Pitanja i odgovori

Tri pitanja i odgovora o predznacima Sudnjeg dana

Da li je moguća pojava Mehdije, Dedždžala ili Isa’a (Isusa), a.s., u našem vremenu?

PITANJE: Mnogo sam čitao o predznacima Sudnjeg dana o kojima nas je obavijestio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kao što je pojava Mehdije i Dedžala, te silazak Isaa (Isusa), a.s., i mnogi drugi predznaci. Ono što me najviše zapanjilo od svega toga je činjenica da su se neki predznaci već ostvarili ili se upravo ostvaraju. Brz protok vremena, konzumiranje alkohola u velikim količinama, širenje nemorala i prostitucije, slušanje muzike na svakom koraku, samo su neki od tih predznaka koji su se ostvarili, a tu je i mnoštvo drugih koje nismo spomenili. Moje pitanje glasi: Kakvo je vaše mišljenje o pitanju tri već nabrojana predznaka (pojava Mehdije, Isaa, a.s. i Dedžala). Da li su oni pitanje naše najbliže budućnosti i da li će se desiti za vrijeme našeg života? Da vas Allah, dž.š., nagradi najboljom nagradom!

ODGOVOR: Neka je hvala Uzvišenom Allahu. Što se tiče pojave tri već spomenuta predznaka (pojava Mehdije i Dedžala, te silazak Isaa, a.s.), nema nikakve sumnje u to da će se oni dogoditi, što zaključujemo iz vjerodostojnih argumenata. Pojava ova tri predznaka vremenski su međusobno povezana, tako će Isa (Isus), a.s., klanjati iza Mehdije i ubiti Dedždžala, što se, također, zaključuje iz sigurnih dokaza. A odgovor na pitanje kada će se to dogoditi zna samo Uzvišeni Allah.

Iako vjerski tekstovi upućuju da je njihovo događanje blizu, ipak ostaje tajna koju zna samo Allah, dž.š., da li će se sve ovo dogoditi za vrijeme našeg života ili poslije njega.Vjerniku je ostala mogućnost da traži zaštitu kod Allaha, dž.š., od iskušenja općenito, a posebno od iskušenja Dedžala. Isto tako, vjerniku je ostavljena mogućnost dove, gdje se može i javno i potajno obraćati Allahu, dž.š., sa molbom da ga učvrsti postojanom riječju na ovom i budućem svijetu.

Odgovori o islamskom vjerovanju – Muhammed Salih Munedždžid – 88 str.
______________________________

Da li je Sudnji dan blizu?

PITANJE: Da li se približilo nastupanje Sudnjeg dana s obzirom da većina ljudi našeg vremena čini mnoge grijehe?

ODGOVOR: Hvala Allahu, dž.š. Uzvišeni Allah kaže: ”Ljudima se bliži čas polaganja računa njihova, a oni, bezbrižni, ne mare za to.” (El-Enbija´, 10) Ibn-Kesir, r.a., tumačeći ovaj ajet u svom tefsiru, kaže: ”Ovo je upozorenje od Allaha, dž.š., da se Sudnji dan približio, a ljudi su nehatni i bezbrižni prema toj nepobitnoj činjenici, odnosno, ne obavljaju nikakve pripreme kako bi ga spremno dočekali.” (Ibn-Kesir, Tefsirul-Kur´anil-Azim, 172/3)

Allah, dž.š., kaže: ”Ono što je Allah odredio – dogodiće se; zato to ne požurujte! Hvaljen neka je On i neka je vrlo visoko iznad onih koje Njemu ravnim smatraju! (En-Nahl, 1) Ibn-Kesir, r.a., kaže: ”Allah, dž.š., u ovom ajetu obavještava da se Sudnji dan približio i to glagolom u perfektu što dodatno potvrđuje nepobitnost tog događaja.” (Ibid, 560/2.)

Allah, dž.š., kaže: ”Bliži se Čas i Mjesec se raspolutio!” (El-Kamer, 1.) Ibn-Kesir, također, u svom tefsiru kaže: ”Ovim ajetom Allah, dž.š., nam skreće pažnju da se nastupanje Sudnjeg dana približilo, a time i okončanje ovoga svijeta.” (Ibid, 360/40.)

U još jednom ajetu Allah, dž.š., kaže: ”Allah objavljuje Knjigu, samo istinu i pravednost. A šta ti znaš, – možda je Smak svijeta blizu!” (Eš-Šura, 17) Tirmizi u svom “Sunenu” prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Kako da se lagodno osjećam, kada je Israfil već pripremio rog da puhne u njega i samo iščekuje naredbu svog Gospodara da to i učini?” Kao da su izrečene riječi teško pale ashabima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa im on reče: ”Recite: ´Dovoljan nam je Allah, dž.š., i divan li je On Zaštitnik! Na Uzvišenog Allaha se oslanjamo.´” (Tirmizi, 1980)

Ahmed i Muslim prenose od Ibn-Mesu’da, r.a., hadis Allahovog Poslanika, s.a.v..s, u kome on kaže: ”Nastupanje Sudnjeg dana će dočekati samo najgora vrsta ljudi.” (Ahmed, 3548, Muslim, 5243) Ahmed i Buharija bilježe u svojim zbirkama hadis od Mirdasa el-Eslemija u kome Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: ”Dobri ljudi će odlaziti sa ovog dunjaluka jedan za drugim, a ostaće ološ i izrodi kao što iza dobre pšenice ili hurmi ostaju otpaci i trina. Allah, dž.š., im neće posvetiti nikakvu pažnju.” (Džamius-sahih, 7934)

Ahmed, Buharija, Muslim i Tirmizi prenose od Enesa, r.a., da je kazao: ”Nešto ću vam reći, a što nećete čuti ni od koga poslije mene – čuo sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kako kaže: ´Od predznaka Sudnjeg dana je i nestanak znanja čije će mjesto zauzeti neznanje, raširiće se nemoral i biće mnogo žena, a malo muškaraca. Tako će odnos između žena i muškaraca biti pedeset naspram jedan u korist žena.´” (Buharija, 79; Muslim 4825; Ahmed 12735; Tirmizi 2131)

Taberani prenosi od Sehla b. Sa’da, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Pred kraj ovog svijeta doći će do potonuća Zemlje, kamenovanja i izobličavanja i mijenjanja fizionomije živih bića. To će se desiti kada se pojave muzički instrumenti, pjevačice i kada se konzumiranje alkohola bude smatralo dozvoljenim činom.” (Sahihul-džami’a, 3665)

Svi ovi tekstovi iz Kur’ana i hadisa Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nužno ukazuju da se nastupanje Sudnjeg dana približilo i da je veliko povećanje grijeha jedan od njegovih predznaka. Nevjernici drže nemogućim njegovo nastupanje ili, u najboljem slučaju, smatraju ga dalekim. Istinu je rekao Uzvišeni Allah: ”Oni misle da se dogoditi neće, a Mi znamo da sigurno hoće.” (El-Mearidž, 6-7)
Molimo Uzvišenog Allaha da nas spasi i sačuva na ovom i budućem svijetu!
Hvala pripada Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova.

Odgovori o islamskom vjerovanju – Muhammed Salih Munedždžid – 87 str.
____________________________

Dedždžal, životinja, Je’džudž i Me’džudž

PITANJE: Možete li nam ukratko nešto kazati o Dedždžalu, životinji, Je’džudžu i Me’džudžu?

ODGOVOR: Hvala Allahu. U narednim redovima sažeto ćemo iznijeti ajete i hadise Poslanika, s.a.v.s., koji govore o ova tri velika predznaka Sudnjeg dana koji će se dogoditi neposredno pred nastup Sudnjeg dana.

Dedždžal: To je čovjek – Allahovo stvorenje, koji će se pojaviti iz stijene. Po zemlji će sijati nered i ljude će pozivati da ga obožavaju, tvrdeći da je bog. Ljudi će biti iskušavani nekim njegovim natprirodnim moćima, kao što su: spuštanje kiše, činjenjem da bilje izrasta iz mrtve zemlje i pronalaženjem riznica po njoj. To je crveni mladić, malen, kovrave kose, ćorav u desno oko, dok će na drugom biti veliki komad mesa. Između njegovih očiju biće napisano kafir – nevjernik. Najviše će ga slijediti Židovi. Kopljem će ga ubiti Isa sin Merjemin, u mjestu Ludd u Palestini.

Je’džudž i Me’džudž: To su dva nevjernička plemena iz Ademovog potomstva. Širokog su lica i malenih očiju. Po zemlji su činili nered, pa je Allah dao da njima zagospodari Zul-Karnejn koji je izgradio branu i tako ih zarobio. Oni je neprestano pokušavaju probiti, sve dok Allah pred Sudnji dan ne dozvoli da izađu i to nakon što Isa ubije Dedždžala. Pojaviće se u ogromnom broju i popiće jezero Taberije. Po zemlji će činiti nered i niko im se neće moći suprotstaviti. Isa i vjernici će se popeti na brdo Tur, sve dok Allah ne uništi Je’džudž i Me’džudž i to preko crva koji će im pojesti vratove. Nakon toga će Allah poslati ptice koje će im tijela pobacati u more i kišu koja će saprati zemlju od njihovog (neugodnog mirisa) smrada.

Dabbe (životinja): To je veliko stvorenje koje će Allah izvesti kad se ljudi uveliko pokvare. Ona će ljudima govoriti i savjetovati ih. Dakle, imaće moć razuma i govora. Ljude će na nosu obilježiti znakom koji će razdvajati vjernike od nevjernika. (Više informacija i dokaza u knjizi Ešratus-sa’a (Predznaci Sudnjeg dana) od Jusufa el-Vabila, ili El-kijametul-kubra (Veliki Sudnji dan) od Omera Eškara.

Obaveza muslimana je da vjeruje u ono što dolazi od Allaha i Njegovog Poslanika. Koliko je samo Allah stvorio i koliko stvara čuda na ovom svijetu, koja upućuju na Njegovu snagu i moć!

Odgovori o islamskom vjerovanju – Muhammed Salih Munedždžid – 80 str.

Izvor:akos.bs

Related Articles

Back to top button