Islamske teme

VRIJEDNOST SURE EL-IHLAS – KUL HUVALLAHU EHAD

Uzvišeni Allah podario je ovom ummetu veliku blagodat, objavivši mu, između ostalih, suru El-Ihlas i podarivši da ova veoma kratka sura, u odnosu na ostale kur’anske sure, ima posebnu vrijednost.

U narednim redovima, kako bi se kod svih nas probudila želja za njenim učenjem, iščitavanjem i ponavljanjem, ukazat ćemo na neke vrijednosti ove sure. Doista je mnogo muslimana koji od malih nogu nauče ovu suru a da nikada ne saznaju značenje ove sure, niti šta su učenjaci kazali u tefsiru ajeta ove veličanstvene sure. Prema mišljenju nekih učenjaka, spomenute nagrade i imaju za cilj da muslimane podstaknu na izučavanje značenja ove sure.

1. Vrijedi kao trećina Kur’ana

Jedna od vrijednosti ove kratke sure jeste i to da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spomenuo da njeno učenje vrijedi kao učenje trećine Kur’ana.

Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, prenosi da je neki čovjek čuo drugog čovjeka kako (u namazu) često ponavlja suru Kul huvallahu ehad. Ujutro je otišao kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa mu je to spomenuo, jer njeno stalno ponavljanje nije smatrao naročito vrijednim djelom. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče mu: “Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, ta sura vrijedi koliko trećina Kur’ana!” (Buhari, 5013) Ovaj ashab smatrao je da to djelo nije vrijedno koliko ustvari jeste. Ovim riječima on nikako nije htio omalovažiti ni ovu suru, ni njenu vrijednost.

Ebu Derda, radijallahu anhu, navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, svojim ashabima rekao: “Zar niste u stanju proučiti trećinu Kur’ana u jednoj noći?” To im je bilo teško, pa upitaše: “A ko je od nas u stanju to učiniti, Allahov Poslaniče?!” On tada reče: “Kul huvallahu ehad, Allahus-Samed – to je trećina Kur’ana.” (Muslim, 811)

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, kazuje: “Među nas je izašao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i kazao: ‘Ja ću vam proučiti trećinu Kur’ana’, pa je proučio: ‘Kul huvallahu ehad, Allahus-Samed, sve do kraja sure.’” (Muslim, 812)

Ovaj hadis i drugi hadisi sličnog značenja ukazuje na to da će čovjek koji prouči suru El-Ihlas imati nagradu srazmjernu nagradi koju ima kada prouči trećinu Kur’ana, a to opet s druge strane ne isključuje potrebu da čovjek svakodnevno uči cijeli Kur’an i živi u skladu sa njegovim smjernicama, pošto je mnogo drugih ajeta koji su čovjeku potrebni u svakodnevnom životu, a čije značenje nije obuhvaćeno surom El-Ihlas.

2. Učenje, razumijevanje i postupanje u skladu sa ajetima sure El-Ihlas razlog je ulaska u Džennet

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, kazuje: “Dolazio sam sa Allahovim Poslanikom, pa je čuo čovjeka koji uči Kul huvallahu ehad, Allahus-Samed, pa je kazao: ‘Obavezno.’ Upitao sam: ‘Šta je obavezno?’, a on je rekao: ‘Džennet.’” (Tirmizi i Nesai, a šejh Albani ocijenio ga je vjerodostojnim)

3. Istinska ljubav prema ovoj suri i značenjima koja nosi može biti razlogom ulaska u Džennet

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom prilikom poslao je skupinu ashaba u izviđanje i kao vođu odredio im je čovjeka koji je na svakom rekatu namaza, pored učenja Fatihe i sure, uvijek učio i suru El-Ihlas. Njegovi saborci izrazili su negodovanje zbog toga i tražili su da više tako ne uči, ali on je to odbio, govoreći kako voli tu suru. Kada su to po povratku iz izviđanja spomenuli Allahovom Poslaniku, on mu je kazao: “Tvoja ljubav prema toj suri uvela te u Džennet.” (Tirmizi, šejh Albani ocijenio ga je vjerodostojnim)

U drugoj verziji navodi se da mu je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: “Obavijestite ga da ga Uzvišeni Allah voli.” (Buhari i Muslim, od Aiše, radijallahu anha)

4. Ko prouči suru El-Ihlas deset puta, Uzvišeni Allah sagradit će mu dvorac u Džennetu

Muaz b. Enes el-Džuheni, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko prouči cijelu suru Kul huvallahu ehad deset puta, Uzvišeni Allah sagradit će mu dvorac u Džennetu.” Omer b. Hattab, radijallahu anhu, reče: “Allahov Poslaniče, onda ćemo je mi mnogo učiti”, na što Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Allah je veći i bolji.” (Ahmed, šejh Albani, Es-Sahiha, br. 589, 2/136, ovaj je hadis ocijenio vjerodostojnim)

5. Jedna od najboljih sura kojima se traži zaštita od Uzvišenog Allaha

Ukba b. Amir, radijallahu anhu, kazuje: “U jednom od pohoda dok sam vodio jahalicu Allahovog Poslanika, on mi reče: ‘O Ukba, reci!”, pa sam se spremio da čujem šta će reći. Potom je kazao: ‘O Ukba, reci!’, pa sam se spremio da čujem šta će reći. Tako je ponovio tri puta. Ja sam upitao: ‘Šta da kažem?’, a on je kazao: ‘Reci: Kul huvallahu ehad’, pa je proučio cijelu suru. Potom je počeo učiti Kul euzu bi rabbil-felek, pa sam i ja sa njim učio sve dok nismo proučili cijelu suru. Potom je počeo učiti Kul euzu bi rabbin-nas, pa sam i ja sa njim učio sve dok nismo proučili cijelu suru. Potom je kazao: ‘Niko nečim boljim nije tražio Allahovu zaštitu nego što su ove sure.’” (Nesai, 5430, a šejh Albani, Sahih ve daif Sunen en-Nesai, 11/430, ovaj je hadis ocijenio vjerodostojnim)

6. U brojnim prilikama Allahov Poslanik učio je sure El-Ihlas i El-Kafirun

Ove dvije sure Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učio je nakon Fatihe u nakoliko različitih namaza: na sabahskim sunnetima i prilikom klanjanja dva rekata nakon tavafa.

Stoga, uvažena braćo i sestre, neka učenje ove sure postane sastavni dio vašeg života! Podučimo svoju djecu ovoj suri!

Iščitavajmo tefsir i prijevod ove sure! Ponavljajmo je što više zbog mnoštva koristi koje ova sura nosi u sebi!

Koliko puta možemo ponoviti ovu suru dok se vozimo u autu, dok šetamo, idemo prema džamiji, stojimo u redu u banci ili pošti?

Iskoristite svoje vrijeme, popunite praznine u svom životu spominjući Allaha i učeći suru El-Ihlas!

Priredio: Pezić Elvedin

(minber.ba)

Related Articles

Back to top button