Islamske teme

Potiranje cijele glave prilikom uzimanja abdesta – zapostavljeni sunnet

Priredio: mr. Elvedin Pezić

– Jedan od sunneta koji su zapostavljeni u našem podneblju jeste i potiranje cijele glave prilikom uzimanja abdesta. Mnogi ne znaju da je, i prema mišljenju hanefijske pravne škole, sunnet da se potare cijela glava prilikom uzimanja abdesta.

Kako je došlo do zapostavljanja ovog sunneta?

Mnogi ljudi, kada druge podučavaju potiranju glave prilikom uzimanja abdesta, spomenu da prema stavu hanefijske pravne škole nije obaveza potrati cijelu glavu i da je dozvoljeno da se potare jedan dio glave, ali izostave pojasniti da je sunnet da se potare cijela glava. To je dovelo do zapostavljanja ovog jasnog sunneta Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. U sunnetu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jasno se ukazuje na to da je on prilikom uzimanja abdesta uglavnom potirao cijelu glavu. U podužem hadisu u kojem se spominje abdest Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kaže se: “Potom je potrao po glavi, pomjerajući šake naprijed i nazad: počeo je od čela/kike pa je potirući glavu svojim rukama otišao do potiljka glave, a potom je vratio svoje ruke do mjesta odakle je i počeo (čelo).” (Buhari i Muslim, od Abdullaha b. Zejda) Ovaj hadis jasno ukazuje na to da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prakticirao potirati cijelu glavu prilikom uzimanja abdesta. Međutim, shodno određenim drugim argumentima, učenjaci su vodili “žestoke” rasprave o tome koliko se minimalno glave mora potrati da bi abdest bio validan, a što ja ne želim da tretiram ovdje, ali su svi, bez obzira na to koji stav su preferirali u pogledu minimalnog dijela glave koji se treba potrati prilikom abdesta, smatrali da je sunnet prilikom uzimanja abdesta potrati cijelu glavu.

Poznati učenjak hanefijskog mezheba Kasani, komentarišući poglavlje o sunnetima abdesta, rekao je: “Poglavlje o sveobuhvatnosti potiranja glave. Jedan od sunneta abdesta jeste sveobuhvatnost prilikom potiranja glave, a koje se ogleda u potiranju cijele glave. Prenosi Abdullah b. Zejd, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, potrao glavu pomjerajući svoje šake naprijed i nazad.” (Bedaiu es-sanaia, 1/22)

Govoreći o sunnetima abdesta u hanefijskom mezhebu, Ibn Maze el-Marginani kazao je: “Sunnet je da se obuhvati cijela glava prilikom potiranja.” (El-Muhit el-Burhani, 1/47) Ebu Berekat en-Nesefi, govoreći o sunnetima abdesta, kazao je: “…i potiranje cijele glave jedanput.” (Kezud-dakaik, 1/139) Nabrajajući sunnete abdesta, Muhammed Faramurz Mul Husrev rekao je: “…jedanput potrati cijelu glavu.” (Durar el-Hukkam, 1/11) Neki učenjaci hanefijske pravne škole smatrali su da je grješan onaj ko u kontinuitetu ostavlja potiranje cijele glave, kao što je slučaj sa mnogim našim sunarodnjacima. Ibn Abidin je rekao: “(…i potrati cijelu glavu jedanput) obuhvatajući je, pa ako bi kontinurano ostavljao ovaj sunnet, bio bi grješan. (Njegove riječi: obuhvatajući je) pojašnjavaju da je to sunnet, kao što je ustvrdio u El-Fethu, a potom je prenio citati iz El-Kin’je u kojem se navodi da bi bio grješan onaj ko bi bez validnog razloga kontinuirano ostavio potiranje cijele glave. Kazao je: Kao da je to zbog njegovog izbjegavanja sunneta.” (Hašijetu Ibni Abidin, 1/121)

Zato, uvažena braćo i cijenjene sestre, ne dopustite sebi da svakodnevno uzimajući abdest propuštate sunnet/praksu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem prilikom. Potarite cijelu glavu na način spomenut u citiranom hadisu, stavljajući svoje ruke na čelo/kiku potom potirući glavu pređite šakama do potiljka, sve dok ne dođete do kraja kose, a potom ponovo potirući glavu vratite svoje šake do mjesta sa kojeg ste počeli potiranje. Na taj način oživjet ćete jedan zapostavljeni sunnet, a i postupiti u skladu sa mišljenjem onih učenjaka koji su kazali da je obavezno potiranje cijele glave prilikom uzimanja abdesta.

minber.ba

Related Articles

Back to top button