Islamske teme

O ženi koja se porodi nakon muževe smrti

Od Ubejdullaha ibn Abdullaha ibn Utbe se prenosi da je njegov otac pismom naredio Omeru ibn Abdullahu ibn Erkamu ez-Zuhriju da posjeti Subej’u bin t el-Haris el-Eslemiju i upita je o njenom slučaju i o tome štaljoj je Božiji Poslanik, a.s., odgovorio kad je od njega tražila fikhsko rješenje.

Omer ibn Abdullah napisa Abdullahu ibn Ukbetu odgovor obavještavajući ga da mu je Subej’a rekla kako je bila udata za Sa’da ibn Havla iz plemena Beni Amir ibn Luejj, učesnika Bitke na Bedru.
On umrije na Oproštajnom hadždžu a ona se nedugo poslije njegove smrti porodi.

Pošto se po isteku nifasa pridiže, poče se dotjerivati za prosce, a onda je posjeti Ebu Senabil ibn Ba’kek, čovjek iz plemena Benu Abduddar, i reče joj:
– Šta je ovo!? Izgleda da se dotjeruješ za udaju? Allaha mi, ti se ne možeš udati dok ne prođe četiri mjeseca i deset dana. Subej’a je ispričala:
– Kad mi to reče, spremim se navečer te odem Božijem Poslaniku, a.s., da ga o tome upitam. On mi dade objašnjenje da sam ja nakon porođaja slobodna žena i naredi da se udam čim se ukaže prilika. Ibn Šihab kaže:
– Smatram da nema smetnje da se žena uda odmah nakon porođaja i pored odljeva krvi,i s tim da joj se muž ne primiče dok krvarernje ne prestane.

Muslimova zbirka hadisa – sažetak, str. 369

Related Articles

Back to top button