Pitanja i odgovori

Da li je Mehdi stvarnost ili iluzija? Predznak Sudnjeg dana

Pitanje
Da li je hadis koji nagovještava dolazak Mehdije vjerodostojan ili nije? Ovo pitanje postavljam zbog toga što me jedan od mojih prijatelja obavijestio da se radi o slabom (daif) hadisu!

Odgovor
Hvala Allahu, dž.š. Putem vjerodostojnih hadisa do nas je došla vijest o pojavi i dolasku Mehdije. Oni nas dalje obavještavaju da će se njegov dolazak desiti pred kraj ovog svijeta i da će on biti jedan od predznaka nastupanja Sudnjeg dana. Ovom prilikom ćemo navesti neke od tih hadisa:

Ebu-Seid el-Hudri, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: ”Među posljednjim pripadnicima mog ummeta pojaviće se Mehdi. Allah, dž.š., će mu podariti kišu koja će često padati, a Zemlja će dati svoje plodove. Bogatstvo će pravedno dijeliti, a stočno blago će se povećati i ummet ojačati. Živjeće sedam ili osam godina.” (Hakim, Mustedrek, 557-558/4 i za njega je rekao da je vjerodostojan, te da ga Buharija i Muslim nisu prenijeli. S njim se složio i Zehebi. Albani za njega kaže da se radi o vjerodostojnom hadisu čiji su prenosioci pouzdani, Silsiletul –ehadisi es-sahiha, 336/2, hadis br. 771.)

Alija, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Mehdi je od nas, Ehli -bejta (porodica Allahovog Poslanika, s.a.v.s.). Allah, dž.š., će ga preurediti u toku jedne noći. (Ahmed, 58/2, hadis br. 645. Ahmed Šakir za njega kaže da je vjerodostojan, a prenosi ga i Ibn-Madže, 1367/2. Albani ga je ocijenio vjerodostojnim, Sahih džami’is-sagir, 6735.)

Ibn-Kesir u svom djelu En-nihaje fil-fiteni vel-melahim kaže: ”Ovaj hadis znači da će mu Uzvišeni Allah oprostiti njegove grijehe i uputiti ga na pravi put, te će ga nadahnuti i podučiti, nakon što je bio u drugačijem stanju.” (29/1; obrada Ta Ha Zejni)

Ebu-Seid el-Hudri prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Mehdija je od mene. Širokog je čela, a nos mu je dug i tanak, na sredini malo ispupčen. Zemlju će napuniti pravdom i poštenjem, kao što je bila preplavljena nepravdom i nasiljem. Njegova vladavina će trajati sedam godina.” (Ebu-Davud, Poglavlje o Mehdiju, 375/11, hadis br. 4265.; Hakim, 557/4, gdje kaže: ”Ovo je vjerodostojan hadis koji zadovoljava kriterije koje je postavio imam Muslim, ali ga on i Buharija ne prenose u svojim zbirkama.” Također se nalazi i u Sahihul-džami’u, 6736.)
Ummu-Seleme, r.a., je rekla: “Čula sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kada kaže: ‘Mehdija je jedan od mojih potomaka i potomaka moje porodice (Ehli-bejta) sa strane Fatime, r.a.’” (Ebu-Davud, 373/11; Ibn-Madže, 1368/2; a Albani u Sahihul-džami’u za njega kaže da je vjerodostojan, 6734)

Džabir, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: ”Po silasku Isaa, a.s., njihov emir (vođa) Mehdija će reći: ‘Dođi i klanjaj nam kao imam!’ Isa, a.s., će tada kazati: ‘Ne!’ Oni će jedni drugima biti predvodnici, a to je počast kojom je Allah, dž.š., počastio ovaj ummet.” Muslim ovaj hadis prenosi sa slijedećim tekstom: ”…Zatim će sići Isa, sin Merjemin, a.s., pa će njihov predvodnik (emir) reći: ‘Dođi i klanjaj nam kao imam!’ Isa, a.s., će tada kazati: ‘Ne! Vi ste jedni drugima predvodnici, a to je počast kojom je Allah, dž.š., počastio ovaj ummet.’” (Muslim, 225)
Ebu-Seid el-Hudri, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Nama pripada onaj za kojim će Isa, sin Merjemin, a.s., klanjati.” (Hadis prenosi Ebu-Nuajm u Vijestima o Mehdiji /Ahbarul-Mehdi/. Albani za njega kaže da je vjerodostojan; El-džami’us-sagir, 219/5, broj 5796)
Abdullah b. Mes’ud, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: ”Dunjaluk se neće okončati sve dok Arapima ne zavlada čovjek od Ehli-bejta (moje porodice), čije ime će odgovarati mome imenu.” (Ahmed, 199/5, broj 3573)

U drugoj predaji ovog hadisa stoji: ”…Njegovo ime će biti kao i moje, a ime njegovog oca će biti identično imenu moga oca.” (Ebu-Davud, 370/11)

Hadisi koji govore o pojavi Mehdije dosegli su stupanj tevatura ma’nevija (mutevatir ma’nevi je takav hadis kojeg po smislu, u svakoj generaciji, prenosi toliki broj prenosilaca da je nemoguće posumnjati u njegovu istinitost, jer je logički nemoguće da se toliki broj prenosilaca saglasi u načem što nije istina). Na tu činjenicu ukazali su neki islamski učenjaci:

Hafiz Ebu-Hasen el-Abiri kaže: ”Vijesti od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., koje govore o Mehdiji toliko su se raširile da su dostigle stepen tevatura. U tim hadisima se spominje da je on od Ehli-bejta, da će vladati sedam godina i u periodu svoje vladavine ispuniće Zemlju pravdom. Za vrijeme pojave Isaa, a.s., on će biti jedan od njegovih pomagača u likvidaciji Dedžala. Dok bude predvodio ovaj ummet u namazu, Isa, a.s. će klanjati za njim.”

Muhammed Berzendži u svome djelu “El-iša’a li-ešratis-sa’a” (Vijest o predznacima Sudnjeg dana) navodi: ”Treće poglavlje o velikim predznacima iza kojih slijedi nastupanje Sudnjeg dana: Tih predznaka je mnogo, a prvi od njih je pojava Mehdija. Znaj da se hadisi koji govore o njemu, a prenose se putem raznih predaja, skoro ne mogu prebrojati.”

Na drugom mjestu u ovoj knjizi kaže: ”Saznao si da su hadisi koji govore o Mehdiji, čija pojava će se desiti pred okončanje ovog svijeta, i koji je potomak Allahovog Poslanika preko Fatime, r.a., dostigli stepen tevatura ma’nevija, pa nema (nikakvog) smisla da se ti hadisi negiraju i odbacuju.”

Učenjak Muhammed Sefarini kaže: ”Predaje koje govore o pojavi Mehdije došle su u tolikom broju da su dostigle stepen tevatura ma’nevija. To se tako proširilo među ulemom ehli-sunneta da je ubrojano u sastavni dio vjerovanja. Zatim je naveo izvjestan broj hadisa i predaja koje govore o pojavi Mehdije. Spomenuo je imena ashaba koji prenose te hadise, uz slijedeći komentar: ”Od navedenih ashaba, a i od onih koji ovom prilikom nisu spomenuti, te od tabiina i onih koji su živjeli poslije njih, preneseno je raznim putevima toliko predaja da one skupa nose poruku katagoričkog saznanja. Obaveznost vjerovanja u pojavu Mehdije stav je koji je prihvaćen od strane islamskih učenjaka i koji je zabilježen u djelima koja govore o ehli-sunnetskom vjerovanju (akaidu).”
Učenjak i mudžtehid Ševkani kaže: ”Hadisi koji govore o pojavi očekivanog Mehdije do kojih se moglo doći dostižu broj 50. Među njima su vjerodostojni (sahih), dobri (hasen) i slabi (daif) hadisi koji se dižu na veći stepen, a bez ikakve sumnje se radi o mutevatir hadisima. Kvalifikacija tevatura odgovara i za hadise sa slabijim karakteristikama po svim kriterijima hadiske znanosti. Predaje od ashaba koje spominju Mehdija su, također, brojne i one potpadaju pod kategoriju ref’a (pod merfuom se podrazumijeva svaki hadis koji se direktno ili indirektno pripisuje Allahovom Poslaniku, s.a.v.s. ), jer u ovakvim pitanjima nema mjesta idžtihadu (slobodnom rasuđivanju).

Šejh Siddik Hasan Han kaže: ”Mnogo je hadisa, uz različite rivajete, koji govore o Mehdiju i koji su dostigli stepen tevatura ma’nevija. Oni se nalaze u sunenima, mu’džemima i musnedima.”
Muhammed Dža’fer Kettani kaže: ”Ukratko rečeno, hadisi koji govore o pojavi očekivanog Mehdije su mutevatir, a isti je slučaj i sa hadisima koji govore o Dedžalu i Isau, a.s.“ (Pogledati djelo: Ešratus-sa’ati /Predznaci Sudnjeg dana/ od Jusufa b. Abdullaha el-Vabila, 195-203)

S druge strane, treba znati da je izvjestan broj lažljivaca izmislio hadise vezane za Mehdiju ili hadise koji imenuju neke ljude Mehdijom, ili su pak tvrdili da on ne pripada ehli-sunnetu vel-džema’atu. Neki su se predstavljali kao Mehdija, kako bi na taj način prevarili Allahove robove i postigli neku ovodunjalučku dobrobit, te kako bi iskrivili sliku o islamu. Neki su čak organizovali pobune i frakcije, okupivši oko sebe ljude koje su obmanuli ili one koji su u tome vidjeli neku korist. Na kraju su doživjeli neslavan završetak, izgubivši živote. Njihova laž je postala očita, a njihovo licemjerstvo i krivotvorenje je tako otkriveno. Sve ove negativne stvari koje smo nabrojali ne utiču na vjerovanje pripadnika ehlis-sunneta vel-džema’ata o pitanju Mehdije. On će se, nesumnjivo, pojaviti i suditi na Zemlji po Šerijatu. Allah, dž.š., najbolje zna.

Odgovori o islamskom vjerovanju – Muhammed Salih Munedždžid – 80 s

Related Articles

Back to top button