Pitanja i odgovori

Pokrivanje supružnika prilikom spolnog odnosa

Pitanje: 

Čuo sam da muškarcu nije dozvoljeno da ima spolni odnos sa suprugom osim ako su pokriveni – pokrivačem ili dekom, zbog prisustva meleka i zato što se meleki stide tog čina, te je zato obaveza da se supružnici u toku spolnog odnosa pokriju pokrivačem i da ne dozvole da se od njihovih tijela vidi bilo šta. Je li to istina?

Odgovor:

Zabrana – haram je jedan od pet šerijatskih propisa i nije ispravno tvrditi za određenu stvar da je zabranjena osim ako za to postoji dokaz iz Kur’ana ili sunneta Allahovog Poslanika.
Većina učenjaka, među kojima su hanefijska, šafijska, malikijska pravna škola, smatrali su dozvoljenim obnaženost supružnika prilikom spolnog odnosa. Učenjaci hanbelijske pravne škole smatrali su da je pokuđena obnaženost supružnika prilikom spolnog odnosa, argumentirajući to sa više hadisa, od kojih niti jedan nije vjerodostojan, a spomenut ćemo neke:
1- Od Ebu Hurejre, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik kazao: “Kada neko spolno opći sa suprugom, neka se pokriju, jer ako se ne pokriju, meleki se stide toga i izađu, a ako se začne dijete, šejtan će na njega imati velikog utjecaja.” (Hadis su zabilježili: Taberani u ‘’El-Mu’džemul-Evsatu’’, 1/63, i El-Bezar koji ga je ocijenio slabim, kao što je spomenuto u ‘’Nasbur-Rajeti’’, 4/247.)
2- Od Abdullaha ibn Mes’uda, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik kazao: “Kada neko do vas želi da spolno opći sa suprugom, neka se pokriju, neka se ne obnažuju kao magarci.” (Hadis su zabilježili: Taberani u ‘’El-Mu’džemul-Kebiru’’, 10/196, i Bejheki koji ga je ocijenio slabim – daif, 7/193, u čijem lancu prenosilaca se nalazi Mendel ibn Alij koji nije pouzdan prenosilac. Također, ovaj hadis je zabilježio imam Ibn Madže, 1921, od Utbe ibn Abdullaha, kojeg je slabim – daif ocijenio šejh Albani u ‘’Irvaul-galilu’’, 2009.)
3- Od Ebu Umame, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik kazao: “Kada neko od vas želi da spolno opći sa suprugom, neka se prekrije i neka prekrije suprugu, neka se ne obnažavaju kao što su obnaženi magarci.” (Hadis je zabilježio imam Taberani, 8/164, u čijem lancu prenosilaca ima Ufejr ibn M’adan koji je nepovjerljiv, kao što je spomenuto u ‘’Medžme’az-zevaid’’, 4/293.)
S obzirom da spomenuti hadisi nisu vjerodostojni, onda se s njima ne može dokazivati obaveznost pokrivanja prilikom spolnog odnosa kao ni zabrana obnaženja tokom spolnog odnosa. Osnova je da je supružnicima dozvoljeno da se međusobno naslađuju kako pogledom tako i dodirom.
Većina islamskih učenjaka argumentovala je svoj stav o dozvoli obnaženja supružnika prilikom spolnog odnosa, hadisom Behza ibn Hakima, od njegovog oca od njegovog djeda, da je rekao: ‘’Kazao sam: ‘Allahov Poslaniče, naša stidna mjesta – šta da pazimo, a šta nam nije obaveza?’, pa je rekao: ‘Čuvaj svoje stidno mjesto osim od supruge ili robinja koje posjeduješ.‘ ‘Allahov Poslaniče, a kako da se ponašam kada budem u skupini ljudi – gužvi?’ Kazao je: ‘Ako možeš da niko ne vidi tvoje stidno mjesto, učini tako.’ Rekao sam: ‘Allahov Poslaniče, a šta ako nekada budemo sami?’ Kazao je: ‘Preče je da se stidiš Allaha nego ljudi.’” (Tirmizi, 2794, ocijenio ga je dobrim – hasen; Ibn Madže, 1920, šejh Albani ga je ocijenio dobrim – hasen u Sahih Et-Tirmizi.)
Kao što su to argumentirali slabim – daif hadisom, od Abdullaha ibn Amra, r.a., da je rekao Allahov Poslanik: ‘’Čuvajte se obnaživanja, zaista su uz vas oni koji vas nikada ne napuštaju, osim kada ste u nužniku i kada muž prilazi svojoj supruzi; njih se stidite i tako ih počastite.” (Hadis je zabilježio imam Tirmizi, u lancu prenosilaca nalazi se Les ibn Ebi Sulejm, kojem se poremetilo pamćenje, šejh Albani ga je smatrao nepovjerljivim prenosiocem, kao što je spomenuto u ‘’Irvaul-galilu’’.

Rezime: Ne postoji vjerodostojan hadis koji zabranjuje obnažavanje i skidanje odjeće prilikom spolnog odnosa supružnika, tj. osnova je da je to dozvoljeno, a postoje argumenti koji potvrđuju ovu osnovu.

Allah najbolje zna.
(Odgovor preuzet sa islam-qa.com)

Related Articles

Back to top button