Islamske teme

ODNOS ŽENE PREMA MUŽU KADA OD NJE TRAŽI ČINJENJE GRIJEHA

Supruga je dužna pokoravati se mužu u svemu onome što ne oponira islamskom učenju. Ukoliko dođe do oponiranja islamskim propisima, onda supruga neće biti poslušna svome mužu. Imam Buhari je jedno poglavlje naslovio: Neće se žena pokoriti mužu u griješenju. U tom poglavlju on navodi hadis Aiše, r.a, koja kaže da je jedna ensarijka udala svoju kćerku, kojoj je kosa opadala. Muž joj je naredio da upliće tuđu kosu u svoju, tj. da upotrebljava neku vrstu perike, pa joj je Vjerovjesnik, s.a.v.s, to zabaranio rekavši: «Ne! Prokleti su oni koji upliću tuđe u svoje kose!»

Analogno tome, supruga će u svim ostalim situacijama biti neposlušna prema svom mužu, ukoliko od nje zahtijeva da učini neki grijeh.

Related Articles

Back to top button