Islam

PRISTOJNOST U GOVORU I PONAŠANJU

Abdullah ibn Amr ibn El-A’s, r.a., je rekao: «Allahov Poslanik, s.a.v.s., nije bio nepristojan niti vulgaran, i govorio je: -Doista su najbolji od vas oni koji imaju najljepše ponašanje.»[1]     

Biografija prenosioca hadisa

Abdullah ibn Amr ibn El-As El-Kureši je poznati ashab i sin je ashaba, r.a. Abdullah je primio islam prije svoga oca i bio je veliki učenjak i pobožan ashab. Prenio je od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., veliki broj hadisa. Umro je 43. godine po Hidžri u Taifu.

Komentar hadisa

Musliman je dužan da bude pristojan u svom govoru i svojim djelima, te treba da pridaje važnost ljepoti i pristojnosti svoga govora i ponašanja. Također treba da bude svjestan da će biti pitan i odgovoran za svaku riječ koju je izgovorio i za svako djelo koje je uradio. Posebno treba imati na umu da nije dozvoljeno da se u njegovu govoru nađe nešto čime se ismijavaju muslimani ili čime se ismijava neki vjerski propis koji je spomenut u Kur’anu ili Sunnetu, jer je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:

“Doista će čovjek reći samo jednu riječ u kojoj neće vidjeti nikakva zla, a zbog nje će biti bačen u Džehennem čija je dubina sedamdeset godina.”[2] Allahov Poslanik, s.a.v.s., u drugom hadisu kaže: „Teško onome koji nešto priča da bi zasmijao ljude, a pritom laže. Teško njemu, teško njemu.“[3] U ovom hadisu Abdullah ibn Amr, r.a., govori o Poslanikovom, s.a.v.s., ponašanju i njegovoj pristojnosti u govoru i komuniciranju sa ljudima. U njegovom govoru niti je bilo nepristojnosti, niti vulgarnosti, njegovo ponašanje je bilo kur’ansko ponašanje. Na ljepotu njegovog ponašanja ukazuje i kur’anski ajet u kojem Allah, dž.š., kaže: “Doista si ti, o Muhammede, najljepše ćudi”[4] Allahov Poslanik, s.a.v.s., je o sebi rekao: “Mene je odgojio moj Gospodar pa je lijepim učinio moje ponašanje.” U ovom hadisu, nakon što je Abdullah ibn Amr, r.a., opisao Poslanikovo,  s.a.v.s., ponašanje, onda je prenio i ono što je on, s.a.v.s., tom prilikom rekao: „Najbolji od vas su oni koji imaju najljepše ponašanje.“ Također, između ostalih dova koje se prenose od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., je i dova: „Allahu moj, kao što si me stvorio u najljepšem obliku učini i moje ponašanje lijepim!“[5] Prema tome dužnost svakog muslimana je da bude primjer lijepog ponašanja, da mu Allahov Poslanik, s.a.v.s., bude u tome najbolji uzor. Sa ljudima vjernik treba komunicira na temelju da svako od ima prava isto koliko i on sam. U svojoj praksi i govoru treba izbjegavati nepristojnost i bestidnost kao bi bio od onih koji su omiljeni među narodom i uspješni u svom radu.

                                                                             Poruke ovog hadisa

-Izvjegavanje bestidnosti u govoru i ponašanju i sljeđenje Muhammeda,  s.a.v.s., kao najboljeg i najljepšeg uzora, -Onaj ko uljepša svoje ponašanje je od najboljih ljudi ovog Ummeta,      -Musliman je dužan da vodi računa o svakoj riječi koju izgovara jer će on, doista, biti pitan za to.
[1] Muttefekun alejhi. Buharija ga je zabilježio u Kitabul-menakibu 6/566 (3559) i Muslim u Kitabul-fedailu 15/77 (5987). [2] Hadis je hasen, a zabilježio ga je Tirmizi. [3] Hadis je hasen, zabilježio ga je Tirmizi. [4] Sura El-Kalem, 4. [5] Hadis je zabilježio El-Bejheki u Šuabul-imanu, 6/364.

Related Articles

Back to top button