Pitanja i odgovori

Učite suru El – Mulk, mogla bi vas obradovati u kaburu

VRIJEDNOST UČENJA SURE EL-MULK
Pitanje:
Da li je tačno da sura El-Mulk štiti od patnje u kaburu, i ako jeste, da li se to odnosi i na onoga ko je griješio i loše postupao na dunjaluku i zaslužio kabursku patnju?

Odgovor:

O vrijednosti sure El-Mulk zabilježene su brojne predaje u kojima se navodi da će se ta sura zauzimati za onoga ko je uči i da će ga štititi od kaburskog azaba (patnje). Iz tih predaja razumije se da će zauzimanje i zaštita obuhvatiti one koji su u potrebi za tim, tj. grješnike. Ipak, neki učenjaci ove predaje razumijevaju na drugi način, a to je da sura El-Mulk onoga ko je uči štiti od zapadanja u grijehe koji uzrokuju kaznu u kaburu.

Mubarekfuri, komentarišući jednu od predaja o vrijednosti sure El-Mulk u kojoj je ta sura nazvana štitom (elmania), kaže: “Ona je štit (elmania), tj. štiti od kaburske patnje ili od grijeha koji uzrokuju kabursku patnju.” (Tuhfetul-Ahvezi, br. 2815)

Ovom prilikom navest ćemo neke od predaja koje govore o vrijednosti sure El-Mulk:

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alehi ve sellem, rekao: “Sura u Kur’anu, ima trideset ajeta, zauzimat će se za onoga ko je uči sve dok mu se ne oprosti: El-Mulk.” (Ahmed, br. 7962, Ebu Davud, br. 1400 i drugi, hadis je hasen po ocjeni Albanija)

Ibn Mesud, radijallahu anhu, kaže: “Ko svake noći bude učio suru El-Mulk, Allah će ga tom surom sačuvati od kaburske patnje. U vremenu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nazivali smo ovu suru štitom (elmania). Ona je doista u Allahovoj Knjizi, ko je bude učio svake večeri, stekao je mnogo dobrih i lijepih dijela.” (En-Nesai,  Es-Sunenul-kubra, br. 10479, hadis je hasen po ocjeni Albanija)

Abdurrahman b. Avf govorio je: “Sura El-Ihlas vrijedi trećinu Kur’ana, a sura El-Mulk branit će onoga ko je bude učio.” (Malik, Muvetta, br. 487)

Imam Sujuti, rahimehullah, govoreći o ovim predajama, kaže: “Ove predaje ukazuju na to da će se sura El-Mulk zauzimati, u kaburu i na Sudnjem danu, za onoga ko ju je učio, zauzimat će se da od njega odagna kaznu i uvede ga u Džennet.” (Tenvirul-havalik, 1/164) Allah najbolje zna!

Odgovorio: Dr. Hakija Kanurić

Related Articles

Back to top button