Islamske teme

Dr. Šefik Kurdić: Šta se uči kod bolesnika?

Kada se dođe kod bolesnika, treba iskoristiti priliku i proučiti mu dovu za ozdravljenje. To je bila praksa Allahovog Poslanika,m s.a.v.s. ‘Aiša, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, kada bi obilazio nekog od bolesnika potrao ga svojom desnom rukom, a onda proučio: «Allahumme Rabbe-n-nasi, ezhibi-l-be’se, vešfi, Ente-š-Šafi la šifae illa šifauke, šifaen la jugadiru sekamen» / «Moj Allahu, Gospodaru ljudi, otkloni tegobu i izliječi, jer Ti liječiš. Nema lijeka osim Tvoga. Izliječi lijekom poslije koga bola nema!».
(Buhari i Muslim)
Lijepo bi bilo kod bolesnika proučiti dovu koju je Džibril učio Allahovom Poslaniku, s.a.v.s, kada je osjećao bolove. Naime, Ebu Se’id el-Hudri, r.a, prenosi da je Džibril došao Vjerovjesniku, s.a.v.s, nakon što se on tužio na bolest, pa mu je proučio: «Bismillahi erkike, min kulli šej’in ju’zike, min šerri kulli nefsin ev ‘ajnin hasidin, Allahu ješfike, Bismillahi erkike!» / «Allahovim imenom te liječim od svega što te uznemirava, od zla svake osobe ili oka koje zavidi. Allah je tvoj liječnik. Allahovim imenom te liječim!».
(Muslim)
Ibn ‘Abbas, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: «Ko posjeti bolesnika, prije nego mu dođe čas smrti, pa kod njega sedam puta prouči: «Es’elullahe-l-‘Azime Rabbe-l-‘arši-l-‘azimi en ješfijeke» / «Molim Velikog Allaha, Gospodara velikog Arša, da te izliječi», Allah će ga izliječiti od te bolesti!».
(Tirmizi i Ebu Davud a hadis je vjerodostojan)

Related Articles

Back to top button