Islamske teme

Štit od sihra i džinna

Prvi štit

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Ko pojede sedam hurmi (datula) na tašte, taj dan mu neće naštetiti ni otrov ni sihr“. (Hadis bilježi Buharija) Znači hurme treba pojesti u jutro na tašte, ako je moguće da hurme budu medinske, to je ono što se traži, a ako nemaš medinskih, onda bilo koje druge hurme do kojih mores doći.
Drugi štit

Sihr nema uticaja na muslimana pod abdestom. Musliman pod abdestom ima nad sobom zaštitu meleka koje šalje Milostivi Allah dz.s.. Od Ibnu Abbasa r.a. prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Čistite svoja tijela, Allah vas očistio. Ni jedan rob neće zanoćiti čist, a da ne zanoći sa njim u njegovoj odjeci melek. Ne prevrne se ni jednom, a da melek ne kaže: “Gospodaru, oprosti Svome robu, jer je on zanoćio čist.” (Et-Taberani)
Treći štit

Prouči ove ajete, svaki dan nakon aksam-namaza:
1. 1-5 ajet suretul-Bekare,
2. ajetul-Kursijj i dva ajeta poslije nje,
3. tri zadnja ajeta suretul-Bekare (Ed-Darimi). Te noći i narednog dana ćeš, Allahovom voljom, biti sačuvan od džina i sihra.

Četvrti štit

Prilikom izlaska iz kuće reči: “Bismillahi, tevekkeltu alellahi, la havle ve la kuvvete illa billahi” (U ime Allaha, oslanjam se na Allaha, nema snage ni moći osim od Allaha). Ako to kažeš, za tebe će biti rečeno: “Dovoljno si rekao, sačuvan si, upućen si i zabranjeno je šejtanu da ti prilazi.” A šejtan rekne drugome šejtanu: “Šta možeš uraditi čovjeku koji je upućen, ispunio svoju obavezu i koji je sačuvan.” (Ebu Davud)
Peti štit

Jedno od mjesta gdje džini često iskorištavaju priliku da uđu u insane je klozet (wc). Od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, je potvrđeno da je prilikom ulaska u u klozet učio: “Bismillah, Allahumme inni e’uzu bike minel hubusi vel habaisi.” (U ime Allaha, Gospodaru moj, utičem ti se od muških i ženskih šejtana).
Šesti štit
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Kada bi neko od vas prije nego što priđe ženi (prije seksualnog čina) proučio: “Bismillah, Allahumme džennibneš–šejtane ve džennibiš–šejtane ma rezaktena” (U ime Allaha, Allahu moj, udalji od nas šejtana i odstrani ga od onog s čim si nas opskrbio) i iz toga akta dobili dijete, ne bi mu nikad šejtan naudio.” (Buharija) Dovu treba da uči i muškarac i žena prije odnosa.

Jedan mi je džin, nakon što je primio Islam i pokajao se, ispričao da je sa čovjekom (bolesnikom iz kojeg je izašao) učestvovao u spolnom aktu, jer nije izgovarao uvu dovu. Jedan drugi džin mi je rekao: “Allah vam je dao jako oružje s kojim nas možete nadvladati, ali ga vi ne koristite”. “Ko je to oružje” – upitao sam. “Zikr vašeg Poslanika (tj. zikr koji nam je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, preporučio)”.

Sedmi štit

Nakon sabah namaza prouči stotinu puta: “La ilahe illallahu vahdehu la serike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli šej’in kadir.” U hadisu se spominje da onaj ko ovo kaže da ima nagradu kao da je oslobodio deset robova, upiše mu se stotinu dobrih dijela a izbriše stotinu loših, I TOG DANA BUDE ZAŠTIĆEN OD ŠEJTANA SVE DOK NE OMRKNE i niko na Sudnjem danu neće doći ni sa čim vrijednijim, osim onoga ko je to činio više od njega. (hadis bilježi Buharija). A ko prouči ovaj zikr stotinu puta prije akšama, zaštićen je od šejtana u toku te noći.
Osmi štit

Ko hoće da se zaštiti od sihra neka probdije u ibadetu dio noći. Neka se prema tome ne ponaša nemarno, jer nemarnost prema noćnom namazau otvara mogućnost šejtanu da ovlada čovjekom. Ako šejtan zavlada tobom, postaneš plodna zemlja gdje se lahko zašije sihr. Od Ibn Mesuda r.a. prenosi se da je rekao: “Kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, je spomenut čovjek o kome je rečeno: “Spavao je neprekidno do svanuća” (tj. do sabah-namaza, nije ustajao na noćni namaz). Na to je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “U uho tog čovjeka se pomokrio šejtan“. (Buharija)
Deveti štit

Uzeti abdest prije spavanja, proučiti ajetul-Kursijj i spominjati Allaha dok insana ne savlada san, jer je potvrđeno da je šejtan l.a. rekao Ebu Hurejri r.a. : “Ko prouči ajetul-Kursijj prije spavanja, cijelu noć je kod njega prisutan čuvar koji je od Allaha, swt poslan i šejtan mu se ne primiće dok ne osvane.” To je potvrdio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, riječima: “Istinu ti je rekao, iako je on veliki lažov.” (Buharija)
Deseti štit

Prilikom ulaska u mesdžid proučiti: “E’uzu billahil Azim, ve bi vedzhihil-kerim ve sultanihil-kadim mineš šejtanir-radžim.” (Utječem se Allahu, Njegovom plemenitom licu, Njegovoj vječnoj vlasti od prokletog šejtana.) Od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, je potvrđeno da je rekao:” Ko kaže ovu dovu, na to šejtan rekne: “Sačuvan je od mene ostatak dana.“ (Ebu Davud)

Jedanaesti štit

Ujutro i naveče proučiti: “Bismillahillezi la jedurru me’asmihi šej’un fil-erdi ve la fis-semai ve huves-Semi’ul Alim:” ( U ime Allaha, s čijim imenom ne može našteti ništa ni na nebesima ni na Zemlji. On sve čuje i sve zna.) – proučiti po tri puta. (Et-Tirmizi)

Dvanaesti štit

Abdullah ibnu Mesud r.a. je rekao: “Kada dovedeš mladu u svoju kuću (prva bračna noć) neka za tobom klanja dva rekata i reči: “Allahumme barik li fi ehli ve barik lehum fije, Allahumme idzma’ bejnena ma dzema’te bi hajrin, ve ferrik bejnena iza ferrakte ilel-hajri. ” (Allahu moj, blagoslovi mi moju suprugu i mene blagoslovi njoj. Allahu moj, sastavi nas dok nas sastavljaš u dobru, a rastavi nas ako nas rastavljaš prema dobru.“

Trinaesti štit

Vjernik koji vodi računa o namazu u džematu zaštićen je od šejtana. Onaj ko ne pazi na to, otvara šejtanu put da njime zavlada. Kada zavlada, dodirom mu skrene pamet ili ga opsihri ili mu nanese neke druge nevolje koje su u šejtanovoj moći. Od Ebu Derda’a r.a. se prenosi da je od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, čuo: “Nema trojice u jednom selu ili u pustoši koji ne oforme džemat,a da šejtan nije njima zavladao. Držite se džemata (zajednice) jer vuk uzima odlutalu ovcu.”
Četrnaesti štit

Prije namaza proučiti: “E’uzu billahi mineš sejtanir-radzim min nefhihi ve nefsihi ve hemzihi.” (Utječem se Allahu od prokletog šejtana, od njegovog puhanja, došaptavanja i spletki). (Ebu Davud)
Iz knjige “Oštri mač u borbi protiv zlih sihrbaza”, Autor: Vehid Abdusselam Bali

Izvor:n-um.com

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button