Pitanja i odgovori

Dodirivanje Kur’ana bez abdesta?

Pitanje: Budući da Kur’an mogu dodirivati samo oni koji su čisti, kako će postupiti mualim koji poučava Kur’ani-kerimu, a u objektu gdje se odvija nastava, kao ni u njegovoj neposrednoj blizini, nema vode?

Odgovor: Ako u objektu u kojem se odvija nastava, kao ni u neposrednoj blizini, nema vode, mualim će opomenuti učenike da na pouku dolaze pod abdestom jer Mushaf smiju dodirnuti samo oni koji su čisti. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, poslao je dopis Amru b. Hazmu u kojem je stajalo: “Kur’an smije dodirnuti samo onaj ko je čist!” (ed-Darimi, 3, i en-Nesai, 5718). A čist je onaj ko je otklonio hades, stanje u kojem nema abdesta, na temelju ajeta u kojem je Svevišnji Allah spomenuo abdest, gusul i tejemum te rekao: “Allah vam ne želi pričiniti poteškoće, već želi da vas učini čistim i da vam blagodat Svoju upotpuni da biste bili zahvalni” (el-Maida, 6). Otuda, nije dozvoljeno da se bez abdesta dodiruje Kur’an. Pa ipak, neki su islamski autoriteti kazali da su mala djeca izuzetak, jer imaju prijeku potrebu da drže Mushaf, a ona ne poimaju abdest kao ibadet. Preče je, međutim, od njih zahtijevati da budu pod abdestom dok drže Mushaf.

Rekavši ovako: “Budući da Kur’an mogu dodirivati samo oni koji su čisti…”, vi kao da ste htjeli obaveznost uzimanja abdesta dokazati ajetom: “…on je, zaista, Kur’an plemeniti u Knjizi brižljivo čuvanoj – dodirnuti ga smiju samo oni koji su čisti…” (el-Vakia, 77–79). Sintagma u Knjizi brižljivo čuvanoj odnosi se na Levhi-mahfuz, a izraz oni koji su čistiodnosi se na meleke. Da se pod ovim izrazom mislilo na ljude, ovdje bi bio upotrijebljen drugi izraz. Ovim se ajetom, dakle, ne može dokazati zabranjenost dodirivanja Mushafa bez abdesta, već se to dokazuje hadisom koji smo naveli.

Šejh Muhammed b. Usejmin

minber.ba

Related Articles

Back to top button