Islamske teme

Opis Dženneta iz Kur’ana i sunneta

Džennet, to je kuća dobrih i bogobojaznih ljudi. To je kuća koju je za njih sagradio Uzvišeni Gospodar, pa molimo Ga da nas učini od njenih stanovnika. Čovjek se, jednostavno, preporodi i lijepo se osjeća svaki put kada sluša o džennetskim blagodatima, o njegovim pićima, rijekama, drveću, ženama, stanovima, pijacama, itd. Rekao je Malik ibn Dinar: “Kada bi dunjaluk bio od zlata koje vremenom izlapi, a Ahiret od grnčarije (keramike) koja je vječna, svako normalan izabrao bi vječnu keramiku nad privremenim zlatom. Pa šta ako je Ahiret sav sazdan od vječnog zlata, a dunjaluk od privremene grnčarije?” I zaista, kako ljudi mogu porediti ovaj dunjaluk i sve njegove ljepote sa dvorcima Dženneta, sa vječnošću, a ne privremenošću, sa srećom bez žalosti. Džennet je kuća uživanja, a ne rada i umaranja. Sav tvoj rad i napori su na dunjaluku, gdje siješ svoja dobra djela, a požnjećeš ih na Ahiretu.

Džennetski miris

Obavijestio je naš Poslanik, s.a.v.s., svoje ashabe da Džennet ima svoj miris. Taj miris se osjeti na daljinu od četrdeset godina. U sahih hadisu se bilježi da je rekao Allahov Poslanik, s.a.v.s.: “Ko nepravedno ubije, neće osjetiti miris Dženneta. A zaista se njegov miris osjeti na udaljenosti od četrdeset godina.” (Buhari).

Vrata Dženneta

Džennet ima osmero vrata, najveća od svih su vrata džihada. U sahih hadisu se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Džennet ima osam vrata, pa ko bude redovno obavljao namaz, bit će pozvan sa vrata namaza. Ko bude redovno postio, bit će pozvan sa vrata posta. Ko bude redovno davao sadaku, bit će pozvan sa vrata sadake.” Rekao je Ebu Bekr, r.a.: “Allahov Poslaniče, da li će iko biti pozvan sa svih osam vrata?” Odgovorio mu je: “Da, i ti ćeš biti od tih.”

Prvi koji će ući u Džennet

Bilježi Muslim od Enesa ibn Malika, da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Broj mojih sljedbenika biće veći od broja sljedbenika ostalih poslanika i ja ću biti prvi koji će pokucati na džennetska vrata.”

U drugoj predaji je došlo: “Doći ću na Sudnjem danu do džennetskih vrata i zatražit ću da mi se otvore, pa će mi se reći: ‘Ko je?’ Odgovorit ću: ‘Muhammed!’, pa će se reći: ‘Naređeno mi je da nikom prije tebe ne otvaram vrata.” (Muslim)

Srca stanovnika Dženneta

Rekao je Uzvišeni Allah: “Iz njihovih prsa ćemo zlobu odstraniti.” (El-‘Araf, 43.). Nema zlobe, niti ima mržnje i prezira u Džennetu.

A pogledajmo dunjaluk i pogledajmo međusobne odnose ljudi na njemu. Vidjet ćemo jednog kako prezire drugog samo zato što je ovaj bogatiji od njega i nije zadovoljan sa onim što mu je Allah, dž.š., dao od nafake. A stanovnici Dženneta će biti naslonjeni na dušeke od svile i veselo će gledati jedni u druge, bez imalo prezira i mržnje. Srca će im biti čista i bijela.

Prva skupina koja će ući u Džennet

U vjerodostojnoj predaji je došlo da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Prva skupina koja uđe u Džennet bit će svijetlih lica poput punog mjeseca, zatim oni koji ih slijede bit će poput najsvjetlije zvijezde na nebu, neće obavljati ni malu ni veliku nuždu, niti će sliniti, češljevi će im biti od zlata, a znoj će im mirisati miskom. Saksije će im biti od dijamanata, a žene će im biti hurije. Bit će svi u liku jednog čovjeka. Izgledat će kao njihov otac Adem. Bit će visoki 60 laktova.” (Buhari)

Pozdrav stanovnika Dženneta

Pozdrav u Džennetu bit će selam, jer, kaže Uzvišeni: “Njihov pozdrav bit će selam.” (Ibrahim, 23.) Bilježi Buharija od Ebu Hurejre, r.a., da je Allah, dž.š., stvorio Adema visokog 60 laktova, zatim mu je rekao: “Idi i poselami onu skupinu meleka, pa poslušaj kako će ti odgovoriti i neka to bude pozdrav tvoj i tvoga potomstva.” Pa je otišao i rekao: “Es-selamu alejkum!” Odgovorili su mu: ” Ve alejkumu selam ve rahmetullah!”.

Es-selam znači mir, to je suprotno ratu. Zato kad nazoveš selam čovjeku, ti mu time želiš mir, spokojstvo i svako dobro.

Stepeni stanovnika Dženneta

U Džennetu postoje stepeni. Tih stepeni je stotinu i između dva stepena je razdaljina kao između nebesa i Zemlje. U vjerodostojnoj predaji se prenosi da je Poslanik s.a.v.s., rekao: “Stanovnici Dženneta će vidjeti one koji su na većim stepenima od njih, kao što vide na dunjaluku najsvjetlije zvijezde na nebu na najudaljenijem istoku ili zapadu.” (Buharija i Muslim)

Zato onaj čija dobra djela budu brojna, bit će i brojne i velike njegove nagrade, pa se potrudimo da naša nagrada u Džennetu budu njegovi najveći stepeni.

Dvorci stanovnika Dženneta

Dvorci na dunjaluku i dvorci na Ahiretu. Razlika među njima veća je od daljine između istoka i zapada. U vjerodostojnom hadisu bilježi se da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Vidio sam u Džennetu bijeli dvorac, pa sam pitao: ‘Za koga je ovo?’ Rečeno mi je: ‘Za jednog kurejševičkog momka.’ Rekoh: ‘Za kojeg?’ Rečeno mi je: ‘Za Omera.’ Poželio sam da uđem u njega, ali sam se sjetio tvoje ljubomore Omere. Pa zasuziše Omerove oči i reče: ‘Zar na tebe da budem ljubomoran, o Allahov Poslaniče?’” (Muslim)

Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je rekao: “Rekli smo jednom: ‘Allahov Poslaniče, pričaj nam o Džennetu i kako je on sagrađen?’ Reče: ‘Cigla od zlata, cigla od srebra, a malter od miska. Kamenje mu je od dragulja i dragog kamenja, zemlja (prašina) će mu biti od šafrana. Ko uđe u njega, živjet će u blagodatima i neće imati iskušenja. Živjet će vječno, neće umrijeti. Neće se harati njegova odjeća, niti će stariti (bit će vječno mlad).”’ (Bilježi Ahmed)

Džennetske bašće, rijeke i izvori

Rekao je Uzvišeni: “Oni koji su se Allaha bojali i onoga što im je zabranjeno klonili, oni će u džennetskim baščama pored izvora biti.” (El-Hidžr, 45.)

Te bašče neće biti kao bašče dunjaluka, jer je kazao Ibn Abas: “U Džennetu neće ništa biti kao na dunjaluku, osim neba. Što se džennetskih izvora tiče, to su čisti i lijepi izvori. Kaže se da će oni imati lijep zvuk (pjesmu), kojim će razveseljavati i odmarati duše. A što se pak džennetskih rijeka tiče, Allah, dž.š., kaže: ‘Njih nagrada u Gospodra njihova čeka; edenski vrtovi, kroz koje će rijeke teći…’” (El-Bejjine, 8.)

Mufesiri kažu da će ove rijeke teći ispod džennetskih soba, gdje će boraviti dženetlije. Uzvišeni je objavio: “U njemu (Džennetu) su rijeke od vode neustajale i rijeke od mlijeka nepromijenjena ukusa i rijeke od vina, prijatna onima koji ga piju i rijeke od meda procijeđenog.” (Muhammed, 15.)

Allahove riječi (“… i rijeke od vina, prijatna onima koji ga piju…”) znače da od džennetskih vina čovjek neće gubiti kontrolu nad sobom pijući ih, niti će biti bolestan, kako to biva sa onim ko pije dunjalučka vina.

Drvo u Džennetu

Kaže Allahov Poslanik u hadisu, kog bilježi Buhari: “Zaista u Džennetu ima drvo čijim hladom će jahati konjanik sto godina i neće moći da ga prođe.”

Hrana i piće stanovnika Dženneta

Allah, dž.š. u Kur’anu je objavio: “I voćem koje će sami birati i mesom ptičijim, kakvo budu željeli.” (El-Vakia, 20.-21.) “Dat će im se, pa će piće zapečaćeno piti, čiji će pečat mošus biti. I neka se za to natječu oni koji hoće da se natječu – pomiješano s vodom iz Tesnima će biti.” (El-Mutafifun, 25.-27)

Sijela stanovnika Dženneta

Allah, dž.š., je na mnogo mjesta u Kur’anu i na mnogo načina pomenuo sijela stanovnika Dženneta. O tome je u Kr’anu objavljeno: “Bit će naslonjeni na posteljama čije će postave od kadife biti, a plodovi u oba perivoja nadohvat ruke će stajati.” (Er-Rahman, 54.) “I jastuci poredani i ćilimi rašireni.” (El-Gašije, 15.-16.)

Pijaca stanovnika Dženneta

Bilježi Muslim u svom Sahihu od Enesa ibn Malika, r.a., da je Resulullah, s.a.v.s., rekao: “U Džennetu ima pijaca u koju ulaze vjernici. Kad uđu u tu pijacu, puhnut će im sa sjevera vjetar, koji će im nanijeti na lica misk, pa će postati još ljepši nego što su bili, tako kad se vrate svojim porodicama i ženama, one će im reći: ‘Tako nam Allaha, vratili ste se puno ljepši nego što ste otišli.’, a oni će reći: ‘Tako nam Allaha i vi ste ljepše sad, nego što ste bile prije.”’

Šatori u Džennetu

Imam Buharija zabilježio je hadis u kojem je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “U Džennetu vjernici imaju šatore od dragog kamenja, koji su visoki po 60 milja.”

Džennetske žene

Hurije se opisuju kao ljepotice, poput najboljeg dragulja. Svaki džennetlija bit će oženjen sa po dvije hurije. Na svakoj će biti sedamdeset halki. Srž u njihovim kostima se vidi kao što se vidi crveno piće u bijeloj flaši.

Od Enesa ibn Malika prenosi se da je rekao Allahov Poslanik, s.a.v.s.: “Pričao mi je Džibril: ‘Doći će čovjek kod hurije, pa će ga ona dočekati zagrlivši se i rukujući se s njim. Pa dok on bude naslonjen s njom na dušecima, vidjet će iznad sebe svjetlost (nur), pa će pogledati prema njemu i vidjet će huriju koja ga zove: -O Allahov prijatelju, ima li za nas kod tebe mjesta? Pa će on upitati: – Ko si ti? Reći će mu: -Ja sam od onih za koje Allah kaže: “U njemu (Džennetu) će imati što god zažele – a od Nas i više.” Pa dok s njom bude naslonjen na dušecima, vidjet će iznad sebe svjetlost (nur), pogledat će prema njemu i vidjet će huriju kako ga zove i kaže: – O Allahov prijatelju, ima li za nas kod tebe mjesta? Reći će: – Ko si ti?” Odgovorit će mu: – Ja sam od onih za koje Allah, dž.š., kaže: “I niko ne zna kakve ih, kako nagrada za ono što su činili, skrivene radosti čekaju.”” (Es-Sedžda, 17.) (Hadis bilježi Taberani)

Što se žena vjernica tiče, one će u Džennetu biti udate za muževe s kojima su živjele na dunjaluku, a ako ne budu htjele njih, Allah će im ih zamijeniti boljim muževima.

Odjeća stanovnika Dženneta

Rekao je Uzvišeni: “Na njima će biti odijela od tanke zelene svile, i od teške svile, nakićeni narukvicama od srebra.” (Ed-Dehr, 21.)

Najmanja nagrada u Džennetu

Imam Muslim bilježi predaju da je Musa, a.s., rekao: “O Gospodaru, reci mi ko će imati najmanju nagradu u Džennetu?” Allah mu je objavio: “To je čovjek koji će doći kad svi dobiju svoja mjesta i svoje nagrade. Reći će mu se: ‘Uđi u Džennet!’ Reći će: ‘O Gospodaru, kako da uđem u Džennet, a već su narodu podijeljenja mjesta i uzeli su nagrade?’ Reći će mu se: ‘Zar nisi zadovoljan da posjeduješ onoliko koliko su posjedovali kraljevi na dunjaluku?’ Reći će: ‘Zadovoljan sam Gospodaru!’ Pa će mu se reći: ‘Pripada ti još toliko i još toliko!’ Reći će: ‘Zadovoljan sam Gospodaru!”’ Ovo je najmanja nagrada u Džennetu, pa kakva je onda najveća?

Zadnji koji će ući u Džennet

U hadisu, kog bilježi Muslim, Allahov Poslanik, s.a.v.s., reako je: “Ostat će čovjek prevrnut na lice u vatru i to je zadnji od stanovnika Džehennema koji će ući u Džennet, pa će reći: ‘O moj Gospodaru, sačuvaj moje lice od vatre, jer zaista njen miris me umorio i ona me je svega spalila.’ Pa će doviti Allahu i moliti Ga. Onda će mu Allah reći: ‘Ako ti dam to što tražiš, hoćeš li mi poslije toga još nešto tražiti?’ Odgovorio je: ‘Neću Ti tražiti ništa više!’ Pa će dati za to čvrsto obećanje. Onda će mu Allah spasiti lice od vatre. I kad priđe Džennetu, ugleda ga, šutit će onoliko koliko Allah bude htio da šuti, a zatim će reći: ‘O moj Gospodaru, približi me vratima Dženneta.’ Pa će reći Allah, dž.š.: ‘Zar nisi dao čvrsto obećanje da me nećeš pitati, niti tražiti išta više od onoga što sam ti dao. Teško tebi, sine Ademov! Šta tražiš?’ Reći će: ‘O moj Gospodaru!’, pa će doviti dok Allah ne kaže: ‘Ako ti dam to što tražiš, da li ćeš poslije tražiti više?’ Odgovorio je: ‘Neću, tako mi Tvoje veličine!’, i opet će čvrsto obećati da neće tražiti više od toga. Pa će ga Allah, dž.š., približiti vratima Dženneta. Kada stane na vrata Dženneta, vidjet će Džennet i sve ono što je u njemu od dobra i sreće, pa će zašutjeti i ostat će tako onoliko koliko Allah želi, zatim će reći: ‘O moj Gospodaru, uvedi me u Džennet!’ Pa će mu Allah reći: ‘Zar nisi čvrsto obećao da Mi poslije onoga što sam ti dao, nećeš više ništa tražiti? Teško tebi, sine Ademov! Šta tražiš?’ Reći će: ‘O moj Gospodaru!’ i molit će Allaha da ga uvede u Džennet. Pa će se Allah nasmijati, uvest će ga u Džennet i reći: ‘Nada se i moli Allaha.’, pa kad mu više nestane nade, reći će mu Allah: ‘Tebi pripada to i još toliko!’”

(saff.ba)

Related Articles

Back to top button