Islamske temeVjera i život

Kur’anski ajeti o djeci

“Allahova je vlast na nebesima i na zemlji. On stvara šta hoće! On poklanja žensku djecu kome hoće, a kome hoće – mušku, ili im daje i mušku i žensku, a koga hoće, učini bez poroda; On uistinu, sva zna i sve može.”(Eš-Šura, 49-50.)

“O vjernici, neka vas imanja vaša i djeca vaša ne zabave od sjećanja na Allaha. a oni koji to učine, biće izgubljeni.”(El-Munafikun,9.)

“Imanja vaša i djeca vaša su samo iskušenje, a u Allaha je nagrada velika.” (Et-Tegabun, 15.)

“O vjernici, i medu ženama vašim i djecom vašom, doista, imate neprijatelja, pa ih se pričuvajte! A ako preko toga pređete i opravdanje prihvatite i oprostite, pa – i Allah prašta i samilostan je.” ( Et-Tegabun, 14)

Također, svaki roditelj musliman stalno na umu mora imati ajet gdje Allah dž.š. kaže:

“O vi koji vjerujete, sebe i svoje porodice čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti…” (Et-Tahrim, 6)

” … Gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju!(Furkan, 74.)

Obrada:www.novihorizonti.ba

Related Articles

Back to top button