Islamske teme

ZNATE LI KOGA SU MELEKI OGASULILI (OKUPALI) NAKON SMRTI?

Kada je Adem, alejhi selam, preselio, njegov porod nije znao šta da radi sa njime, pa su ih meleki podučili. U Hakimovom Mustedreku i Taberanijevom Mu’džemul-evsatu vjerodostojnim senedom se od Ubejja, radijallahu anha, prenosi da je Vjerovjesnik, alejhi selam, rekao: “Nakon što je Adem preselio meleki su ga okupali neparnim brojem puta, zakopali ga i rekli: “Ovo je Ademov sunnet u njegovom potomstvu.” (Sahihul-džami’, 48/5.)

U vjerodostojnim hadisima je spomenuto da su meleki ogasulili jednog šehida iz ovog ummeta po imenu Hanzala ibn Ebi Amir koji je poginuo u bici na Uhudu. Allahov Poslanik, alejhi selam, je svojim ashabima, nakon Hanzalinog ubistva rekao: “Vašeg druga su ogasulili meleki”, aludirajući na Hanzalu. Ashabi su o tome upitali njegovu ženu, pa je ona rekla: “On je izašao nakon što je čuo pozivača, a bio je džunub”, pa je Allahov Poslanik, alejhi selam, rekao: “Zbog toga su ga ogasulili meleki.”

Hakim i Bejheki ga prenose sa dobrim senedom, a Ibn Asakir spominje, sa vjerodostojnim senedom, da se pleme Evs ponosilo, jer je od njih onaj koga su meleki ogasulili: Hanzala ibn Rahib. (Silsiletul-ehadisis-sahihati, hadis br. 326.)

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 66-67.

Portal Svjetlo Dunjaluka

Related Articles

Back to top button