Islamske teme

Upropaštavajući grijeh koji je postao svakodnevnica kod Bošnjaka

Ovaj upropaštavajući grijeh, zbog kojeg je Uzvišeni Allah objavio rat onima koji ga čine, postao je svakodnevnica kod velike većine Bošnjaka danas, kako kod onih koji žive u BiH, tako i kod onih koji žive u dijaspori. Oni koji žive u BiH pravdaju se da su prinuđeni na to jer nemaju drugih mogućnosti da školuju svoju djecu ili da naprave sebi kuću ili kupe stan, a oni koji žive u dijaspori i koji su obično imućniji od onih koji žive u Bosni, pravdaju se time da imaju olakšicu u tome da je nepravda da plaćaju nekome drugom kiriju, a onda na kraju moraju napustiti taj stan, pa onda iz tog razloga uzimaju se kamatne kredite i kupuju kuće i stanove u državi u kojoj žive, a onda, da ne bi bili fukare, naprave sebi kuću i u BiH od kamatnog kredita. Danas se dešavaju i te situacije da Bošnjaci po dijaspori kupuju ili grade mesdžide uz kamatne kredite!?

Kamata je veliki grijeh, koji poništava bereket, upropaštava imovinu i briše čovjekova dobra djela. Kamata je jedan od najvećih i upropaštavajućih grijeha, a zabranjena je mnogim kur’anskim tekstovima i riječima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Koliko je kamatno poslovanje odvratan grijeh, vidi se iz poređenja koje je naveo Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem. Naime, Poslanik je rekao da je najmanja kamata ravna spolnom odnosu s majkom koja ga je nosila, rodila i dojila, i umjesto da se prema njoj ophodi s puno dobročinstva, on sa njom bludniči.

Hakim, a i drugi, bilježe od Ibn Mesuda, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kamata ima sedamdeset tri ogranka od kojih je najbezazleniji kao da čovjek bludniči sa svojom majkom…”

Nije samo haram davati kamatu, kako mnogi vjeruju, već su prokleti svi oni koji posluju na osnovu kamate ili imaju bilo kakav dodir sa njom. Rekao je Allahov Poslanik: “Allah je prokleo onoga koji uzima kamatu, onoga ko je daje, njenog zapisničara i svjedoke koji budu pristuni njenom davanju, svi su oni u ovom slučaju isti, tj. imaju isti grijeh.” (Muslim)

POGLEDAJMO KAKVOJ OPASNOSTI SE IZLAŽE ONAJ KO SE BAVI KAMATOM:
• Allah će ga izbezumljenim proživjeti. Uzvišeni je rekao kako stoji u prijevodu značenja: “Oni koji se kamatom bave dići će se kao što će se dići onaj koga je dodirom šejtan izbezumio, zato što su govorili: ‘Kamata je isto što i trgovina.’ A Allah je dozvolio trgovinu, a zabranio kamatu.” (El-Bekara, 275)

• U ratu je protiv Allaha i Njegovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem. Uzvišeni kaže: “O vjernici bojte se Allaha i od ostatka kamate odustanite, ako ste pravi vjernici. Ako ne učinite, eto vam onda, nek znate, rata od Allaha i Poslanika Njegova!” (Prijevod značenja El-Bekara, 278-279)

• Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, ga proklinje. Džabir, radijallahu anhu, je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je prokleo onog ko uzima kamatu, onog ko daje kamatu, onog ko zapisuje kamatu i onu dvojicu koja to svjedoče i rekao je: ‘Oni su jednaki’.” (Muslim) Biti proklet znači biti udaljen od milosti Allaha Uzvišenog, a ima li većeg nesretnika od onog kome se Allah ne smiluje?!

• Ubraja se u najteže griješnike. Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: “Klonite se sedam upropašćujućih grijeha: širk, sihr, ubistvo čovjeka kojeg je Allah zabranio da se ubije, jedenje kamate, jedenje imetka jetima, bjegstvo na dan borbe i potvora čestitih vjernica da su zinaluk počinile.” (Buharija i Muslim)

• Izaziva Allahovu srdžbu i kaznu. Prenosi se od Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, da je rekao: “Kada se zinaluk i kamata rasprostrane u nekom mjestu zaslužili su Allahovu kaznu.” (Et-Taberani, El-Kebir i Hakim, hadis je vjerodostojan.)

• Na Ahiretu će biti mučen teškom patnjom. Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao u dugom hadisu: “…pa smo se uputili do rijeke od krvi. Na sredini rijeke je stajao čovjek. Na obali rijeke je stajao drugi čovjek pred kojim je bilo kamenje. Kad god bi onaj sa sredine rijeke pokušao izaći, onaj sa obale bi ga pogodio kamenom u usta i tako ga vratio na isto mjesto…” Na kraju hadisa pojašnjeno je Poslaniku, sallallahu ‘alejhi ve sellem, da je to onaj koji je jeo kamatu. (Buharija i Muslim)

POKAJANJE OD KAMATE

Onaj ko se pokaje prije nego uzme kamatu neće je ni uzeti. Uzvišeni kaže, kao što stoji u prijevodu značenja: “A ako se pokajete pa vama pripadaju glavnice vaših imetaka.” (El-Bekara, 279) Onaj ko uzme kamatu a zatim se pokaje, a nije poznavao ovaj propis, poput osobe koja odraste u nevjerničkoj sredini i ne poznaje učenje Islama, nije obavezan izdvojiti taj imetak nego s njim raspolaže kao i sa ostalim imetkom. Uzvišeni je rekao: “Onome do koga dopre pouka Gospodara njegova – pa se okani njegovo je ono što je prije stekao, njegov slučaj će Allah riješavati; a oni koji opet to učine biće stanovnici Džehennema, u njemu će vječno ostati.” (Prijevod značenja El-Bekara, 275)

Onaj ko zna da je kamata zabranjena ali je unatoč tome uzme, a zatim se pokaje, imetak stečen na takav način će udijeliti u dobrotvorne svrhe. Ukoliko je u prijekoj potrebi za tim imetkom onda će ga koristiti a kada bude u mogućnosti udijeliće njegovu vrijednost u dobrotvorne svrhe.

Izvor:n-um.com

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button