Islam

BRAK U HADISU ALLAHOVOG POSLANIKA

Vjerovjesnik s.a.v.s. se ženio, a on je najodabraniji među vjernicima i poslanicima i njihov pečat, neka je mir i spas na sve njih. On je među njima bio najbolji suprug, najplemenitiji i najblaži, pa u njemu trebamo tražiti uzor. Kao što možemo vidjeti iz sljedećeg hadisa:

„Najbolji je među vama je onaj koji je najbolji svojoj porodici, a ja sam, između vas, najbolji svojoj porodici.“[1]

Također je rekao:

Doista među vjernike najpotpunijeg imana spadaju oni koji su najboljeg morala i najblaži (najljubazniji) prema svojim porodicama.“[2]

Poslanik je podsticao i bodrio na ženidbu. Rekao je obraćajući se mladićima koji su doživjeli dostigli godine zrelosti:

„ O mladići! Ko od vas ima mogućnosti za brak, neka se oženi, jer on (brak) najbolje čuva pogled (oči od harama) i spolni organ (od bluda). A onaj ko ne bude u mogućnosti neka posti jer mu je on zaštita.“[3]

Alejhis-selam je kritikovao ashabe koji su htjeli da napuste brak i odaberu celibat kako bi se posvetili ibadetu. Prenosi se od S’ada ibn Ebi Vekasa da je rekao:

„Allahov poslanik odvratio je Osmana ibn Maz’una od celibata, a da mu je to dopustio i mi bismo se kastrirali.“[4]

Celibat je odvajanje od žena i napuštanje braka radi ibadeta. Njegove riječi:„odvratio ga je od celibata“ znače da mu ga je zabranio. Dok riječi: „mi bismo se kastrirali“ znače: da mu je dozvolio odvajanje od žena, mi bismo se kastrirali kako bismo umanjili strasti prema ženama i tako primjenjivali celibat.

Enes ibn Malik prenosi da je grupa ashaba pitala Poslanikove žene o njegovom postupanju, u drugom predanju: o njegovom ibadetu, pa je onda neko od njih rekao: „neću se ženiti“, a drugi je rekao: „neću jesti meso“, a neko je rekao:“ neću spavati na svom ležaju“, pa je Poslanik zahvalio Allahu i rekao:

„ Šta je ljudima, govore to i to? Ali ja klanjam i spavam, postim i mrsim se, i ženim se. Ko odstupi od mog sunneta nije moj ( ne pripada meni).“[5]

Enes r.a. kaže: Allahov poslanik naređivao ženidbu, ažestoko je zabranjivao celibat. Govorio je:

„Ženite se s ženama koje su vam drage i koje su vam rotkinje, jer ja ću se, na Sudnjem danu, pred ostalim vjerovjesnicima ponositivašom brojnošću.“[6]

Poslanik s.a.v.s. je podsticao ashabe na ženidbu makar oni bili siromašni. U musnedu imama Ahmeda i u Tirmizinom Sunenu nalazi se hadis od Enesa r.a. u koje stoji da je Allahov poslanik rekao jednom svome ashabu:

Jesi li se oženio?

Ne, Allahov poslaniče, niti imam nešto čime bi se oženio.

Zar ne znaš Kul huvallahu ehad?

Znam,

To je trećina Kur’ana.

Zar ne znaš Iza džae nasrullahi vel-feth’

Znam,

To je četvrtina Kur’ana.

Zar ne znaš Iza zulziletil-erdu?

Znam,

To je četvrtina Kur’ana.

Zatim je rekao Alehis-selam: Oženi se, oženi se.

Od Enesa se također prenosi da je Vjerovjesnik s.a.v.s. rekao:

„Ko se oženi upotpunio je pola vjere, a neka se boji Allaha u polovici koja je ostala.“[7]

Vjerovjesnik s.a.v.s. je čovjekov odnos sa svojom ženom i zadovoljavanje strasti s njom svrstao u ibadet, za kojeg će čovjek imati nagradu. Ebu Zer r.a. prenosi da su neki ljudi rekli: „O Allahov poslaniče, imućni ljudi odnesoše (Allahove) nagrade, klanjaju kao i mi, i pored toga od viška svog imetka udjeljuju sadaku.“ On im tada reče:

„Zar Allah i vama nije omogućio da sadaku dijelite? Svaki tesbih (riječi subhanallah) je sadaka, svaki tekbir je sadaka, svako ‘elhamdulillahi je sadaka, svaki izgovoreni šehadet je sadaka, naređivanje dobra je sadaka i sprečavanje zla je sadaka, pa čak i bračni odnos je sadaka.“

Oni tada rekoše: „Allahov poslaniče, zar i za zadovoljavanje svoje strasti čovjek ima nagradu?“

On reče:“Šta mislite kad bi tu svoju strast zadovoljio na nedozvoljen način, bi li zaslužio kaznu? Isto tako, ako to uradi na dozvoljen način, zaslužuje nagradu.“[8]

Skrbništvo muža nad svojom ženom ubraja se u najvrijednija skrbništva, po islamu. Ebu Hurejre r.a. kaže da je Allahov poslanik s.a.v.s. rekao:

„Novac koji potrošiš na Allahovu putu, novac koji potrošiš za roba, tj. pomogneš robu da se iskupi i stekne slobodu, i novac koji podijeliš siromasima, i novac koji potrošiš za svoju porodicu najveća je nagrada za onaj novac koji si potrošio za svoju porodicu.“[9]

Alejhis-selam je rekao S’ad ibn Ebi Vekasu r.a.:„Za sve što udijeliš želeći time Allahovo zadovoljstvo bit ćeš nagrađen, čak i za ono što staviš u usta svoje žene.“[10]


[1] Hadis bilježi Et-Tirmizi i kaže da je Hasen hadis

[2] Ibid

[3] Hadis bilježi Muslim

[4] Hadisbilježi Muslim

[5] Hadis bilježi Muslim

[6] Hadis bilježi ahmed u svom Musnedu.

[7] Hadis bilježi Taberani u El-Evsatu.

[8] Hadis bilježi Muslim.

[9] Hadis bilježi Muslim

[10] Hadis bilježi Muslim

Related Articles

Back to top button