Islamske teme

Stidno mjesto žene pred djecom koja nisu punoljetna

Islamski učenjaci imaju jednoglasan stav kada su u pitanju stidni dijelovi tijela žene pred djecom koja ne razlikuju stidne dijelove i druge dijelove tijela i koja ne znaju kazati ono što su vidjela, da pred njima žena nema stidnih dijelova tijela (avreta). Međutim, kada su u pitanju djeca koja su starija od spomenutih, a nisu punoljetna ili su u periodu adolescencije, islamski učenjaci imaju različite stavove, rezimirano ćemo ih spomenuti:

Učenjaci hanefijske pravne škole kazali su: Ako je u pitanju dijete koje razlikuje između stidnog dijela tijela i onoga što nije, a uskoro bi moglo postati punoljetno, žena u tom slučaju ne bi trebala da pred njim otkriva svoje ukrase.

Učenjaci šafijske pravne škole kazali su: Ako dijete dostigne granicu da počne kazivati o onome što vidi, može biti da je u periodu adolescencije ili da to nije, a ako je adolescent, za njega važi isti propis kao i za odrasle punoljetne osobe. Ako nije u periodu adolescencije, može imati strasti ili da ih nema. Ako ima strasti, propis za njega ne razlikuje se od propisa za punoljetnu osobu – smije vidjeti kod žene samo lice i šake, ali ako nema strasti, smije vidjeti kod žene ono što smiju kod nje da vide njeni mahremi (oni s kojima ne može stupiti u brak).

Učenjaci hanbelijske pravne škole kazali su: Dijete kada počne rasuđivati može da bude od onih koji imaju strasti ili nemaju; ako ima strasti, ono smije vidjeti ono što vide mahremi sve dok ne postane punoljetno, kada za njega važi isti propis kao i za odrasle punoljetne osobe, a ako nema strasti, u tom pitanju postoje dvije predaje u mezhebu: a) stidno mjesto žene pred njim je ono što je između pupka i koljena; b) on smije kod žene vidjeti samo ono što smiju vidjeti njeni mahremi.

Spomenut ćemo samo neke argumente koje su koristili učenjaci u dokazivanju svojih stavova:
”A kada djeca vaša dostignu spolnu zrelost, neka onda uvijek traže dopuštenje za ulazak.” (En-Nur – Svjetlost, 59.)
”O vjernici, neka od vas u tri slučaja zatraže dopuštenje da vam uđu oni koji su u posjedu vašem i koji još nisu spolno zreli.” (En-Nur – Svjetlost, 58.)
”Neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo muževima svojim, ili očevima svojim, ili očevima muževa svojih, ili sinovima svojim, ili sinovima muževa svojih, ili braći svojoj ili sinovima braće svoje, ili sinovima sestara svojih, ili prijateljicama svojim, ili robinjama svojim, ili muškarcima kojima nisu potrebne žene, ili djeci koja još ne znaju koja su stidna mjesta žena.” (En-Nur – Svjetlost, 31.)

(Sažeto iz knjige: ”El-Ihkam fima jehtelifu fihi er-ridžalu ven-nisau minel-ahkam”, 2. Tom, str. 59)

Related Articles

Back to top button