Islam

KAZNA ZA ONOGA KO UZNEMIRAVA MUSLIMANE

Ebu Hurejre, r.a., pripovijeda od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao:

«Znate li ko je muflis (bankrot)? Ashabi odgovoriše: -Muflis je onaj koji nema para ni imetka. A Poslanik, s.a.v.s., reče: -Zaista je pravi beskućnik od mog ummeta onaj ko dođe na Sudnjem danu sa namazom, postom, zekatom, a na dunjaluku je nekoga psovao (grdio), nekoga potvorio, nečiji imetak je jeo, prolio je nečiju krv ili je nekog udario, pa će svakom od njih biti dato od njegovih dobrih djela, a ako nestane njegovih dobrih djela, prije nego što izmiri ono što je on dužan ljudima, onda će se uzeti od njihovih grijeha, pa će se natovariti na njega i biće bačen u džehennemsku vatru.»[1]

Komentar hadisa

Muhammed, s.a.v.s., u ovom hadisu pita ashabe o tome ko je muflis, tj. ko je bankrotirao i ko je taj koji nema ništa. Poslanik je znao da će ashabi odgovoriti onako kako je to općepoznato kod svijeta da je beskućnik onaj čovjek koji nema nikakvog imetka i ostao je bez ičega. Poslanikov, s.a.v.s., cilj je bio da pojasni ko je to stvarni beskućnik, a to je onaj čovjek koji će doći na Sudnjem danu, a izgubio je sve sevape, od svog namaza, posta i zekata, zato što je nekoga psovao, grdio, radio ružna djela, bilo jezikom ili rukom i nije se čuvao od tuđeg imetka nego je koristio svaki način da bi stekao imetak ubijajući, udarajući kako bi se njegovo bogatsvo povećalo i kako bi uživao u tuđem imetku.

Takav čovjek će doći kod Allaha, dž.š., gdje će se svakom, kome je na dunjaluku učinio nepravdu, morati namiriti njegovo pravo uzimajući od njegovih dobrih dijela i dajući onima kojima je učinjena nepravda. Pa ako ne bude dovoljno njegovih dobrih dijela, uzeće se od grijeha onoga kome je učinjena nepravda pa će se natovariti na onoga koji je ogovarao i činio druge spomenute grijehe i tako će biti kažnjen za svoje grijehe koje je počinio. Ovo je prava definicija beskućnika koji je upropašten i to je u skladu sa kur’anskim ajetom u kojem Allah dž.š. kaže: “Tvoj Gospodar nikome ne čini nepravdu”

Poruke ovog hadisa

– Nepravda učinjena prema ljudima se ne može pobrisati dobrim djelima nego se mora svakom nadoknaditi njegova šteta,

– Kome se nanese šteta na ovome svijetu biće nadoknađena na Sudnjem danu i pravda će toliko biti zastupljena da će se čak i životinjama nadoknaditi učinjena šteta, kao što to naglašava Allahov Poslanik, s.a.v.s., u ovom hadisu:

„Na Sudnjem danu će svakom biti nadoknađeno njegovo pravo pa će čak i šukatoj ovci biti nakoknađeno od rogate ovce koja ju je bola.“[2] [1] Hadis su zabilježili Muslim 16/351 (6522) u Kitabul-birri ves-sileti i Tirmizi 7/101 (2533) u Kitabul-kijame.

[2] Hadis je zabilježio Muslim (6523) u Kitabul-birri ves-sileti.

Related Articles

Back to top button