Islamske teme

Bavljenje sihrom jednog od supružnika, šta uraditi ?

Sihr je šejtansko djelo. Svako ko želi sreću na ovome i spas na onome svijetu treba da se čuva sihra i onih koji se njime bave, jer vrijednost toga je čovjekova vjera i njegovi ideali. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je upozorio svoj um met, na sihr i one koji se njime bave i pojasnio da je sihr mnogoboštvo i nevjerstvo, te da se odriče svakog sihirbaza i onih koji rasturaju svoju nevjerničku robu. Supružnici treba da se čuvaju od pribjegavanja sihru i onima koji se njime bave. Ukoliko brak zapadne u krizu, rješenje problema treba potražiti u uputi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jer je u njoj svako dobro. Od upozorenja koja su došla od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, vezano za sihr i one koji se njime bave, je slijedeće:

1- Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, se odrekao sihirbaza i onoga ko traži sihr Bilježi EI-Bezzar, sa dobrim lancem prenosilaca, hadis od Umrana b. Husajna, od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: 11Nije od nas ko predskazuje i ko traži da mu se predskazuje, ko vrača i ko traži da mu se vrača, ko pravi si hr i ko traži da mu se pravi si hr, a onaj ko ode vračaru i povjeruje u ono što mu on kaže, porekao je ono što je objavljeno Muhammedu.”

2- Sihr je od onih grijeha koji upropaštavaju (mevbikat) Od Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Klonite se sedam grijeha koji upropaštavaju. ll Rekoše: A koji su to, Allahov Poslaniče? Reče: “Pripisivanje Allahu druga, sihr, ubistvo osobe koju je Allah zabranio na pravdi boga, jedenje kamate, jedenje imetka siročadi, bježanje sa bojnog polja i potvaranje čednih i plemenitih vjernica. ll

3- Sihr je jedan od najvećih Velikih grijeha na Sudnjem danu Bilježi lbn-Hibban u svome «Sahihu» hadis od Amra b. Hazma, radijallahu anhu, o dopisivanju Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, sa stanovnicima Jemena, u kojem stoji: 11 … i od najvećih Velikih grijeha kod Allaha na Sudnjem danu je pripisivanje Allahu druga, ubistvo vjernika na pravdi boga, bježanje sa bojnog polja na Allahovom putu, neposlušnost prema roditeljima, potvaranje čednih vjernica, učenje sihra, jedenje kamate i jedenje imetka siročadi.”

4- Oni koji se bave sihrom neće ući u Džennet Bilježi lbn-Hibban u svome «Sahihu» od Ebu-Musaa, radijallahu anhu, da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:” U Džennet neće ući notorni alkoholičar, ni onaj ko vjeruje u sihr, niti onaj ko kida rodbinske veze.” Upitan je naš uvaženi učenjak Usejmin, rahimehullah, o propisu spajanja među supružnicima putem sihra? Odgovorio je: “To je zabranjeno, i ni u kom slučaju nije dozvoljeno. To se zove spajanje, a suprotno od njega je razdvajanje, što je takođe zabranjeno, i može biti nevjerstvo i mnogoboštvo – da Allah, dželle šanuhu, sačuva.” Ovo je sve što sam sakupio i pojasnio, a pritvrđeno je u praksi Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem. Molim Allaha Veličanstvenog, Gospodara Arša veličanstvenog, da od nas otkloni negativne stvari u ponašanju, djelima, žudnji i lijekovima. Molim Ga da nam vjerovanje učini dragim i da ga uljepša u našim srcima, a da nam nevjerstvo, griješenje i neposlušnost učini mrskim, i da nas učini razboritim robovima Njegovim. Mir i spas Allahov, neka je na našeg Vjerovjesnika, njegovu porodicu i sve ashabe. A Allah najbolje zna!

www.novihorizonti.ba

Related Articles

Back to top button