Islamske teme

Nikako ne dozvoli da te mržnja navede na nepravdu!!!

Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm.

Allah dž.š., kaže: „O vjernici, dužnosti prema Allahu izvršavajte, i pravednosvjedocite! Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede danepravedni budete! Pravedni budite, to je najbliže cestitosti, i bojte seAllaha, jer Allah dobro zna ono što cinite!” (el-Ma’ida, 8.)

Šejhul-islamIbnu Tejmijje rhm., kaže: „Imami Sunneta i Džema’ata, ucenjaci ivjernici, kod njih je znanje (‘ilm), pravda (‘adl), i milosrde (rahmet), paznaju šta je istina sa kojom su u skladu sa Sunnetom, spašeni novotarija, ipravedni su prema onima koji skrenu sa puta Sunneta, pa makar oni bili i nepravedniprema njima, kao što Allah dž.š., kaže: „O vjernici, dužnosti prema Allahuizvršavajte, i pravedno svjedocite! Neka vas mržnja koju prema nekim ljudimanosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, to je najbliže cestitosti!“

Imami Sunneta i Džema’ata, ucenjaci i vjernici, su samilosni prema stvorenjima, ižele im svako dobro, uputu i znanje, i nikako im ne žele zlo, pa cak i ondakada ih „kažnjavaju“, i na njihovu grešku, neznanje ili zulum upozoravaju –cilj u svemu tome im je pojašnjavanje istine i milost prema ljudima,naredivanje dobra i odvracanje od zla, te da cijela Vjera bude Božija, i daAllahova rijec bude gornja!

Ehli-sunnetski vjernici su oni koji se bore na Božijem putu, a oni koji se protivu njih bore –bore se na putu Taguta (raznih božanstava), poput Ebu Bekra el-Siddika r.a.,koji se borio protivu otpadnika od islama (ehlul-riddeh), i poput Alije r.a.,koji se borio protivu sekte Haridžija, ekstremista (gulat), i Seba’ijja.Njihova djela su bila iskrena prema Allahu dž.š., i u skladu sa SunnetomPoslanika s.a.w.s., dok djela njihovih protivnika nisu bila niti iskrena nitiispravna vec sama novotarija i slijedenje strasti, pa su zbog toga i nazvaniimenom novotari (ehlul-bid’ah), i sljedbenici strasti (ehlul-ehva’)!“(Pogledaj: el-Reddu ‘alel-Bekri, 2/491.)

Šejhul-islamIbnu Tejmijje rhm., kaže: „Ako neko potvori nekog covjeka –potvorenome nije dozvoljeno da potvara onoga koji ga je potvorio, pa i da ga jepvi nepravedno proglasio nevjernikom (tekfir), ili griješnikom (tefsik), nijemu dozvoljeno da on njega nepravedno proglašava nevjernikom (tekfir), iligriješnikom (tefsik), pa i da mu proklinje oca ili pleme ili stanovnike njegovagrada/države – nije dozvoljeno istom mjerom uzvracati, jer su ipak u pitanjuljudi koji nisu zulum/nasilje cinili. Allah dž.š., kaže: „O vjernici, dužnostiprema Allahu izvršavajte, i pravedno svjedocite! Neka vas mržnja koju premanekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, toje najbliže cestitosti“ – ovim ajetom Allah dž.š., naredzuje muslimanima daih mržnja prema nevjernicima nikako ne navede na to da budu nepravedni: „Pravednibudite, to je najbliže cestitosti““ (Pogledaj: Medžmu’ul-Fetava, 28/381.; el-Sijasael-Šeri’jjah, 1/205.)

Šejhul-islamIbnu Tejmijje rhm., u komentaru ajeta: „O vjernici, dužnostiprema Allahu izvršavajte, i pravedno svjedocite! Neka vas mržnja koju premanekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, toje najbliže cestitosti, i bojte se Allaha, jer Allah dobro zna ono što cinite!”(el-Ma’ida, 8.) – kaže: „Allah dž.š., nareduje vjernicima da budu pravedniprema nevjernicima, i ako ih vjernici mrze zbog toga što im Allah dž.š., iNjegov Poslanik s.a.w.s., to nareduje. Allah dž.š., kaže: „Kad sudiš/vladaš,ljudima – sudi/vladaj, pravedno!“ (el-Ma’ida, 42.)“ (Pogledaj:el-Safedijja, 2/328.)

Šejhul-islamIbnu Tejmijje rhm., kaže: „Svako dobro (hajr), spada u pravdu ipravicnost, i svako zlo (šerr), spada u zulum/nepravdu, pa ako je pravdaobavezna u svakom pitanju i nad svakom osobom, i ako je zulum/nepravda,zabranjen u svakom slucaju i nad svakom osobom – onda nije dozvoljeno bitinepravedan prema bilo kome, ne bitno da li je musliman, nevjernik ilizalim-zulumcar, u pitanju. Zulum – nasilje i nepravda, polažu pravo na pravednitretman. Allah dž.š., kaže: „O vjernici, dužnosti prema Allahu izvršavajte,i pravedno svjedocite! Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite – mržnjaprema nevjernicima vas ne smije navesti na nepravdu – nikako ne navede danepravedni budete! Pravedni budite, to je najbliže cestitosti!” (el-Ma’ida,8.);

Allah dž.š., takoder kaže:„…onima koji vas napadnu uzvratite istom mjerom i Allaha se bojte…” (el-Bekara, 194.);„Akohocete da na nepravdu uzvratite, onda ucinite to samo u onolikoj mjeri kolikovam je ucinjeno; a ako otrpite, to je, doista, bolje za strpljive. & Strpljivbudi! Ali, strpljiv ceš biti samo uz Allahovu pomoc. I ne tuguj za njima, ineka ti nije teško zbog spletkarenja njihova.” (el-Nahl, 126-127.);

„Nepravda se može uzvratiti istom mjerom, a onogakoji oprosti i izmiri se Allah ce nagraditi; On, uistinu, ne voli one kojinepravdu cine. & Neceodgovarati onaj koji istom mjerom uzvrati za pretrpljenu nepravdu, & a odgovarace oni koji ljude tlace i bez ikakvaosnova red na Zemlji remete; njih ceka bolna patnja. & Strpljivo podnositi i praštati – tako trebasvaki pametan postupiti.“ (el-Šura, 40-43.)

Na svenavedeno nas upucuje i hadis-kudsi, u kome Allah dž.š., kaže: „O robovi Moji, Ja sam zulum-nepravdu, Sebi zabranio, pa stoga je i vama zabranjujem! Nemojtejedni prema drugima nepravedni biti!“ (Muslim)

Ove rijeci je Allah dž.š., uputio svim ljudima – da niko nikome nepravdu ne smije nanijeti, iovo je glavni temelj na kojem se zasniva djelovanje jednog ‘alima u Šeri’atu –pravda kad je u pitanju krv, imetak, cast, porijeklo-pleme, obraz, zbog cegaSunnet propisuje kaznu-odmazdu, svakom onom ko povrijedi spomenute kategorije. Zulumcarutreba uzvratiti istom mjerom na njegov zulum, ali je ponekada teško ilinemoguce zadovoljiti pravdu, i istom mjerom uzvratiti, pa je zbog toga obavezaono što je pravdi bliže, onoliko koliko se može. Allah dž.š., kaže: „…i dakrivo na litru i na kantaru ne mjerite – Mi nikoga preko njegove mogucnosti nezadužujemo…“ (el-En’am, 152.)“ (Pogledaj: Medžmu’ul-Fetava, 18/166.; el-Fetavael-Kubra, 1/98.)

Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., kaže: „Nesmije se pretjerivati prema griješnicima po pitanju mržnje spram njih, iliprezira ili zabranjivanja ili bojkotovanja ili kažnjavanja. Onima koji se griješe spram njih ce se reci: Pazi ti sebe, a onaj koji luta ne može tiškoditi ako si se vec uputio! – kao što Allah dž.š., kaže: „Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, to je najbliže cestitosti!” (el-Ma’ida,8.); „I borite se naAllahovom putu protivu onih koji se bore protiv vas, ali vi ne otpocinjite s neprijateljstvom! – Allah, doista, ne voli one koji zapodijevaju kavgu.“ (el-Bekara,190.); „…pa ako se okane, onda neprijateljstvo prestaje, jedino protivunasilnika ostaje!” (el-Bekara, 193.)

Mnogi ljudi koji nareduju dobro ilizabranjuju zlo, prelaze Allahove dž.š., granice, ili zbog svoga neznanja ili zbogsvog zuluma-nasilja, što je oblast u kojoj se mora biti veoma precizan i temeljit,ne bitno da li se radi o nevjernicima (kuffar), licemjerima (munafikun) ili griješnicima(fussak)!“ (Pogledaj: Medžmu’ul-Fetava, 14/482.)

Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., kaže: „Poznato je da kada govorimo o ljudimakoji nisu ashabi poput vladara/kraljeva, koji se razilaze i svadaju oko tronavlasti (mulk), ili uleme i šejhova koji se razilaze u pitanjima vjere/dina –obaveza je da govor o njima bude utemeljen na znanju i pravdi (‘ilm-‘adl), nena neznanju i nepravdi (džehl-zulm). Pravda je obaveza svakog pojedinca spramsvakog pojedinca, u svakoj situaciji, dok je nepravda-nasilje-zulum, apsolutnozabranjena, i u niukom slucaju nije dozvoljena!

Allah dž.š., kaže: „O vjernici, dužnosti prema Allahu izvršavajte, i pravednosvjedocite! Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede danepravedni budete! Pravedni budite, to je najbliže cestitosti, i bojte seAllaha, jer Allah dobro zna ono što cinite!” (el-Ma’ida, 8.)

Ovaj ajet je objavljen povodom mržnje ashaba spram nevjernika, koja im je svakako odAllaha dž.š., bila naredena, ali i pored te naredbe im se opet nareduje da budupravedni, i da ih mržnja ne smije navesti na zulum i nasilje spram nevjernika,a ako je tako sa nevjernicima šta tek onda reci kada je u pitanju mržnjaspram muslimana zbog te’evila – pogrešnog tumacenja, šubhe – nejasnoce ilihave nefsa – strasti i pohote duše!? Musliman je preci toga da mu se ne cininasilje i nepravda, i preci je da se prema njemu bude pravedno nego linevjernik, a ashabi Poslanika s.a.w.s., su najpreci pravednog odnosa premanjima u rijecima i djelima.

Pravda i njeni sljedbenici su ono na cijoj hvali, ljubavii pohvali su složni svi stanovnici Zemlje, dok je zulum – nasilje i nepravda, neštošto je ogavno i mrsko svim stanovnicima zemlje, kao i zulumcari-nepravedni,koje svi ljudi kude i mrze!“ (Pogledaj: Minhadžul-Sunneh al-Nabavijjah, 5/80.)

Priredio: Seadef. Jasavic prof.fikha

Imam „Sultanija“džamije, Plav, CG

dzemat-sabah

Related Articles

Back to top button