sam sa ostalim svijetom bio kod Božijeg Poslanika, a.s. Kad su završili, Uvejmir reče: Božiji Poslaniče, ako bih je zadržao, to bi značilo da sam je potvorio paj uj e pustio tri puta, prije nego što mu je to Poslanik naredio. Ibn Šihab kaže:
– Tako je to postalo praksom onih koji se zaklinju o vlastitoj nevinosti.

Muslimova zbirka hadisa – sažetak, str. 374

Related Articles

Back to top button