Islamske teme

Ovo je 6 pojava kojih se pribojavao Poslanik s.a.v.s., za nas, a koje se dešavaju u naše vrijeme. Pročitajte!

Piše: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Allahov Poslanik, s.a.v.s., zbog svoje neizmjerne ljubavi i brige za ummet, upozorio je ummet na smutnju koja će nastupiti pred Sudnji dan, a sve zbog toga da ih smutnja ne bi udaljila od Allahove vjere i Njegove milosti te nagrade na Ahiretu. O tom njegovom svojstvu Allah, dž.š., u Kur’anu je objavio: ”Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete na muke udariti, jedva čeka da Pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv.” (Et-Tevbe, 128.) U hadisu koji prenosi Avf ibn Malik, r.a., Allahov Poslanik, s.a.v.s., upozorio je svoje sljedbenike na šestero, rekavši: ”Bojim se za vas, šestero: vlasti glupaka i pokvarenjaka, prolijevanja nedužne krvi, kupovanja pozicija, kidanja rodbinskih veza, pretvaranja učenja Kur’ana u pjesmu i povećanja broja policajaca.” ( Taberani)

Ovo su pojave kojih se pribojavao Allahov Poslanik s.a.v.s., za nas, a zapravo su to sve mali predznaci Sudnjega dana koji su se obistinili i desili u naše vrijeme. Ako ne svi, a ono većina spomenutih.

Odavno se vlast daje onima koji je nisu zaslužili, odavno su nedostojni ljudi zauzeli pozicije govornika i predvodnika, koji govore u ime naroda, a polupismeni i ljudi sumnjivog morala vladaju masama, državama i državnim (narodnim) dobrima.

Džabir ibn Abdullah prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao Ka’bu ibn Udžretu: ”Allah te sačuvao od vlasti bestidnika i glupaka!” Upitao je: ”Allahov Poslaniče, a šta znači vladavina bestidnika i glupaka?” Odgovorio je: ”To su oni koji će doći poslije mene i koji neće slijediti moju uputu ni moj Sunnet. Oni koji budu vjerovali njihovim lažima i podržavali ih u zulumu, oni ne pripadaju meni niti ja njima, i oni neće biti dovedeni na moj Havd (džennetski izvor), a oni koji ne budu vjerovali njihovim lažima i koji ih ne budu pomagali u njihovom zulumu, oni su moji i ja sam njihov i oni će doći meni na moj Havd.” (Ahmed) Kada prezreni, pokvareni i nesposobni ljudi uzmu uzde vlasti u svoje ruke, onda oni porobe i zavladaju ljudima i vode ih u zlo, smutnju i bezdan, jer im otvore sva vrata zla i poroka.

Drugo na šta je upozorio Allahov Poslanik, s.a.v.s., jeste prolijevanje nedužne krv. Prolijevanje nedužne krvi danas je više nego očigledno i ljudska, a pogotovo muslimanska krv, danas je postala najjeftinija stvar. Osim toga, danas se muslimani međusobno ubijaju isto kao i što ih ubijaju njihovi neprijatelji. Masovno ubijanje je jedan od predznaka Sudnjega dana koji je najavio Allahov Poslanik, s.a.v.s., u hadisu koji prenosi Ebu Hurejre, r.a., rekavši: ”Vrijeme će se približiti, znanje će se smanjiti, pohlepa će zavladati, smutnja će se pojaviti i pojavit će se ”herdž”. Upitali su: ”Allahov Poslaniče, šta je to ”herdž”?” Odgovorio je: ”Masovno ubijanje.”

A kakva je kazna za onoga ko namjerno ubije muslimana? U Kur’anu dolazi: ”Onome ko hotimično ubije vjernika kazna će biti – Džehennem, u kome će vječno ostati; Allah će na njega gnjev Svoj spustiti i proklet će ga i patnju mu veliku pripremiti.” (En-Nisa’, 93.)

Allah je u ovom ajetu spomenuo kaznu za namjerno ubistvo vjernika od koje se ledi krv u žilama i ne postiji ovakva prijetnja za ostale velike grijehe, osim za namjerno ubistvo vjernika. I da musliman ne počini nikakav drugi grijeh osim namjernog ubistva drugog muslimana, dosta mu je da naglavačke bude bačen u džehennemsku vatru.

islam-live.net

Related Articles

Back to top button