Islamske teme

Džehennemske zmije i ostale napasti

‘Doista u Džehenemu postoje ostrva, poput onih na moru, na kojima se nalaze lavovi i zmije veličine horosanskih deva i škorpije veličine magaraca, kada god stanovnici vatre zatraže ublaživanje kazne, reći će im se: “Izađite na ta ostrva.” Tada će ih oni uzimati svojim čeljustima i gristi ih, pa će se od straha i boli brzo vraćati u dubinu vatre, a zvijeri će ih pratiti i gristi, tako da će se nekima kosti nazirati…

Prenosi Ibn Luhej’ah od Deradža daje čuo Abdullah b. El-Harisa b. Džuza Ez- Zubejdija da kaže: ‘Rekao je Allahov Poslanik alejhi selam: “Doista, u Džehennemu postoje zmije velike poput vratova horosanskih deva, bol otrova jednog ugriza tih zmija osjeća se do četrdeset godina, i doista u Džehennemu postoje akrepi, koji su veličine natovarenih magaraca, bol otrova jednog ugriza tih akrepa, osjeća se do četrdeset godina.” Hadis bilježi imam El-Hakim preko Ibn Vehba od Amra b. Harisa od Deradža.

Pripovijeda El-E’ameš od Abdullah b. Mureta od Mesruka od Ibn Mes’uda r.a., da je u pogledu kur’anskog ajeta ‘One koji nisu vjerovali i koji su od Allahova puta odvraćali Mi ćemo dvostrukom kaznom kazniti zato što su pravili smutnju’ (An-Nahl, 88.), rekao: “Ta kazna su, akrepi koji imaju ogromne čeljusti, nalik čeljustima pčele.” Hadis bilježi imam El-Hakim i kaže: “Hadis je vjerodostojan i ispunjava šartove Buharije i Muslima.”

U drugoj verziji ovog hadisa atoji: “Patnja će im se udvostručiti akrepima od vatre, crni poput crnih magaraca, čije čeljusti izgledaju poput palmi.” Bilježi ga Adem b. Ebi Ijas u svome tefsiru od El-Mes’udija od el-E’ameša od Ebu Vaila od Ibn Mes’uada r.a., ali verzija koju prenosi Abdullah b. Mure od Mesruka je vjero- dostojnija. Bilježi Ibn Ebi Hatim predaju Sufjana od nekog čovjeka od Mureta od Abdullaha da je za kur’anski ajet ‘Gospodaru naš,’ – reći će – ‘udvostruči patnju u Vatri onima koji su nam ovo priredili!’ (Sad, 61.), rekao: “To su zmije i akrepi.”

Prenosi Ibn Vehb od J ahaja b. Abdullaha od Ebu Abdurahmana El-Hablija od Abdullah b. Amra r.a., da je rekao: “Doista u Džehennemu postoje doline u kojima se nalaze zmije i akrepi čiji su vratovi veliki poput vratova horosanskih deva.”

Ibn Ebi Ed-Dunja i drugi bilježe putem Mudžahida od Jezida b. Šedžereta da je rekao: ‘Doista u Džehenemu postoje ostrva, poput onih na moru, na kojima se nalaze lavovi i zmije veličine horosanskih deva i škorpije veličine magaraca, kada god stanovnici vatre zatraže ublaživanje kazne, reći će im se: “Izađite na ta ostrva.” Tada će ih oni uzimati svojim čeljustima i gristi ih, pa će se od straha i boli brzo vraćati u dubinu vatre, a zvijeri će ih pratiti i gristi, tako da će se nekima kosti nazirati, biće tada pitani: “Da li vam je dojadilo kažnjavanje?” “Jeste”, odgovoriće. Reći će im se: “To vam je zbog toga što ste tlačili vjernike na dunjaluku.”

Pripovijeda Ubejdullah b. Musa od Osmana b. El-Esveda od Mudžahida da je rekao: “U Džehennemu postoje crne škorpije, imaju rogove poput kopalja, kada neka od njih udari po glavi nevjernika, meso sa njegovog tijela će spadati na njegova stopala.” Prenosi Hamad b. Seleme od El-Džeririja od Ebu Usmana da je rekao: “Na Siratu se nalaze zmije koje će ujedati stanovnike Džehennema, a oni će od bola jaukati.”

Ibrahim El-Adželi Allah mu se smilovao, je kada bi osjetio ubod komarca znao sebi govoriti: “Na dunjaluku osjećaš ezijet od ujeda komarca, Doista, u Džehenneme su ujedi okrutniji i strašniji.”

Život poslije smrti

Novi Horizonti

Related Articles

Back to top button