Islam

STAV ŠERIJATSKIH PRAVNIKA O BRAKU

Pravni status braka, kod islamskih pravnika, razlikuje se shodno promjeni stanja i situacije čovjeka. Brak će biti obavezan (vadžib) kada se pojavi žudnja, tj. prilikom pojave velike želje za upražnjavanjem strasti, tako da se čovjek plaši činjenja harama (bluda) ako se ne oženi. Isto tako ako se ne može suzdržati od zabranjenog pogleda ili samozadovoljavanja (onanisanja) i tada je brak obavezan, makar i ne postojala bojazan da će počiniti blud.

Ako je sigura da će počiniti blud ukoliko se ne oženi, tada će mu brak biti obligatna dužnost (farz) ako posjeduje mehr i može izdržavati ženu, jer djelo koje jedino spriječava činjenje harama postaje farz. Obavezan je (vadžib mu je) pozajmiti novac ako nema mehra, a plaši se činjenja harama, a Uzvišeni Allah će mu pomoći da ga vrati.[1]

Alejhis-selam je rekao:

„Trojica zaslužuju Allahovu pomoć: borac na Allahovom putu, rob koji želi kupiti svoju slobodu od svoga vlasnika i onaj koji se ženi iz želje da živi čednim životom.“[2]

Brak je povrđeni sunnet u uobičajenoj situaciji, ugledajući se na Vjerovjesnika s.a.v.s.

Brak je vrlo pokuđen (mekruh tahrimen) osobi koja strahuje da će činiti nasilje ako se oženi. U tom se slučaju neće ženiti, jer je nasilje grijeh prema robovima, a zabrana bluda je pravo Uzvišenog Allaha. Kod ovakve kolizije pravo čovjeka je preče od Allahovog prava, jer je čovjek slab, a Uzvišeni neovisan.[3]

Ako bude siguran da će činiti nasilje i nepravdu ukoliko se oženi, brak mu je haram, jer je brak propisan radi čuvanja čednosti i stjecanja sevapa, a nepravdom se čine harami i grijesi i stoga se gubi korist usljed prevage štete.

Brak je u uobičajenim situacijama bolji od obavljanja nafila. Imam Ahmed je rekao: „Osamostaljivanje ni u kom slučaju nije od islama, pa ko poziva neženstvu (celibatu) ne poziva islamu.“[4]

Neki islamski pravnici smatraju da je posvećivanje ibadetu bolje od ženidbe i trošenja vremena na brigu o ženi i djeci. Sljedbenici ovog mišljenja za dokaz uzimaju Allahovu pohvalu Jahjau a.s. u riječima Uzvišenog:

„I dok se on u hramu stojeći molio, meleki ga zovnuše:“Allah ti javlja radosnu vijest:rodiće ti se Jahja, koji će u Allahovu knjigu vjerovati, i koji će prvak biti, i čedan, i vjerovjesnik, potomak onih dobrih.“[5] Riječ el-hasur znači onaj koji se suzdržava od odnosa sa ženom. Pa kažu da je brak bolji onda takav čovjek ne bi bio pohvaljen zbog njegovog izostavljanja. Međutim prvo mišljenje je ispravnije i brojni su dokazi iz Kur’ana i hadisa koji to potvrđuju, to smo mogli vidjeti i u prethodnim ajetima i hadisima koje sam naveo.


[1] Hanefijski fikh, Abdulhamid Mahmud Tuhmaz, str. 34.

[2] Hadis bilježi Et-Tirmizi.

[3] Ibid .

[4] Ibid.

[5] Ali Imran 39.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button