Islamske teme

Četiri osobine koje osobu koja ih posjeduje čine licemjerom…

Imam Ibn Redžeb el-Hanbeli je rekao:

“Prenosi se od Abdullah ibn Amra (radijallahu anhu) da je Resulullah (sallallahu alejhi we sellem) rekao: “Četiri su osobine koje njihovog vlasnika čine licemjerom i ko god ih posjeduje ima u sebi licemjerstva, dok ih se ne ostavi: Onaj koji, kada govori laže; kada obeća ne ispuni; kada se raspravlja pretjeruje u tome; i kada napravi dogovor poruši ga.” (Buhari; Muslim).

1 – Druge riječi ovog istog hadisa: “tri su znaka licemjera: kada govori laže, kada obeća ne ispuni, i kada mu se povjeri on iznevjeri povjerenje.”(Buhari; Muslim); “…čak iako klanja i posti i zamišlja da je musliman.” (Muslim); “Od znakova licemjerstva je troje…” (Muslim)

2 – Nifak (dvoličnost) u arapskom jeziku ima značenje opšte kategorije varanja, planiranje i predstavljanje spoljašnje pojave kao dobro dok se unutra krije suprotno tome.

3 – U šerijatu, nifak se sastoji od dvije vrste:

a – veliki nifak (nifaqul-ekber): da se predstavi spoljašnja pojava vjerovanja u Allaha, Njegove meleke, knjige, poslanike, Sudnji dan, itd. dok se krije nešto što sve to ili nešto od toga negira. Ovo je licemjerstvo kojem se Poslanik (sallallahu alejhi we sellem) suprotstavljao tokom svog života i to su licemjeri za koje je Allah rekao u Kur’anu da su u “najnižem dnu Džehennema”.

b – mali nifak (nifaqul-asgar) ili licemjerstvo djela: da se spoljašnja pojava predstavi kao dobra dok se prikriva ono što ih negira. Ovaj oblik licemjerstva je izgrađen na 5 stvari koje su spomenute u priloženom hadisu.

4 – Sva djela u ovom hadisu su dio malog licemjerstva. Neko ko ima ove osobine u odnosu prema drugim ljudima uglavnom ih ima i u odnosu prema Allahu i Poslaniku (sallallahu alejhi we sellem). Zato je postojanje ovih osobina ‘znak’ postojanja velikog nifaka (licemjerstva).

5 – Laž. Hasan el-Basri je rekao: “Nifak je razlika između unutrašnje i spoljašnje pojave, između stanja i djelovanja i između ulaska i izlaska i običaj je bio da se kaže da je laž osnova na kojoj počiva nifak. ”

6 – Kršenje obećanja

Ovoga ima dvije kategorije:

a – Davanje obećanja bez namjere da se isto ispuni. Evzai je rekao da onaj ko kaže: “ja ću uraditi tako i tako inšaAllah!” bez namjere da to uradi, je učinio oboje, laž i kršenje obećanja.

b – Davanje obećanja sa namjerom da se ispuni, ali kasnije donošenje odluke da se isto prekrši.

7 – Pretjerivanje u raspravi

Glavno značenje ‘pretjerivanja’ ovdje je da se namjerno govori nešto drugo pored istine pritom čineći istinu neistinom i obrnuto. Laž ‘dovodi do ’ sljedećeg kako stoji u hadisu: “Čuvajte se laganja jer laž vodi do nepravde a nepravda vodi u vatru.”(Buhari; Muslim)

Resulullah (sallallahu alejhi ve sellem) je također rekao: “Najmrzniji kod Allaha su ljudi koji su plahoviti i oni koji su grubi u raspravi.” (Bukhari; Muslim). Resulullah (sallallahu alejhi ve sellem) je također rekao i da onaj ko mudrim govorom uzima nešto što nije njegovo, samo uzima dio vatre.

8 – Kršenje dogovora

Allah (subhanehu ve te’ala) je rekao :

“I ispunjavajte obavezu, jer će se za obavezu zaista odgovarati!” (El-Isra – 34) i:

“I ispunjavajte obaveze na koje ste se Allahovim imenom obavezali i ne kršite zakletve kad ste ih tvrdo dali, a Allaha kao jamca sebi uzeli, jer Allah zna ono što radite.” (En-Nahl – 91)

Također i ajet:

“Doista oni koji za obavezu svoju prema Allahu i zakletve svoje kupuju nešto što malo vrijedi, na drugom svijetu nikakva dobra neće imati. Allah s njima neće govoriti, niti će na njih pogledati na Sudnjem danu, niti će ih očistiti! Njima pripada kazna bolna!” (Al-i Imran – 77)

Ovo se tiče muslimana i nemuslimana. Resulullah (sallallahu alejhi ve sellem) je rekao: “Ko god bez prava ubije neku osobu zaštićenu ugovorom, neće osjetiti miris Dženneta, a njegov miris se može osjetiti na daljini od 40 godina hoda.”

9 – Izdaja povjerenja

Kada je nekom muslimanu nešto dato na čuvanje, on mora dati sve od sebe da to zaštiti i da isto vrati svom vlasniku kada dođe vrijeme za to. Allah (subhanehu ve teala) kaže:

“Allah vam doista naređuje da emanete date onima kojima pripadaju…”(En-Nisa -58)

Također i ajet: “O vjernici, Allaha i Poslanika ne varajte i svjesno emanete ne proigravajte.” (El-Enfal – 27)

10 – Ova stanja su sva povezana sa licemjerstvom u Kur’anu:

Laganje, kršenje ugovora:

“Kad ti licemjeri dolaze, oni govore: ‘Mi tvrdimo da si ti, zaista, Allahov poslanik!’, I Allah zna da si ti, zaista, Njegov poslanik, a Allah tvrdi i da su licemjeri pravi lašci. Oni su svoje zakletve štitom uzeli, pa od Allahova puta odvraćaju. Ružno je, doista, kako postupaju.” (El-Munafikun , 1-2)

Lažni ugovori, kršenje obećanja (Allahu), laganje:

“O Vjerovjesniče, bori se protiv nevjernika licemjera i budi prema njima strog! Prebivalište njihovo bit će Džehennem, a grozno je on boravište. Licemjeri se zaklinju Allahom da nisu govorili, a sigurno su govorili nevjerničke riječi i pokazivali da su nevjernici, nakon što su javno islam bili primili, i htjeli su učiniti ono što nisu uspjeli. A prigovaraju samo zato što su ih Allah iz obilja Svoga, i Poslanik Njegov imućnim učinili. Pa ako se pokaju, bit će im dobro, a ako glavu okrenu, Allah će ih na ovom i na onom svijetu na muke nesnosne staviti, a na Zemlji ni zaštitnika ni pomagača neće imati. Ima ih koji su se obavezali Allahu: Ako nam iz obilja Svoga dade, udjeljivat ćemo, zaista, milostinju i bit ćemo, doista, dobri. A kad im je On dao iz obilja Svoga, oni su u tome postali škrti i okrenuli se – a oni i onako glave okreću. I nadovezao im je On na tu prijetvornost u srcima njihovim sve do dana kada će pred Njega stati, a to stoga što se onoga što su Allahu obećali ne pridržavaju, i zato što stalno lažu.” (Et-Tewbah, 73-77)

Izdaja povjerenja:

“Mi smo nebesima, Zemlji i planinama ponudili emanet, pa su se ustegli i pobojali da ga ponesu, ali ga je preuzeo čovjek – a on je, zaista, prema sebi nepravedan i neznalica, da bi Allah licemjere i licmjerke, i mnogobošce i mnogoboškinje kaznio, a vjernicima i vjernicama oprostio. A Allah prašta i Milostiv je.” (El-Ahzab 72-73)

11 – Omer (radijallahu anhu) je spomenuo hadis Resulullaha (sallallahu alejhi ve sellem):

“Stvar od koje se bojim za vas je obrazovan licemjer. Omer (radijallahu anhu) je nakon toga upitan: Kako može licemjer biti obrazovan ? Na to je Omer odgovorio: On govori sa mudrošću ali djeluje nepravedno.”

12 – Ibn Omeru (radijallahu anhu) je rečeno: “Ulazimo kod vladara i govorimo sa njim suprotno od onoga što kažemo nakon odlaska. Ibn Omer je rekao: Mi smo ovo smatrali licemjerstvom.” (Buhari)

13 – Ibn Ebi Mulajka je rekao: “Ja sam otkrio da se svaki od 30 drugova Resulullaha (sallallahu alejhi ve sellem) bojao licemjerstva za sebe i Hasan el-Basri bi o tome obično govorio: Niko se ne boji toga osim vjernika i niko se ne osjeća bezbjednim od toga osim licemjera.” (Buhari)

14 – Drugi oblik licemjerstva je da se javno čine dobra djela sa zlim namjerama.

Allah je rekao:

“A oni koji su džamiju sagradili da bi štetu nanijeli, i nevjerovanje osnažili, i razdor među vjernike unijeli, pripremajući je za onoga koji se protiv Allaha i Njegova Poslanika još prije borio, sigurno će se zaklinjati: ‘Mi smo samo najbolje željeli, a Allah je svjedok da su oni pravi lažljivci.”(Et-Tewbah – 107)

15 – Također i ajet:

“Nikako ne misli za one koje raduje to što su uradili i koji vole biti pohvaljeni i za ono što nisu učinili – nikako ne misli da će se kazne sačuvati! Njima pripada patnja bolna!” (Al-i Imran – 188)

16 – Ubijedjenje se nekada može mijenjati i ovo nije licemjerstvo. Resulullah (sallallahu alejhi ve sellem) je Hanzali rekao: “Ako bi nastavio sa ophođenjem kakvo si postigao u mom prisustvu, meleki će te selamiti sjedio ili bio na ulici, O Hanzala, postoje vremena i postoje vremena.” (Džamiul-Ulum vel-Hikam, 48).

Izvor: Izharudeen.com
Uredio: Put vjernika

Related Articles

Back to top button