Islamske teme

Učenje Kur’ana je unosna ”trgovina” u svakom vremenu, a u ramazanu posebno

Jezik je stvoren za govor, i ništa ne štiti od njegovih lapsusa i pogrešaka kao zaokupljenost jezika govorom o dobru, zikrom, učenjem Kur’ana, lijepim govorom s ljudima i o ljudima, poput hvaljenja i isticanja njihovih lijepih osobina, učenje dova za njih, savjetovanja i drugih lijepih značenja govora koja koriste pojedincu i društvu, i koja učvršćuju veze među ljudima.

Uzvišeni Allah, objavio je: ”I kada smo od sinova Israilovih zavjet uzeli da ćete se jedino Allahu klanjati, i roditeljima, i bližnjima, i siročadi, i siromasima dobročinstvo činiti, a ljudima lijepe riječi govoriti i molitvu obavljati i zekat davati, vi ste se poslije, izuzev vas malo, izopačili i zavjet iznevjerili.” (El-Bekara, 83.)

Prenosi se da je Abdullah Ibn Abbas, radijallahu anhuma, rekao: ”Kad bi mi faraon rekao: ‘Allah te blagoslovio!’ (barekellahu fik), ja bih mu rekao: ”I tebe.”

Ramazan je mjesec Kur’ana. U njemu je počela objava Kur’ana, a u Kur’anu je spomenuta obaveza posta. U ramazanu je propisano intenzivnije učenje Kur’ana na šta upućuje i činjenica da je melek Džibril podučavao Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Kur’anu u mjesecu ramazanu posebno, ističući time važnost veze između ramazana i Kur’ana.

Uzvišeni Allah, objavio je: ”U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravoga puta i razlikovanja dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti – Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate – da određeni broj dana ispunite, i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na Pravi put, i da zahvalni budete.” (El-Bekara, 185.)

Prenosi se od Umame el-Bahilija, radijallahu anhu, da je rekao: ”Čuo sam Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: ‘Učite Kur’an, jer će se on na Sudnjem danu pojaviti kao zagovornik onima koji ga budu učili. Učite sure ”Ez-Zahravejn” (El-Bekara i Ali Imran), jer će se one na Sudnjem danu pojaviti kao dva oblaka ili kao dvije ptice koje štite svoga učača. Učite suru El-Bekara, jer je njeno učenje bereket (blagoslov), a njeno zapostavljanje gubitak. Protiv nje sihirbazi ništa ne mogu.”’ (Muslim)

Uzvišeni Allah naredio je učenje Kur’ana i jasno je stavio do znanja da je to praksa istinskih vjernika i pobožnjaka, objavivši: ”Oni koji Allahovu Knjigu čitaju i molitvu obavljaju i od onoga čime ih Mi opskrbljujemo udjeljuju, i tajno i javno, mogu se nadati nagradi koja neće nestati, da ih On prema onome što su radili nagradi i još im iz obilja Svoga dâ, jer On mnogo prašta i blagodaran je.” (Fatir, 29.-30.)

Učenje Kur’ana je unosna ”trgovina” u svakom vremenu, u svakom danu i mjesecu, ali je vrijednost njegovog učenja u ramazanu posebno naglašena i potvrđena, i Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, posvećivao je više pažnje učenju Kur’ana u toku ramazana, iz sljedećih razloga.

Prvo, početak objave Kur’ana bio je u ramazanu, i noć u kojoj je melek Džibril došao Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, sa ajetima: ”Čitaj, u ime Gospodara tvoga, Koji stvara, stvara čovjeka od ugruška! Čitaj, plemenit je Gospodar tvoj, Koji poučava peru, Koji čovjeka poučava onome što ne zna.” (El-‘Alak, 1.-5.), bila je noć ramazana.

Drugo, ramazan je mjesec u kojem je melek Džibril posebno podučavao Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Kur’anu i preispitivao ga sve ono što je objavljeno od Kur’ana, tako što je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učio Kur’an, a Džibril je slušao, a u posljednjoj godini Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, života, Džibril ga je dva puta preslušao Kur’an.

Ovo je dokaz da je poželjno da musliman prouči Kur’an u ramazanu jednom ili više puta. Štaviše, sunnet je završiti hatmu Kur’ana jednom mjesečno, a ako je u mogućnosti, onda jednom svake sedmice, kao što se navodi u vjerodostojnim predajama.

Stoga su naši dobri prethodnici, posebno islamski učenjaci, veliki dio svog vremena u ramazanu posvećivali učenju Kur’ana, toliko da je imam Ez-Zuhri u ramazanu, pored posta i drugih farzova, samo učio Kur’an i dijelio hranu potrebnima.

A imam Malik je, kada bi počeo ramazan, prestajao predavati hadis i posvećivao se samo učenju i proučavanju Kur’ana.

Jer, Kur’an je Allahova Knjiga, i onaj ko ga uči kao da sa Allahom razgovara. Kur’an je Pravi put, precizna vaga i neraskidiva veza i uže onome ko se tog užeta drži.

Piše: dr. Selman el-Avde
Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić – saff.ba
Izvor5:n-um.com

Related Articles

Back to top button