Islamske teme

VELIKI GRIJESI MEĐU SUPRUŽNICIMA- Spolni odnos sa ženom u analni otvor

VELIKI GRIJESI MEĐU SUPRUŽNICIMA- Spolni odnos sa ženom u analni otvor
Allah, dželle šanuhu, kaže: Žene vaše su njive vaše, i vi njivama vašim
prilazite kako hoćete … ” (EI-Bekare, 223.) Ibn-Abbas kaže: Njiva e/-hars je
mjesto ploda djeteta, rodiljka. Riječi 11 .. i vi njivama vašim prilazite kako
hoćete .. “, znače, kako hoćete, sprijeda, odzada, ali u jedno mjesto, kao što
potvrđuju hadisi. lbnui-Kajjim kaže: “što se tiče spolnog odnosa u duburu
(analni otvor), to nijedan poslanik nije dozvolio, a ono što se pripisuje nekim
prethodnicima, tj. da su to smatrali dozvoljenim, je pogrešno.” Šejh Ibn-Baz,
rahimehullah, kaže: “Spolno općenje sa ženom u njenu duburu je veliki grijeh i
najružniji vid griješenja.”

Kažem: Za onoga ko to upražnjava, pritvrđena je žestoka prijetnja.

Od toga je:
1- Analni odnos sa ženom vid je praktičnog nevjerstva (kufrun ameli)
Bilježi Ahmed i autori «Sunena», sa autentičnim lancem prenosilaca
od Ebu-Hurejre, radijallahu an hu, da je rekao: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi
ve sellem, je rekao: “Ko priđe ženi dok je u mjesečnom pranju ili u njen ana/ni
otvor ili ode gataru i povjeruje mu, već je porekao ono što je Allah objavio
Muhammedu.”

Bilježi Et-Taberani sa lancem prenosilaca kojeg Albani, rahimehullah,
smatra autentičnim, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Onaj
ko ženama prilazi u njihovu du buru, je nevjernik.”

2- Allah, dželle šanuhu, ga neće pogledati
Bilježe Et-Tirmizi i En-Nesai sa dobrim lancem prenosilaca, od IbnAbbasa,
radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,
rekao: “Allah, dželle šanuhu, neće pogledati čovjeka koji sa svojom ženom
spolno opći u njenu duburu.”

3- Onaj ko to upražnjava je proklet
Bilježi Ahmed, Ebu-Davud i En-Nesai, sa autentičnim lancem
prenosilaca od Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, da je rekao: Vjerovjesnik,
sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Proklet je onaj ko svojoj ženi priđe u
du buru.” Bilježi Et-Tabera ni sa lancem prenosilaca od Ukbe b. Amira, radijallahu
anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 11AI/ah, džel/e
šanuhu, je prokleo one koji svojim ženama prilaze u njihove dubure.”

4- Onaj ko to upražnjava čini pederastiju
Bilježi Ahmed i En-Nesai u «EI-Kubra» od Amra b. šuajba, od njegovog
oca, od njegovog djeda, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
“To je mala pederastija: misleći na to da čovjek priđe svojoj ženi u duburu.” Še j h
Ibn-Baz, rahimehullah, kaže: ” Prilaženje ženi u duburu je vid pederastije, koja
je zabranjena muškarcima i ženama, prema riječima Uzvišenog: ‘Vi činite takav
razvrat kakav prije vas niko na svijetu nije činio .. .’ (EI-Ankebut, 28.) . ”

Pitanje: Da li postoji iskup za onoga ko svojoj ženi priđe u duburu?

Šejh Ibn-Baz, rahimehullah, kaže: “Prema ispravnijem mišljenju islamskih
učenjaka, ne postoji iskup za onoga ko svojoj ženi priđe u duburu. Tim činom,
njegova žena ne postaje mu zabranjena, već je ona i dalje njegova, i ona ne
treba da mu se u tom velikom grijehu pokorava. Naprotiv, obavezna je da mu
to uskrati, i ukoliko se muž ne pokaje, da zatraži raskid braka.”

www.novihorizonti.ba
naslov originala:
EI-Kebairu bejnez-zevdžejni
naslov prijevoda:
VELIKI GRIJESI
MEĐU SUPRUŽNICIMA
autor:
Abdullah b. Sulejman ei-Hubejši
prijevod: Enes čaušević

Related Articles

Back to top button