Islamske teme

Vrijednosti i plodovi donošenja salavata na Poslanika Salallahu alejhi ve sellem

Vrijednosti i plodovi donošenja salavata na Poslanika Salallahu alejhi ve sellem

Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova, Milostivom, Samilosnom, Vladaru Sudnjeg dana, osim Kojeg drugog boga nema, Živom, Postojanom, od Njega oprosta tražim i Njemu se kajem. Gospodaru, zaštiti me da širk ne učinim prema Tebi svjesno i molim Te da mi oprostiš ono što počinim nesvjesno! I neka je salavat i selam na vođu i pečat vjerovjesnika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, koji je dostavio Objavu i ispunio emanet, na njegovu porodicu, čistu i plemenitu, na njegove ashabe, tabiine i sve one koji ih slijede do Sudnjeg dana.

Uzvišeni Allah obavijestio nas je u plemenitoj Knjizi da On i Njegovi meleki donose salavat na Vjesnika, Opominjača, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i naredio je, slavljen i uzvišen On je, vjernicima da donose salavat i selam na njega. Kaže Uzvišeni: “Allah i meleki Njegovi blagosilju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav!” (El-Ahzab, 56.)

Rekao je Ebul-Alijeh: “Salavat Uzvišenog Allaha je Njegova pohvala Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kod meleka, dok je salavat meleka dova.”

Prenosi se od Sufjana es-Sevrija i od još nekih učenjaka da su rekli: “Gospodarov salavat je milost, a salavat meleka je traženje oprosta.”

Rekao je Es-Sem’ani: “Salavat od Allaha je u značenju milosti i oprosta, a od meleka i vjernika u značenju dove.”

K’ab b. ‘Udžra kaže: “Rečeno je: ‘O Allahov Poslaniče! Poznato nam je da trebamo donositi salavat na tebe, ali kako ćemo to raditi?’ Rekao je: ‘Recite: Allahumme salli ‘ala Muhammedin ve ‘ala ali Muhammedin kema sallejte ‘ala ali Ibrahime, inneke hamidun medžid. Allahume barik ‘ala Muhammedin ve ‘ala ali Muhammedin kema barekte ‘ala ali Ibrahime. Inneke hamidun medžid – Gospodaru moj, blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu kao što si blagoslovio Ibrahimovu porodicu! Ti si, doista, Svehvaljeni, Vječni! Gospodaru moj, učini bereketnim Muhammeda i njegovu porodicu kao što si bereketnom učinio Ibrahimovu porodicu! Ti si, doista, Svehvaljeni, Vječni!’” (Buhari)

Vrijednosti donošenja salavata na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem

Preneseni su mnogi sahih/vjerodostojni i hasen/dobri hadisi o vrijednostima donošenja salavata na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a neki od njih su:

Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko na mene donese jedan salavat, Allah će na njega donijeti deset.” (Muslim)

Od Enesa b. Malika, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko na mene donese jedan salavat, Allah će na njega donijeti deset salavata, poništiti mu deset loših djela i uzdići ga za deset deredža.” (Ahmed, Nesai, Albani ga je ocijenio vjerodostojnim)

Od Abdullaha b. Amra b. El-‘Asa, radijallahu anhuma, prenosi se da je čuo Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: “Kada čujete mujezina, ponavljajte riječi za njim, zatim salavat na mene donesite, jer doista, ko na mene donese salavat, Allah na njega donese deset (salavata). Potom, molite za mene El-Vesile, to je posebno mjesto u Džennetu, koje neće biti dodijeljeno nikom drugom osim jednom Allahovom robu, pa se nadam da ću to biti ja. Pa ko za mene bude molio El-Vesile od Allaha, šefat za njega bit će mi dopušten!” (Muslim)

Od Ebu Derdaa, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Povećajte donošenje salavata na mene tokom petka, jer on je znamenit, svjedoče mu meleki. Doista, niko neće donijeti salavat na mene a da mi se njegov salavat neće dostaviti čim se odvoji od njega.’ Rekao sam: ‘I poslije smrti?’ Pa reče: ‘Doista je Allah zabranio zemlji da jede tijela poslanika.’” (Ibn Madže)

Od Ebu Umame, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Povećajte donošenje salavata na mene petkom. Doista, meni se svakog petka izlažu salavati mog ummeta, pa ko od njih bude najviše donosio salavat na mene bit će mi najbliži.” (El-Bejheki, Albani ga je ocijenio dobrim)

Od Husejna, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Škrt je onaj pred kim se spomenem a on ne donese salavat na mene.” (Nesai, Albani ga je ocijenio sahihom)

U predaji koja se završava na Omeru b. El-Hattabu, radijallahu anhu, kaže se: “Doista dova bude zaustavljena između nebesa i Zemlje i ne uspinje se od nje ništa dok ne doneseš salavat na svog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.” (Tirmizi, Albani ga je na osnovu drugih hadisa ocijenio sahihom)

Koristi i plodovi salavata na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem
1 – povinovanje Allahovoj naredbi;
2 – blizina Poslaniku na Sudnjem danu. Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Najbliži meni na Sudnjem danu bit će su oni koji budu najviše na mene salavat donosili.” (Tirmizi, hadis je hasen – sahih);
3 – postizanje deset salavata od Allaha za onoga koji donese jedan salavat na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem;
4 – uzdiže se za deset stepeni;
5 – piše mu se deset dobrih djela;
6 – briše mu se deset loših djela;
7 – daje nadu u uslišavanje dove kada se prije i poslije nje donese salavat;
8 – salavat je sebeb Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, šefata na Sudnjem danu;
9 – on je uzrok opraštanja grijeha;
10 – njime se od osobe otklanja ime škrca, jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Škrt je onaj pred kim se spomenem a on ne donese salavat na mene.” (Nesai, Albani ga je ocijenio sahihom);
11 – on vodi onog ko ga izgovara na put ka Džennetu, a onog ko ostavi njegovo izgovaranje udaljava od tog puta;
12 – on je razlog dostavljanja imena onoga ko ga izgovara i njegovog spominjanja kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem;
13 – sebeb je salavata meleka na onoga ko ga izgovara;
14 – zauzima mjesto sadake za nevoljnika;
15 – sebeb je obveseljavanja roba Džennetom prije njegove smrti;
16 – salavat je zekat i čišćenje za onoga ko ga izgovara;
17 – sebeb je Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, odgovora onome ko donese salavat i selam na njega;
18 – sebeb je ljubavi, onog koji donosi salavat, prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem;
19 – sebeb je Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, ljubavi prema onome ko donosi salavat na njega;
20 – dovodi do postizanja bereketa za onog ko ga izgovara,
21 – uzrok je postizanja Allahove, subhanehu ve te’ala, milosti;
22 – sebeb je čovjekove upute i živosti njegovog srca.

Doista su koristi i plodovi salavata na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, mnogobrojni, a ovo što smo spomenuli je dovoljno za onoga ko želi da se okoristi i bude nagrađen.

Gospodaru naš, neka je salavat i selam na Tvog roba i Poslanika, našeg vjerovjesnika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu porodicu i na sve njegove ashabe.

Korištena literatura:
“حق النبي صلى الله عليه و سلم على أمته” (يحيى بن موسى الزهراني)
“فضائل و ثمرات الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم” (إعداد: القسم العلمي بدار الوطن)

Priredila: Amela Omerović-Ćeman

dzemat-sabah

Related Articles

Back to top button