Islamske teme

NE DOZVOLITE DA RADITE OVO U NAMAZU, jer onda stičete osobine munafika

Ovih šest osobina u namazu je od znakova licemjerstva:
1. Lijenost kod obavljanja
2. Obavljanje kako bi se pokazao pred svijetom
3. Odugovlačenje ili odgađanje
4. Nakaradno obavljanje
5. Malo spominjanje Allaha, s.v.t.
6. Izostavljanje namaza u džematu

Prenosi se od Ebu-Abdullaha el-Eš’arija da je jednom Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao sa svojim ashabima, a onda je sjeo sa jednom grupom od njih. Zatim je u mesdžid ušao neki čovjek od njih i počeo da klanja. Učinio je ruku’, a sedždu je obavljao nakaradno. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je gledao u njega, pa reče: “Vidite li ovog, da umre umro bi u drugom milletu (vjeri mimo Muhammedove vjere). U svom namazu kljuca kao što vrana kljuca krv. Primjer onog koji klanja a ne prigiba se na sedždi je kao primjer gladnog čovjeka koji ne pojede osim jednu ili dvije hurme, a koje mu ništa ne mogu pomoći. Upotpunite abdest, teško petama u vatri, upotpunite ruku’ i sedždu!”

Ebu-Salih veli: “Rekao sam Ebu-Abdullahu el-Ešariju: ‘Ko ti je ispričao ovaj hadis?’ Emiri vojski: Halid b. Velid, Amr b. As, Šerhabil b. Hasene, Jezid b. Ebi-Sufjan. Svi oni su ga čuli od Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Prenosi ga Ebu-Bekr b. Huzejme u svom Sahihu. Hadis obavještava da onaj ko nakaradno obavlja namaz može umrijeti kao nemusliman. Bilježi ga Buharija od Zejda b. Vehba u svom Sahihu da je rekao: ‘Huzejfe je vido čovjeka koji ne upotpunjuje ruku’ i sedždu pa mu je rekao: ‘Nisi klanjao, da si umro, umro bi u nekoj drugoj vjeri mimo čiste prirodne vjere koja je propisana Muhammedu.’”

Da je obavijestio kako je nakaradno obavljen namaz ispravan, onda pomenutog prestupnika ne bi izvodio iz kruga islama zbog skrnavljena i nakaradnog obavljanja namaza. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je kradljivca namaza okarakterisao gorim od kradljivca imetka. Prenosi se u Musnedu od Ebu-Katade, r.a., da je rekao: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: ‘Najgori kradljivac onaj koji krade od svog namaza.’ Prisutni upitaše: ‘Kako to krade od svog namaza?’, ‘Ne upotpunjuava ruku’ i sedždu na namazu,’ ili je rekao: ‘Ne ispruži kičmu na ruku’u i sedždi.’”

Hadis jasno ukazuje da je kradljivac od namaza u gorem položaju od čovjeka koji krade imetak. Nema sumnje da je potkradanje vjere veće zlo od krađe dunjaluka. Bilježi se u Musnedu od Selmana el-Farisija, r.a., da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Namaz je mikjal (posuda umjesto vage), ko pošteno vaga i njemu će se pošteno izvagati a ko bude zakidao pa već je znano šta je Allah rekao u pogledu mutaffifina (onih koji pri mjerenju zakidaju.)

Malik je rekao: “Rečeno je: ‘U svakoj stvari postoji pošteno vaganje i zakidanje. Ako je Allah, s.v.t, Vejlom zaprijedio onima koji pri mjerenju zakidaju u pogledu imetka, pa šta reći za one koji zakidaju svoj namaz?’” Spominje Ebu-Džafer Ukajli od Ahvesa b. Hakima od Halida b. Madana od Ubade b. Samita, r.a., da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada Allahov rob abdesti i upotpuni abdest, zatim stane na namaz, pa upotpuni ruku’, sedždu i učenje u njemu, namaz rekne: ‘Neka te Allah sačuva kao što si ti mene sačuvao.’ Zatim se uzdgine prema nebesima sa svjetlom i nurom. Njemu se otvaraju nebeska vrata sve dok ne stigne do Allaha Uzvišenog, pa se ond apočne zauzimati za svog vlasnika. A ako ne upotpuni abdest, ruku’, sedždu i kiraet u njemu namaz rekne: ‘Upropastio si me Allah te upropastio,’ zatim biva uzdignut do neba, ali se pred njim zaključaju nebeska vrata, zatim se okrene kao odjeća stvorenja i njime se udari o lice njegova vlasnika.” Imam Ahmed u rivajetu Muhenna b. Jahje Šamija kaže: Prenešen je hadis: ‘Kada se abdesti i upotpuni abdest.’ Zatim ga je spomenuo kao ta’lik (kao zabilješku).

(1) Hadis je hasen. Bilježi ga Taberani u Kebiru, 4/115, hadis br. 3840; i Bejheki u Sunenul-kubra, 2/89, hadis br. 2406; i Ebu Bekr eš-Šejbani u Ehadis vel mesani, 1/371-372, hadis br. 494; i Buharija u Tarihul-kebir, 4/247, hadis br. 2690, kaže Hejsemi u Medžme’i, 2/121 da ga bilježi tAberani u Kebiru i Ebu Ja’la, a da mu je sened hasen u lancu preko Ebu-Saliha el-Ešarije od Ebu-Abdullaha el-Eš’arija…od njega
(2) Bilježi ga Buharija u knjizi Ezan, poglavlje, Iza lem jutimmu ruku’e, 2/321, hadis br. 791; i En-Nesai u knjizi Sehv, poglavlje, Tatfifus-sala, 2/155, hadis br. 1311; i Ahmedu u Musnedu, 5/384, isto tako. Svi u lancu preko Zejda b. Vehba od Huzejfe…od njega.
(3) Sened hadisa je sahih. Bilježi ga Ahmed u Musnedu, 5/310, hadis br. 22695; i Bejheki u Sunenul-kubra, 2/385, hadis br. 3809; i Hakim u Mustedreku, 1/229, on ga je ocjenio tačnim a sa njim se složio Zehebi. Svi ga prenose u lancu preko Evzaija od Jahje b. Ebu-Kesira od Abdullaha b. Ebu-Katade od njegova oca…od njega. Kaže Hejsemi u Medžme’i, 2/129 da ga bilježi Ahmed i Taberani u Keburul-evsatu, a da su mu prenosioci vjerodostojni.
(4) Tahridž ovog hadisa je prethodio. Bilježi ga također i Abdurrezzak u svom Musannefu, 2/375 u hadisu Selmana kao merfu’.
(5) Hadis je daif. Tahridž ovog hadisa je prethodio.

obrada: N.H.

Related Articles

Back to top button